EN

arbitration {substantiv}

volume_up
1. allmänt
arbitration (även: conciliation, mediation)
Whether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Om vi kallar det för medling eller skiljedomsförfarande eller något annat är inte den avgörande frågan.
   That is perfect, you are making the Presidency’s job easier by sparing it political arbitration.
   – Det är utmärkt, ni underlättar för ordförandeskapet genom att bespara det politisk medling.
... and so, with arbitration between the ports and the carriers having been carried out, this is the sum of the text.
... och med en upplysning om att medling mellan hamnarna och transportföretagen har genomförts är detta innehållet i texten.
The Bank may provide for arbitration in any contract.2.
Banken får i avtal föreskriva ett skiljedomsförfarande.2.
Whether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Om vi kallar det för medling eller skiljedomsförfarande eller något annat är inte den avgörande frågan.
Cases dealt with through arbitration within the WTO framework can last for years and prove very costly.
De ärenden som behandlas genom skiljedomsförfarande inom ramen för WTO kan pågå i åratal och kan bli mycket kostsamma.
2. juridik
arbitration
Whether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Om vi kallar det för medling eller skiljedomsförfarande eller något annat är inte den avgörande frågan.
   That is perfect, you are making the Presidency’s job easier by sparing it political arbitration.
   – Det är utmärkt, ni underlättar för ordförandeskapet genom att bespara det politisk medling.
... and so, with arbitration between the ports and the carriers having been carried out, this is the sum of the text.
... och med en upplysning om att medling mellan hamnarna och transportföretagen har genomförts är detta innehållet i texten.
arbitration (även: composition)
Unfortunately, that is what has happened and it is creating a difficult situation that does not allow for political arbitration.
Och tyvärr har denna situation uppstått och det skapar en besvärlig situation som omöjliggör en politisk förlikning.
This action is a blatant defiance of WTO rules which explicitly prohibit the suspension of concessions while arbitration is still taking place.
Denna åtgärd innebär ett flagrant åsidosättande av WTO: s regler som uttryckligen förbjuder upphävande av tillstånd medan förlikning fortfarande pågår.
I also think that between the common agricultural policy's health check and financial arbitration, we might be able to agree on certain concepts such as food sufficiency and food security for Europe.
Jag tror också att vi mellan den gemensamma jordbrukspolitikens hälsokontroll och ekonomiska förlikning kan enas om vissa begrepp såsom livsmedelsoberoende och livsmedelstrygghet för Europa.
I attach particular importance to arbitration being independent and based on equal representation.
Jag lägger en särskilt stor vikt vid ett jämbördigt och oberoende skiljeförfarande.
When I worked on contracts where arbitration was needed or on dispute had to be resolved, the " applicable law " was - lex mercatoria.
När jag arbetade med avtal där det var nödvändigt med ett skiljeförfarande eller att lösa en tvist var " tillämplig rätt " lex mercatoria.
When I worked on contracts where arbitration was needed or on dispute had to be resolved, the "applicable law" was - lex mercatoria.
När jag arbetade med avtal där det var nödvändigt med ett skiljeförfarande eller att lösa en tvist var " tillämplig rätt" lex mercatoria.
3. näringsliv
arbitration
Necessary independent arbitration should not preclude ministerial policy directions.
En nödvändig oberoende skiljedom borde inte hindra ministeriella politiska riktlinjer.
Utfallet av denna skiljedom är helt avgörande.
Experienced seafarers are also ideal for other temporary, onshore work off-season in areas such as recruitment, training, freight forwarding, insurance and arbitration.
Erfaret sjöfolk är också idealiskt för annat, tillfälligt arbete på land under lågsäsong på områden som t.ex. rekrytering, fortbildning, frakttjänster, försäkring och skiljedom.

Användningsexempel för "arbitration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNecessary independent arbitration should not preclude ministerial policy directions.
En nödvändig oberoende skiljedom borde inte hindra ministeriella politiska riktlinjer.
EnglishIt will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
Det är domstolens sak, skiljedomstolens sak, att avgöra vem som har rätt.
EnglishSanctions may not be imposed before the conclusion of the arbitration procedure.
Före avslutandet av medlingsförfarandet får inga sanktioner utfärdas.
EnglishBudapesti BékéltetJ Testület Arbitration Board of Budapest Krisztina krt.
Budapesti BékéltetJ Testület Arbitration Board of Budapest Krisztina krt.
EnglishDuring the arbitration process, Parliament agreed to the reduction of the budgeted payments.
Parlamentet har under medlingen samtyckt till att sänka de inplanerade utbetalningarna.
EnglishFinally, the arbitration decision regarding Brcko has been provisionally adopted.
Skiljedomsbeslutet om Brejko, slutligen, antogs provisoriskt.
EnglishAnd yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
Och trots detta har principen inte införlivats i skiljeavtalet.
EnglishI attach particular importance to arbitration being independent and based on equal representation.
Jag lägger en särskilt stor vikt vid ett jämbördigt och oberoende skiljeförfarande.
EnglishIf the Court rejects the appeal, the decision of the Arbitration Committee shall become final.
Om domstolen avvisar talan, blir skiljedomskommitténs beslut slutgiltigt.
EnglishWhether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Om vi kallar det för medling eller skiljedomsförfarande eller något annat är inte den avgörande frågan.
EnglishMention has also been made of the arbitration agreement between Slovenia and Croatia.
Skiljeavtalet mellan Slovenien och Kroatien har också nämnts.
EnglishYou have paid, Prime Minister, for your pretence at arbitration.
Ni har fått betala, herr premiärminister, för att ni låtsades medla.
EnglishNeedless to say, we are very disappointed at the second arbitration award issued on 22 October 2005.
Självfallet är vi mycket besvikna över det andra skiljedomsutslaget av den 22 oktober 2005.
EnglishNeedless to say, we are very disappointed at the second arbitration award issued on 22 October 2005.
Självfallet är vi mycket besvikna över det andra skiljedomsutslaget av den 22 oktober 2005.
EnglishThe arbitration body is still working on this and has not resolved the issue conclusively as yet.
Förlikningsinstansen arbetar fortfarande och har ännu inte avslutat behandlingen av denna fråga.
English   That is perfect, you are making the Presidency’s job easier by sparing it political arbitration.
   – Det är utmärkt, ni underlättar för ordförandeskapet genom att bespara det politisk medling.
EnglishSecondly, the question of arbitration on international airspace blocks has not yet been decided upon.
För det andra har man ännu inte löst frågan om en uppdelning av internationella luftrumsblock.
EnglishLastly, I wanted to strengthen cross-border cooperation by providing for an arbitration body.
Till sist ville jag förstärka det gränsöverskridande samarbetet genom att inrätta en skiljedomsinstans.
EnglishWhat is unclear is how the arbitration procedure will work.
Det som är oklart är hur skiljedomstolsförfaranden skall gå till.
EnglishThe question of arbitration procedures is still to be resolved, too.
Frågan om skiljedomsprövning återstår också att lösa.

Synonymer (engelska) till "arbitration":

arbitration
arbitral
arbitrator