EN

arbitrariness {substantiv}

volume_up
1. allmänt
arbitrariness
If we give some airports special treatment, then this will generate arbitrariness.
Om vi ändå skulle särbehandla vissa flygplatser skulle vi främja godtycke.
That provision could open the door wide to arbitrariness.
Denna föreskrift är ägnad att öppna dörren för godtycke.
This measure, which is fatal to freedom, is all the more shocking in that it leaves room for arbitrariness.
Denna frihetsinskränkande åtgärd blir ännu mer chockerande då den lämnar plats för godtycke.
Since then, arbitrariness, nepotism and corruption have taken hold in the institutions of government, culminating in the electoral fraud of the 9 November ballot.
Sedan dess har nyckfullhet, nepotism och korruption tagit ett stadigt grepp om regeringen, vilket kulminerade i valfusket den 9 november.
2. näringsliv
arbitrariness (även: arbitrary conduct)

Användningsexempel för "arbitrariness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we give some airports special treatment, then this will generate arbitrariness.
Om vi ändå skulle särbehandla vissa flygplatser skulle vi främja godtycke.
EnglishIt has everything to do with accepting arbitrariness as a governing principle.
Det har allt att göra med godtagandet av slumpen som styrelseprincip.
EnglishWhat we have here is, at worst, barbarism and, at best, arbitrariness.
Vad vi står inför här är i värsta fall barbari, i bästa fall rent godtycke.
EnglishWe must pull out all the stops to rescue those people from chaos, arbitrariness and fanaticism.
Vi måste göra allt vi kan för att rädda dessa människor från kaos, godtycklighet och fanatism.
EnglishA special EU fund would guarantee arbitrariness, inefficiency, bureaucracy and unjustified expenditure.
En särskild EU-fond borgar för godtycke, ineffektivitet, byråkrati och omotiverade utgifter.
EnglishPublication helps to reduce ideological bias, arbitrariness, cronyism and dirty tricks.
Offentliggörande bidrar till att minska ideologisk ensidighet, godtycklighet, vänskapstjänster och fula trick.
EnglishOn the other hand, opacity or arbitrariness should be avoided.
Å andra sidan måste det finnas öppenhet och förutsägbarhet.
EnglishThis measure, which is fatal to freedom, is all the more shocking in that it leaves room for arbitrariness.
Denna frihetsinskränkande åtgärd blir ännu mer chockerande då den lämnar plats för godtycke.
EnglishThe rule of law has triumphed here over political arbitrariness.
Rättsstaten har här segrat över det politiska godtycket.
EnglishFirstly on the basis of the law, and this - rather than arbitrariness - we should step up.
Först med utgångspunkt i lagstiftningen, och detta bör vi - snarare än att ta saken i egna händer -intensifiera.
EnglishThis scheme would be dealt with and coordinated by the EU, thus ensuring regional arbitrariness.
Systemet skulle skötas och samordnas av EU och därmed skulle man kunna garantera en regional godtycklighet.
EnglishWe need less arbitrariness on the part of governments.
Regeringarna måste tillämpa ett mindre godtyckligt förfarande.
EnglishMy group fears that this would open the floodgates to arbitrariness and competitive distortion.
Min grupp är rädd för att vi därmed öppnar dörren på vid gavel för godtycke och snedvridning av konkurrensen.
EnglishThat provision could open the door wide to arbitrariness.
Denna föreskrift är ägnad att öppna dörren för godtycke.
EnglishThere is also always a risk of arbitrariness in determining and distributing this type of public aid.
Det finns dessutom alltid risk för godtycke vid bedömning och fördelning av denna typ av offentliga stödpengar.
EnglishEveryone is entitled to protection against administrative arbitrariness and against exploitation by privileged parties.
Alla människor har rätt till skydd mot administrativt godtycke och mot att exploateras av privilegierade.
EnglishThis opens the floodgates to arbitrariness.
Man lämnar alltså dörren vidöppen för godtycke.
English(NL) Everyone is entitled to protection against administrative arbitrariness and against exploitation by privileged parties.
(NL) Alla människor har rätt till skydd mot administrativt godtycke och mot att exploateras av privilegierade.
EnglishIt is a case of the most blatant arbitrariness.
EnglishHow is it intended to avoid pure arbitrariness in the practical implementation of a secret rule and its exceptions?
Hur skall man undvika godtycklighet vid den praktiska tillämpningen av en hemlig bestämmelse och undantag från denna?

Synonymer (engelska) till "arbitrariness":

arbitrariness