"arbitrary" - Svensk översättning

EN

"arbitrary" på svenska

EN arbitrary
volume_up
{adjektiv}

An arbitrary reduction in use cannot be scientifically based.
En godtycklig minskning av användningen kan inte vara vetenskapligt förankrad.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Jag vill framhålla att detta inte handlar om godtycklig blockering av Internet.
Commissioner, is the 1 000 metre figure an arbitrary figure?
Är siffran 1 000 meter en godtycklig siffra, herr kommissionsledamot?
arbitrary (även: approximate, general, rough, round)
arbitrary (även: high-handed)
arbitrary (även: erratic, freak, freakish, impish)
The least we can say about these events is that what happened in Portugal was an arbitrary regime, real thought police.
Det minsta vi kan säga om dessa händelser är att det som hände i Portugal var resultatet av en nyckfull regim, rena tankepolisen.
arbitrary (även: high-handed)
This is, without doubt, an overly centralised and arbitrary institution which does away with any sense of national sovereignty.
Otvivelaktigt rör det sig om en totalt centraliserad och egenmäktig institution som avskaffar alla begrepp om nationell suveränitet.
This being the case, we are concerned that an arbitrary European structure may be created with serious democratic shortcomings.
Mot bakgrund av detta framträder på ett oroande sätt att en egenmäktig europeisk struktur med påtagliga demokratiska brister kan komma att skapas.
arbitrary
volume_up
despotisk {adj.} [ned.]
arbitrary
This was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
Det var ett arbiträrt och av en ren europeistisk ideologi inlämnat förslag.
arbitrary (även: high-handed)

Användningsexempel för "arbitrary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe minimum amounts of capital specified in any regulatory scheme are arbitrary.
Minimibeloppen för kapital som angivits i något lagstiftningssystem är godtyckligt.
EnglishThat international pact forbids the arbitrary application of the death penalty.
Det internationella fördraget förbjuder ett godtyckligt tillämpande av dödsstraff.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
I enlighet med ett rättsligt, administrativt eller fullkomligt godtyckligt beslut?
EnglishThese charges are purely arbitrary and you need to take action in this area.
Avgifterna är rent godtyckliga och ni måste vidta åtgärder inom detta område.
EnglishDiscretionality must be avoided, so that we do not act in an arbitrary manner.
Godtycklighet måste undvikas så att vi inte agerar på ett egenmäktigt sätt.
EnglishDisappearances, rape, arbitrary arrest and execution are the order of the day.
Försvinnanden, våldtäkter, godtyckliga anhållanden och avrättningar hör till vardagen.
EnglishDiscretionality must be avoided, so that we do not act in an arbitrary manner.
Det måste undvikas så att det finns säkerhet, tydlighet och garantier för marknaderna.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Sådana administrativa mekanismer riskerar att bli både svårhanterliga och godtyckliga.
EnglishBut arbitrary, senseless compulsory distillation should not be the rule.
Men det får inte bli en huvudlös obligatorisk destillering utan någon inriktning.
EnglishThis was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
Det var ett arbiträrt och av en ren europeistisk ideologi inlämnat förslag.
EnglishThis could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
Detta kan allvarligt hämma pressfriheten och bana väg för godtyckliga avgöranden.
EnglishAgain, this is a case of the Europe of big profits and of small, arbitrary handouts.
Detta är alltså ett exempel på den stora profitens EU och på små, godtyckliga allmosor.
EnglishLater, he granted himself arbitrary powers via the Committee on Constitutional Affairs.
Senare gav han sig själv makt godtyckligt via utskottet för konstitutionella frågor.
EnglishWe do not ultimately want an arbitrary Europe; we want a Europe of the peoples.
Vi vill inte ha ett egenmäktigt Europa; vi vill ha ett folkets Europa.
EnglishThe criteria to be met by traps and tests for the same are arbitrary.
De kriterier som fällor och testerna av fällorna måste uppfylla är godtyckliga.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Den godtyckliga arresteringen av och domen mot Hu Jia har orsakat vrede i hela världen.
EnglishHowever, arbitrary detention with no possibility of appeal is totally unacceptable.
Godtyckliga kvarhållanden utan möjlighet till överklagande är emellertid helt oacceptabla.
EnglishIt is not clear to me where they are, and so we may find arbitrary decisions being taken.
Så vitt jag vet finns det inga och därför riskerar vi också ett eventuellt godtycke.
EnglishWe are talking here of the possibility of arbitrary action by over-zealous police officers.
Här talar vi om möjligheten till godtyckligt handlande av alltför nitiska polismän.
EnglishWho cannot see that this arbitrary rule blatantly favours the United States?
Vem inser inte att denna godtyckliga regel i orimlig utsträckning främjar Förenta staterna?