"to approximate to" - Svensk översättning

EN

"to approximate to" på svenska

EN to approximate to
volume_up
{verb}

to approximate to (även: to advance, to approach, to border on, to close)
Search engines use a variety of techniques to imitate how people think and to approximate their behavior.
Man använder en rad olika tekniker i sökmotorerna för att försöka efterlikna hur människor tänker och närma sig deras beteende.
I also believe that the directive can, in the long term, help to approximate the level of medical services in the individual EU Member States.
Jag anser också att direktivet på längre sikt kan bidra till att nivån på medicinska tjänster i de olika medlemsstaterna kan närma sig varandra.
But that is not the same as requiring Member States to approximate to the indicative values laid down at Community level, or even move towards them.
Men det är inte samma sak som att kräva av medlemsstaterna att de skall närma sig de vägledande gränsvärdena som fastställts på gemenskapsnivå eller ens röra sig riktning mot dem.
to approximate to (även: to come near, to approximate)

Liknande översättningar för "to approximate to" på svenska

approximate adjektiv
to approximate verb
to preposition
Swedish
to partikel

Användningsexempel för "to approximate to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English Can an approximate timeline for the negotiation of the proposed ACTA be given?
 Kan en ungefärlig tidsram ges för förhandlingen om det föreslagna Acta-avtalet?
EnglishCertainly it is also important to approximate the Member States' different legislative systems.
Det är säkert också viktigt, att medlemsstaternas enskilda rättssystem anpassas.
EnglishCertainly it is also important to approximate the Member States ' different legislative systems.
Det är säkert också viktigt, att medlemsstaternas enskilda rättssystem anpassas.
EnglishThese dates are approximate, however, and some years may be different.
Observera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.
EnglishThe framework decision does not approximate the age of sexual consent.
I rambeslutet harmoniseras inte åldern för sexuellt samtycke.
EnglishThe directive seeks to eliminate these problems and approximate the provisions on the subject.
Direktivet har för avsikt att eliminera dessa problem och samordna de olika bestämmelserna på området.
EnglishWe need to remember that our objective is to approximate national arrangements on procedures.
För vi måste komma ihåg att målet faktiskt är att föra nationella bestämmelser om förfaranden närmare varandra.
English(RO) An approximate 60 million European citizens, amounting to 15% of the EU's population, are at risk of poverty.
(RO) Uppskattningsvis 60 miljoner EU-medborgare, 15 procent av EU:s befolkning, hotas av fattigdom.
EnglishWe use information transmitted by nearby WiFi access points to determine your approximate location.
Vi använder information som sänds från trådlösa kopplingspunkter i närheten för att avgöra ungefär var du befinner dig.
EnglishThe approximate cost is again ECU 1 million.
Den ungefärliga kostnaden är återigen 1 miljon ecu.
EnglishWhat is now given in Annex VIII, although improved by the Committee's amendment, is still too approximate in this regard.
Om också notisen i bilaga 8 är förbättrad efter utskottets ändringsförslag, är den fortfarande alltför generell.
EnglishThe Treaty of Lisbon provides for an opportunity to approximate the provisions of criminal laws and other legislation of the Member States.
Genom Lissabonfördraget möjliggörs en tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga lagstiftning.
EnglishIt appears reasonable to approximate the rates of excise duty, but the process should be slow and be spread over many stages.
Det verkar rimligt att införa en tillnärmning av punktskattesatserna, men det bör gå långsamt och ske i många steg.
EnglishI must then at least do an approximate calculation of the potential climatic effects of the global increase in energy production.
Då måste jag, åtminstone grovt sett, kalkylera med eventuella klimateffekter, när energiproduktionen ökar globalt sett.
EnglishThe Union must make efforts to approximate criminal law and procedures on money laundering and the confiscation of goods.
Unionen måste uppbåda krafter för en tillnärmning av straffrätten och processrätten om penningtvätt och konfiskering av vinning.
EnglishWith the Amsterdam Treaty the European Union will have the possibility to approximate rules relating to prison conditions.
I och med Amsterdamfördraget kommer Europeiska unionen att ha möjlighet att tillnärma regler i avseende på fängelseförhållanden.
EnglishIn both cases, the proposals to approximate rates were amended by the Council which kept only the principle of the minimum rate.
I båda fallen ändrades förslagen om ungefärliga skattesatser av rådet, som endast behöll principen om den lägsta skattesatsen.
EnglishWe do not fix the duration of the plans: we set an objective and estimate the approximate time we will need to achieve it.
Vi fastställer inte planernas varaktighet; vi ställer upp ett mål och uppskattar den ungefärliga tid det kommer att ta att uppnå det.
EnglishHowever, the report clearly expresses principles governing a distribution that by its nature will be approximate in the final analysis.
Men betänkandet uttrycker klara och tydliga principer kring en fördelning som till sin natur ändå blir ungefärlig i slutänden.
EnglishIs the Council Presidency in possession of approximate estimates as to how many new jobs this will create in rural areas?
Förfogar ordförandeskapet över några ungefärliga uppskattningar av hur många nya arbetstillfällen detta kommer att skapa i landsbygdsområden?