EN

appropriations {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "appropriations" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
Ändringsförslag 9 och 12 handlar om avsättningen och fastställandet av anslagen.
EnglishINTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Anslagsflödet inom Interreg är överväldigande; inom mål 2 är det otillräckligt.
English30 million is now being released in payment appropriations, but we need 50 million.
30 miljoner frigörs nu till betalningsbemyndiganden, men vi behöver 50 miljoner.
EnglishHowever, no appropriations are available under the internal assistance heading.
Det finns emellertid inga anslag tillgängliga under rubriken internt bistånd.
EnglishI hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Jag hoppas att vi i september kan räkna med nya anslag till dessa budgetposter.
EnglishThese payment appropriations had been, rather stupidly, reduced by the Council.
Dessa betalningsbemyndiganden hade på ett mindre välbetänkt sätt minskats av rådet.
EnglishFor these the Council has kept the Commission's figure for commitment appropriations.
Rådet beslutade om åtagandebemyndiganden med det belopp som kommissionen önskade.
EnglishPlacing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
Att lägga anslag i reserver ökar naturligtvis de summor som förutses i budgeten.
EnglishWe are opposed to the reduction of appropriations for aid to developing countries.
Vi är motståndare till anslagsminskningar när det gäller stöd till utvecklingsländer.
EnglishFor these the Council has kept the Commission' s figure for commitment appropriations.
Rådet beslutade om åtagandebemyndiganden med det belopp som kommissionen önskade.
EnglishWe must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
Vi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Budgetförslaget omfattar därför 115 miljarder i betalningsbemyndiganden.
EnglishWe have seen cuts in appropriations and problems in harnessing these appropriations.
Vi upplever sänkta anslag och framför allt svårigheter att skaffa fram dessa anslag.
EnglishThe budget represents, in payment appropriations, just 1.056 % of the Community GDP.
Budgeten utgör, i betalningsbemyndiganden, endast 1,056 procent av gemenskapens BNP.
EnglishWe must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
Vi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
EnglishIn addition, we all know that a part of the appropriations still remains unspent.
Dessutom vet vi alla att en del av anslagen fortfarande förblir oanvända.
EnglishIf I am not mistaken, the total appropriations for Serbia are EUR 2.3 billion.
Jag tror mig ha förstått att avsättningarna för Serbien uppgår till 2,3 miljarder euro.
EnglishThat is why the European Parliament is advocating an increase in appropriations here.
Därför engagerar sig Europaparlamentet för att utöka medlen på detta område.
EnglishWe have linked, in the best possible way, appropriations with the Structural Funds.
Vi har på bästa möjliga sätt kopplat samman anslagen med strukturfonderna.
EnglishThe second line which may require additional appropriations is the Cohesion Fund.
Den andra posten där vi riskerar att behöva ytterligare anslag är sammanhållningsfonden.

Synonymer (engelska) till "appropriately":

appropriately
appropriate
appropriateness
English