EN

appropriation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
This appropriation is without legal basis and has no moral justification.
Detta anslag skulle varken ha rättslig grund eller moraliskt berättigande.
increasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
Att öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
The Council welcomes this appropriation but believes that the overall appropriations are inadequate.
Rådet välkomnar detta anslag men finner att de samlade anslagen är otillräckliga.
appropriation
In fact, the committee extends its support to the appropriation of unused funds for unexpected, but justified, expenses by means of 'amending budgets'.
Faktiskt utsträcker utskottet sitt stöd till anslående av outnyttjade medel för oväntade men berättigade kostnader genom ändringsbudgetar.
appropriation
appropriation (även: alienation, arrest)
Madam President, we are familiar with the idea that a land grab is the unwarranted appropriation of property belonging to another.
Vi känner alla till att ett otillåtet beslagtagande av någon annans egendom är stöld.
2. näringsliv
appropriation
This appropriation is without legal basis and has no moral justification.
Detta anslag skulle varken ha rättslig grund eller moraliskt berättigande.
increasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
Att öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
The Council welcomes this appropriation but believes that the overall appropriations are inadequate.
Rådet välkomnar detta anslag men finner att de samlade anslagen är otillräckliga.

Användningsexempel för "appropriation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Englishincreasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
Att öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
EnglishFor imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
För imperialism är inget annat än ockupation, att ta i beslag och att underkuva.
EnglishCommunity appropriation for such environmental agencies is well justified.
Det är mycket befogat att stödja dessa miljöorganisationer med gemenskapsanslag.
EnglishWe consider the budget appropriation to be inadequate, given the needs that exist.
Vad gäller budgetanslaget anser vi att det är otillräckligt mot bakgrund av behoven.
EnglishThe 2007 budget should be based on realistic and justified appropriation needs.
2007 års budget bör grundas på realistiska och berättigade anslagsbehov.
EnglishThe resulting appropriation corresponds to the expected implementation level.
De resulterande bemyndigandena motsvarar den förväntade genomförandenivån.
EnglishI believe, in fact, that we all agree that the principle of appropriation is essential.
Jag tror faktiskt att vi alla är överens om att principen om egenansvar är central.
EnglishAccording to some Members, the payment appropriation level should definitely be lowered.
Ett antal ledamöter finner att betalningsbemyndigandena måste sänkas markant.
EnglishFor Leader we see a minimum appropriation of 7%, but we want the Leader reserve deleted.
För Leader ser vi ett minimianslag på 7 procent, men vi vill ha bort Leader-reserven.
EnglishThis appropriation is without legal basis and has no moral justification.
Detta anslag skulle varken ha rättslig grund eller moraliskt berättigande.
EnglishWe have our doubts about the proposed appropriation of EUR 262 million.
Vi ställer oss tveksamma till det föreslagna anslaget på 262 miljoner euro.
EnglishTo be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
För att kunna göra det måste den därför få nödvändiga budgetanslag.
Englishappropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet, and
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
EnglishThe sum of EUR 44 million has now been proposed as a minimum appropriation.
Summan 44 miljoner euro har nu föreslagits som ett minsta anslag.
EnglishThe Council welcomes this appropriation but believes that the overall appropriations are inadequate.
Rådet välkomnar detta anslag men finner att de samlade anslagen är otillräckliga.
EnglishIt very carefully examined the appropriation needs of each institution.
Vi har mycket noga undersökt anslagsbehoven inom varje institution.
EnglishMoreover, I object to Mr Folias ' appropriation of common sense.
Jag vill för övrigt invända mot att Folias har tillägnat sig sunt förnuft.
EnglishMoreover, I object to Mr Folias' appropriation of common sense.
Jag vill för övrigt invända mot att Folias har tillägnat sig sunt förnuft.
English1871: The Indian Appropriation Act makes all Indians wards of the federal government.
1871: The Indian Appropriation Act sätter alla indianer under förvaltarskap av den federala regeringen.
EnglishOur first criticism relates to the question of total appropriation.
För det första är vi kritiska till det totala belopp som anslås.

Synonymer (engelska) till "appropriation":

appropriation
English
appropriately
appropriate
appropriateness
English