EN

approximately {adverb}

volume_up
The transport sector is responsible for approximately 25% of polluting emissions.
Transportsektorn står för ungefär 25 procent av de förorenande utsläppen.
There are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Det finns ungefär hundra miljarder galaxer i det synliga universum.
Approximately a third of these irregularities were cases of direct fraud.
Ungefär en tredjedel av dessa oegentligheter var direkta bedrägerifall.
approximately (även: about, round, some, approx.)
There are approximately 150 Community regulations on aquaculture.
Det finns omkring 150 gemenskapsförordningar om vattenbruk.
The initial position of Parliament carried approximately 2 000 amendments.
Parlamentets ursprungliga ståndpunkt omfattade omkring 2 000 ändringsförslag.
After all, buildings are responsible for approximately 40% of CO2 emissions.
Byggnader står trots allt för omkring 40 procent av koldioxidutsläppen.
approximately (även: ca., approx.)
The investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
Investeringsvolymen för denna första tunnel uppgår till cirka 450 miljoner euro.
We will dedicate approximately one hour and fifteen minutes to Question Time.
Jag vill meddela att frågestunden kommer att pågå i cirka en timme och femton minuter.
According to EUROSTAT, approximately 77 % of the recipients of low wages are women.
Enligt Eurostat är cirka 77 procent av de lågavlönade kvinnor.
approximately (även: approx.)
[They've] sequenced approximately equally [as] many people in Europe and in China.
De sekvenserade ungefärligen lika många människor i Europa och i Kina.
Exact figures are requested for something that can only be estimated approximately.
Man begär exakta siffror för något som bara kan uppskattas ungefärligen.
The extent to which requests for paths by railway companies are actually used cannot be approximately estimated for planning purposes.
I vilken omfattning som järnvägsföretagens begäran om korridorer faktiskt utnyttjas går inte att uppskatta ungefärligen av planeringsskäl.
approximately (även: approx.)
In 2000, approximately 3 million tonnes of animal meal were produced in the European Union.
År 2000 producerades i runda tal tre miljoner ton köttmjöl i Europeiska unionen.
Across the European Union in any one year there are approximately half a million falls from heights in the workplace.
I hela Europeiska unionen sker varje år i runda tal en halv miljon fall från höjd på arbetsplatser.
Of the approximately 140 000 sailors serving on vessels flying a European Union flag, around one third (that is 47 000) come from third countries.
Av de cirka 140 000 sjömän som arbetar på fartyg som seglar under någon av EU-medlemsstaternas flagg kommer i runda tal en tredjedel (närmare bestämt 47 000) från tredje länder.
approximately
approximately (även: broadly, approx.)
approximately
(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Skratt) Uppskattningsvis 8000 kilometer från Delhi ligger den lilla staden Gateshead.
It is estimated that approximately two million people have already lost their lives.
Uppskattningsvis har under den tiden drygt 2 miljoner människor förlorat sina liv.
In the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
I Storbritannien finns uppskattningsvis 5 000 offer, av vilka 330 är barn.

Användningsexempel för "approximately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Vi får inte acceptera att EU har omkring 23 miljoner arbetslösa män och kvinnor.
EnglishApproximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
Omkring 1 500 högre irakiska tjänstemän har utbildats inom ramen för detta uppdrag.
EnglishIn Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
I Polen är konsumtionen av frukt och grönsaker ungefär 250 g per person och dag.
EnglishThe investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
Investeringsvolymen för denna första tunnel uppgår till cirka 450 miljoner euro.
EnglishThe investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
Investeringsvolymen för denna första tunnel uppgår till cirka 450 miljoner euro.
EnglishThat makes approximately 37 % which will be sold directly to the French public.
Detta blir ungefär 37 procent som säljs direkt till den franska allmänheten.
EnglishAllows the object to be colored from a palette of approximately 16 million colors.
Gör det möjligt att färglägga ett objekt med ett urval av 16 miljoner färger.
EnglishThe scheme covers approximately 50% of carbon dioxide emissions in the European Union.
Systemet omfattar ungefär 50 procent av koldioxidutsläppen i Europeiska unionen.
EnglishApproximately 3.6 million of them are emergency calls, which is also the most complex.
Ca 3,6 miljoner av dem gäller nödsamtal på 112, vilka också är de mest komplexa.
English(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Skratt) Uppskattningsvis 8000 kilometer från Delhi ligger den lilla staden Gateshead.
EnglishAt this hour, there are approximately seven vehicles... on all southland freeways.
Vid denna tidpunkt, finns det ungerfär sju fordon... på alla södergående motorvägar.
EnglishIt is estimated that approximately two million people have already lost their lives.
Uppskattningsvis har under den tiden drygt 2 miljoner människor förlorat sina liv.
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Den genomsnittliga månadsinkomsten per person i Moldova är bara ca 30 euro.
EnglishWe all know that, of the 1.27%, 1.14% is committed and approximately 1% is spent.
Vi vet alla att av 1,27 procent är 1,14 procent åtaganden och cirka 1 procent används.
EnglishThe United States has ordered approximately 100 million dollars’ worth of vaccine.
Förenta staterna har beställt vaccin till ett värde av ungefär 100 miljoner US-dollar.
EnglishThe transport sector is responsible for approximately 25% of polluting emissions.
Transportsektorn står för ungefär 25 procent av de förorenande utsläppen.
EnglishIn the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
I Storbritannien finns uppskattningsvis 5 000 offer, av vilka 330 är barn.
EnglishThe average European produces approximately 14 kg of this type of waste every year.
Genomsnittseuropén producerar ungefär 14 kg av detta slags avfall varje år.
EnglishIn the EU, for example, over 51% of the approximately 20 million unemployed are women.
Av de cirka 20 miljonerna arbetslösa i EU är t.ex. mer än 51 procent kvinnor.

Synonymer (engelska) till "approximately":

approximately
approximate
approximation
approximate range
English