"arbitrarily" - Svensk översättning

EN

"arbitrarily" på svenska

EN

arbitrarily {adverb}

volume_up
arbitrarily
The death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.
Även dödsstraffet används godtyckligt, särskilt mot minderåriga.
Borders are being shut down, sometimes arbitrarily, and sometimes following a terrorist attack.
Gränser stängs, ibland godtyckligt och ibland efter en terroristattack.
Small-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
Det småskaliga fisket får inte godtyckligt trängas undan utan ett genomgripande samråd.
arbitrarily
c) is being imposed arbitrarily, rather than through consultation with civil society;
c) den drivs fram utan samråd med det civila samhället men med förfaranden präglade av egenmäktigt tvång,
Yes, the Member States can see that an interpretation of the Treaties that they signed is being arbitrarily imposed on them.
Ja, medlemsstaterna inser att de egenmäktigt påtvingas en tolkning av de fördrag som de har undertecknat.
Europe has an ongoing energy crisis partly because the price of oil is forever fluctuating arbitrarily on the markets.
Det pågår en energikris i EU som delvis har sin grund i att priset på olja ständigt och egenmäktigt fluktuerar på marknaderna.
arbitrarily

Användningsexempel för "arbitrarily" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSmall-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
Det småskaliga fisket får inte godtyckligt trängas undan utan ett genomgripande samråd.
EnglishFirstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested.
För det första stöder vi frigivningen av alla dem som har arresterats godtyckligt.
EnglishLet us be under no illusions, the law is applied arbitrarily for their own purposes.
Låt oss inte ha några illusioner, dessa lagar tillämpas godtyckligt för deras egna syften.
EnglishIt cannot be copied arbitrarily since each Member State has its own specific conditions.
Den kan inte tillämpas var som helst, eftersom varje medlemsstat har sina egna villkor.
EnglishThe fines have been laid down arbitrarily, particularly in phase 4.
Bötesbeloppen har fastställts på ett godtyckligt sätt, särskilt under fas 4.
EnglishSweden has an obligation under the treaties and this cannot just be interpreted arbitrarily.
Sverige har en skyldighet enligt fördragen, och det kan inte bara tolkas godtyckligt.
EnglishIt would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Det skulle vara grymt och inhumant att godtyckligt avsluta processen på detta sena stadium.
EnglishIt cannot arbitrarily be transferred to other areas, as specific procedures are needed.
Den kan inte godtyckligt överföras till andra områden; det krävs specifika tillvägagångssätt.
EnglishBorders are being shut down, sometimes arbitrarily, and sometimes following a terrorist attack.
Gränser stängs, ibland godtyckligt och ibland efter en terroristattack.
EnglishFines have been laid down arbitrarily, particularly in phase 4.
Bötesbeloppen har fastställts på ett godtyckligt sätt, särskilt i fas 4.
EnglishThe occupied town of Famagusta is arbitrarily regarded by the Turkish army as such an area.
Den turkiska armén anser godtyckligt att den ockuperade staden Famagusta är ett sådant område.
EnglishThis is an unfortunate rule which may be interpreted arbitrarily.
Detta är en olycklig regel och den kan komma att tolkas godtyckligt.
Englishc) is being imposed arbitrarily, rather than through consultation with civil society;
c) den drivs fram utan samråd med det civila samhället men med förfaranden präglade av egenmäktigt tvång,
EnglishThe death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.
Även dödsstraffet används godtyckligt, särskilt mot minderåriga.
EnglishTherefore, they are being distributed arbitrarily and - I repeat - are being spent on centralised policies.
De fördelas alltså godtyckligt och - jag upprepar det - med en centralistisk politik.
EnglishNew laws should not be assessed arbitrarily but in a way that is based on uniformly applied criteria.
Vi vet att företag och den ekonomiska världen i allmänhet är mycket mer aktiva på detta område.
EnglishStudents are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Studenter och andra arresteras och döms godtyckligt.
EnglishNew laws should not be assessed arbitrarily but in a way that is based on uniformly applied criteria.
Nya lagar bör inte utvärderas godtyckligt utan på ett sätt som grundas på enhetligt gällande kriterier.
EnglishThe military cliques which have perpetrated the coup and are wielding power arbitrarily must be stopped.
Militärjuntan som genomförde statskuppen och som nu bedriver en vettlös maktutövning, måste stoppas.
EnglishIt really alarms me that we have arbitrarily set aside what our Rules of Procedure plainly state.
Det oroar mig verkligen att vi godtyckligt har åsidosatt det som klart och tydligt står i vår arbetsordning.

Synonymer (engelska) till "arbitrarily":

arbitrarily