EN

approval {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Defensive and frustrating action is possible with shareholder approval.
Försvarsåtgärder och motverkande åtgärder får vidtas med aktieägarnas godkännande.
Of course it presupposes basic approval for the Commission proposals
Det förutsätter naturligtvis ett föregående godkännande av kommissionens förslag.
Does the Council wish to comment, or is it satisfied with Parliament ’ s approval?
Vill rådet kommentera eller är ni nöjda med parlamentets godkännande?
approval (även: assent, consent)
I have not issued an unreserved approval of the nuclear policy.
Jag har inte förbehållslöst gett mitt samtycke till kärnkraftspolitiken.
And it will not be possible to gain such approval without Russia's agreement.
Det kommer inte att gå att nå ett sådant samtycke utan Rysslands medgivande.
Parliament's approval will also be required for all trade agreements concluded.
Parlamentets samtycke kommer också att krävas för ingående av alla handelsavtal.
I understand that this will meet with the approval of the other groups.
Jag har förstått att detta kommer att få bifall av övriga grupper.
The Council has agreed to seek Parliament's approval on this issue.
Rådet har enats om att be parlamentet om bifall.
Anyone expressing approval or disapproval will be immediately ejected by the ushers.
Den, som ger uttryck för bifall eller ogillande, blir omgående avvisad från åhörarläktaren av ordningsvakterna.
approval (även: approbation, favour)
I understand that this amendment has Mr McMillan-Scott's approval.
Jag förstår att detta ändringsförslag har McMillan-Scotts gillande.
Mrs Maij-Weggen, that evidently meets with the approval of the House and we will do that.
Det möter uppenbarligen kammarens gillande. Vi kommer att göra det.
In this context I note with great approval the strong accent placed on both the Balkans and Georgia.
I det sammanhanget noterar jag med stort gillande den starka betoningen på både Balkan och Georgien.
I want to stress the vital importance of an ever more transparent administrative culture in the European Union if we are to gain the approval of its citizens.
Jag vill betona den centrala betydelsen av en ännu öppnare förvaltningskultur i Europeiska unionen, om vi vill vinna EU-medborgarnas sympati.
approval
2. näringsliv
approval
I understand that this will meet with the approval of the other groups.
Jag har förstått att detta kommer att få bifall av övriga grupper.
The Council has agreed to seek Parliament's approval on this issue.
Rådet har enats om att be parlamentet om bifall.
Anyone expressing approval or disapproval will be immediately ejected by the ushers.
Den, som ger uttryck för bifall eller ogillande, blir omgående avvisad från åhörarläktaren av ordningsvakterna.

Användningsexempel för "approval" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishParliament's approval will also be required for all trade agreements concluded.
Parlamentets samtycke kommer också att krävas för ingående av alla handelsavtal.
EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
Ändringsförslag 9 och 12 handlar om avsättningen och fastställandet av anslagen.
EnglishI am also pleased that you, as rapporteur, recommend approval of the proposal.
Det gläder mig också att ni som föredragande rekommenderar att förslaget antas.
EnglishThe process has 3 stages (all subject to approval by all existing EU countries):
Anslutningsprocessen sker i tre steg (som alla nuvarande EU-länder måste godkänna):
EnglishI am very pleased to see the package you are putting to Council for their approval.
Det gläder mig mycket att se det paket ni förelägger rådet för dess godkännande.
EnglishSecondly, approval of membership by the Ukrainian Parliament as quickly as possible.
För det andra, att Ukrainas parlament godkänner ett medlemskap snarast möjligt.
EnglishThe approval of this directive is especially important in increasing this awareness.
Antagandet av detta direktiv är särskilt viktigt för att öka denna medvetenhet.
EnglishThe vote on the approval of the Commission will take place tomorrow at 11 a.m.
Omröstningen om godkännandet av kommissionen kommer att äga rum i morgon kl. 11.00.
EnglishThis vote on approval would not give the impression of being a forced vote.
Denna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.
EnglishIt is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Det står klart från det gensvar det fått att det röner ett mycket brett godkännande.
EnglishOur approval in this regard does not mean that we support every trend in the budget.
Vårt godkännande innebär inte att vi i alla delar stödjer budgetens inriktning.
EnglishI would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
Jag skulle vilja se att de nya spannmålstyper som är på gång godkänns fortare.
EnglishOrganisations which want to gain our approval, our respect, must not hold hostages.
Organisationer som vill få vårt stöd och vår respekt får inte ta någon som gisslan.
EnglishI understand that this meets with the approval of the other groups' representatives.
Såvitt jag förstår har de övriga gruppernas företrädare godkänt detta tillägg.
EnglishAn agricultural support project worth EUR 12 million is awaiting approval.
Ett stödprojekt på jordbruksområdet värt 12 miljoner euro väntar på godkännande.
EnglishNow it is up to Parliament to give its approval to the conclusion of this protocol.
Nu ombeds parlamentet att ge sitt samtycke till ingåendet av detta protokoll.
EnglishI would therefore recommend this proposal most warmly for Parliament's approval.
Jag rekommenderar därför mycket varmt att parlamentet godkänner förslaget.
EnglishBut, if we think it is good we say so, too: Amendment No 31 receives our approval.
Men, om det är bra talar vi också om det: ändringsförslag 31 får vårt beröm.
EnglishClear and strict criteria would be set for the approval of active substances.
Tydliga och strikta kriterier ska tillämpas vid godkännande av aktiva ämnen.
EnglishWe must support the approval procedure and the institution of the BREF in general.
Vi måste stödja godkännandeförfarandet och inrättandet av BREF i allmänhet.

Synonymer (engelska) till "approval":

approval
approved
English