EN

arable {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
arable (även: cultivable)
We'd go from three percent of the arable land, to four percent.
Vi skulle gå från tre procent odlingsbar jord, till fyra procent.
The reduction in the requirements for arable crops is principally due to oilseeds.
En minskning av behoven av odlingsbar mark gäller i första hand oljeväxter.
We have arable land: they leave it fallow.
Vi har odlingsbar mark: de låter den ligga i träda.
2. jordbruk
arable

Användningsexempel för "arable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnly 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.
Endast 3 procent av EU:s jordbruksareal används i produktionen av proteingrödor.
EnglishThe reduction in the requirements for arable crops is principally due to oilseeds.
En minskning av behoven av odlingsbar mark gäller i första hand oljeväxter.
EnglishI am also interested to see how much untilled arable land there still is in Europe.
Jag skulle också vilja veta hur stor areal obrukad åkerjord det fortfarande finns i Europa.
EnglishSo I welcome your support for enhancing the environmental sustainability of arable farming.
Jag välkomnar därför ert stöd för ett ur miljösynpunkt mer hållbart åkerbruk.
EnglishWe believe that sugar should, in the first place, be treated as any other arable product.
Vi anser för det första att socker måste ses som ännu en jordbruksprodukt.
EnglishFarmers, both arable and livestock, are now 'anonymous' persons for consumers.
Jordbrukare, oavsett om de odlar eller håller djur, är nu anonyma människor för konsumenterna.
EnglishThere are more than 14 million of them, working more than 10% of the world's arable land.
De är fler än 14 miljoner, och utnyttjar mer än 10 procent av världens odlingsbara mark.
EnglishFor example, 80 % of the land mass of my nation, Wales, is non-arable.
T.ex. är 80 procent av landmassan i mitt hemland, Wales, inte uppodlad.
EnglishFor example, 80% of the land mass of my nation, Wales, is non-arable.
T.ex. är 80 procent av landmassan i mitt hemland, Wales, inte uppodlad.
EnglishAs much as 40% of arable land is now in very poor condition.
Så mycket som 40 procent av den odlingsbara marken är nu i mycket dåligt skick.
EnglishThe hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
Inåt landet finns det landsbygd samt åker- och ängsmark med ett fåtal små och medelstora företag.
EnglishWe'd go from three percent of the arable land, to four percent.
Vi skulle gå från tre procent odlingsbar jord, till fyra procent.
EnglishMore efforts should be made by the Commission to find new markets for arable products.
Större ansträngningar bör ske från kommissionens sida för att hitta nya marknader för odlingsbara produkter.
EnglishThere are increasing numbers of people in the world, while the amount of arable land available is falling.
Det finns alltfler människor i världen samtidigt som den tillgängliga åkermarken minskar.
EnglishArable crops represented 43% of agricultural expenditure but only 10.7% of final production.
Jordbruksgrödorna utgjorde 43 procent av jordbruksutgifterna men bara 10,7 procent av slutproduktionen.
EnglishArable crops represented 43 % of agricultural expenditure but only 10.7 % of final production.
Jordbruksgrödorna utgjorde 43 procent av jordbruksutgifterna men bara 10,7 procent av slutproduktionen.
EnglishIn my region, in our regions, production revolves around Mediterranean crops, oil, arable crops and vegetables.
I min region, i våra regioner, producerar vi främst Medelhavsgrödor, jordbruksgrödor och grönsaker.
EnglishFirst, no reduction on arable farming supplements.
För det första: ingen minskning av åkerbruksanslagen.
EnglishHungary has some limited natural resources (bauxite, coal, and natural gas), as well as fertile soils and arable land.
Ungern har en del naturtillgångar (bauxit, kol och naturgas), en bördig jordmån och odlingsbara marker.
EnglishWe spend 17 billion annually on arable crops.
Vi lägger ut 17 miljarder årligen på jordbruksgrödor.

Synonymer (engelska) till "arable":

arable