"aptitude in" - Svensk översättning

EN

"aptitude in" på svenska

EN

aptitude in {substantiv}

volume_up
aptitude in
aptitude in

Användningsexempel för "aptitude in" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Holmes' concern is that aptitude tests could be systematically required for providers of services.
Holmes oroar sig för att lämplighetstest systematiskt kan krävas av servicegivare.
EnglishQuestions about the Swedish Scholastic Aptitude Test should be directed to:
Har du frågor om högskoleprovet är du välkommen att kontakta:
EnglishMr Holmes ' concern is that aptitude tests could be systematically required for providers of services.
Holmes oroar sig för att lämplighetstest systematiskt kan krävas av servicegivare.
EnglishThe aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Man bör till exempel komma ihåg fallenheten för flerspråkighet.
EnglishI've tried everything to convince him of my scholastic aptitude, but I was brutally rebuffed.
Jag har försökt allt för att övertyga honom om min belägenhet för lärdom, men jag blev brutallt avvisad.
EnglishCandidates may sit the national university aptitude test as many times as they like.
Högskoleprovet kan man skriva så många gånger man vill, resultatet gäller i fem år.
EnglishIn the case of ski instructors, where the issue of safety is at stake, they are allowed to impose aptitude tests.
Vad gäller skidinstruktörer, där det handlar om säkerhetsfrågor, tillåts de använda lämplighetsprov.
EnglishThat will be the case in future, even though our proposal on aptitude testing suffered a few knocks.
Det är detta som skall gälla i framtiden, även om vi i frågan om lämplighetsintyg har åsamkats en och annan repa.
EnglishWe took the view - and we stand by it - that all migrants will know how they can best prove their aptitude.
Vi var och är fortfarande av den uppfattningen att var och en själv bäst vet hur han skall bevisa sina kvalifikationer.
EnglishSmall enterprises are an essential source of growth, employment, business aptitude, innovation and cohesion in the EU.
Små företag är en viktig källa till tillväxt, sysselsättning, företagaranda, innovation och sammanhållning inom EU.
EnglishSo he should also be able to decide for himself whether to sit an aptitude test or to attend an adaptation period.
Han måste därför själv få avgöra om han föredrar att genomgå ett lämplighetsprov eller att delta i en kompletteringskurs.
EnglishIn discussing this motion, we can demonstrate that we also have some aptitude for effecting savings and making matters more efficient.
Vid behandlingen av detta förslag kan vi visa att vi också har sinne för besparingar och rationaliseringar.
EnglishIn particular, the report seeks to set out clearly the provisions for Member States being allowed to apply aptitude tests.
Betänkandet försöker i synnerhet tydligt fastställa de bestämmelser som medlemsstaterna skall följa när lämplighetstest skall utföras.
EnglishThe national university aptitude test is a way in which prospective students can gain additional qualification for admission to a university or university college.
Ett sätt att ytterligare rusta sig till universitet och högskolor kan vara genom Högskoleprovet.
EnglishThe problem is a complex one because in principle the French authorities are allowed to impose aptitude tests on foreign ski instructors.
Problemet är komplicerat eftersom de franska myndigheterna i princip tillåts införa lämplighetsprov för utländska skidinstruktörer.
EnglishI also think, like our colleague, that the choice between an aptitude test and an adaptation period should be left up to the candidate.
Jag anser också i likhet med vår kollega att de sökande måste tillåtas att välja mellan ett lämplighetsprov och en kompletteringskurs.
EnglishThose who settle in a Member State on a permanent basis may be required to have passed an aptitude test or to have completed further training.
De som bosätter sig i en medlemsstat permanent kan bli tvungna att ha klarat av ett anlagstest eller ha slutfört vidareutbildning.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
Vi måste verka för att skapa en pluralistisk värld med oförminskad skaparkraft som kan alstra det nya och vara en källa till mångfald.
EnglishThe only outstanding point at issue between Parliament and the Council of Ministers concerns the responsibility for choosing between a course and an aptitude test.
Valet mellan kursen och lämplighetsprovet är den enda punkt där parlamentet och rådet fortfarande inte är överens.
EnglishIndividual negotiations with each country would stimulate all the candidates, whatever their aptitude to attain Community standards.
Individuella förhandlingar med varje land skulle stimulera alla ansökarländerna, vilken deras förmåga än är, att uppfylla gemenskapens bestämmelser.

Liknande översättningar för "aptitude in" på svenska

aptitude substantiv
in preposition
in adjektiv
to get in verb
to take in verb
Swedish