EN

appropriateness {substantiv}

volume_up
Rather, it is in consideration of their appropriateness, or otherwise, that we are not accepting them.
Det är snarare en fråga om lämplighet eller olämplighet som avgör om vi godtar dem.
It is a question of appropriateness and of review.
Det är en fråga om lämplighet och om översyn.
It is, therefore, legitimate to question the appropriateness of the procedure.
Det är därför berättigat att ifrågasätta förfarandets lämplighet.

Användningsexempel för "appropriateness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is, therefore, legitimate to question the appropriateness of the procedure.
Det är därför berättigat att ifrågasätta förfarandets lämplighet.
EnglishEurope is even divided on the very appropriateness of a public agricultural policy.
De är splittrade till själva frågan om huruvida det är lämpligt med en offentlig jordbrukspolitik.
EnglishThe first concerns the appropriateness of holding the debate on the Lehne report at this time.
Den första gäller möjligheten att hålla debatten om Lehnes betänkande nu.
EnglishRather, it is in consideration of their appropriateness, or otherwise, that we are not accepting them.
Det är snarare en fråga om lämplighet eller olämplighet som avgör om vi godtar dem.
EnglishIt is not for us to deliver an opinion on the appropriateness of using reprocessing technology.
När det gäller frågan om användning av upparbetningsteknik är det inte vår sak att uttala oss.
EnglishDoes the presidency have any views on the appropriateness of this?
Har ordförandeskapet någon åsikt om lämpligheten i detta?
EnglishThe first question concerns the appropriateness of a Community regulation to respond to events of an exceptional nature.
Den första gäller lämpligheten i en gemenskapsförordning för speciella händelser.
EnglishFor that reason, the appropriateness of the constituency weeks must be assessed more precisely in the future.
Därför måste man i framtiden göra en mera exakt bedömning av ändamålsenligheten i de ?gula? veckorna.
EnglishFor that reason, the appropriateness of the constituency weeks must be assessed more precisely in the future.
Därför måste man i framtiden göra en mera exakt bedömning av ändamålsenligheten i de? gula? veckorna.
EnglishIt is a question of appropriateness and of review.
Det är en fråga om lämplighet och om översyn.
EnglishWe have serious reservations, however, about the need and the appropriateness of the directive on cement, on various grounds.
Men vi hyser allvarliga reservationer när det gäller direktivets nödvändighet och läglighet när det gäller cement.
EnglishI have severe misgivings about the appropriateness of such a lavish Commission office in such a small remote village.
Jag hyser starka betänkligheter mot det lämpliga i att lägga ett så påkostat kommissionskontor i en så liten och avlägsen by.
EnglishParliament already ruled on the appropriateness of including the Europol budget in the Community budget when called to do so in the past.
Parlamentet har redan uttalat sig om lämpligheten att innefatta budgeten för Europol i gemenskapens budget.
EnglishMy second point is that the Commission has raised the question of the appropriateness of a European directive on mortgage credit.
För det andra: Kommissionen har väckt frågan om det ändamålsenliga med en europeisk riktlinje för hypotekskrediter.
EnglishIt is in the light of those objectives that we shall evaluate the appropriateness of each measure and judge the success of the reform.
Det är med detta mål för ögonen som vi kommer att utvärdera hur motiverad varje åtgärd är och bedöma om reformen blir en framgång.
EnglishThe Commission was concerned about the appropriateness of these symbols, and I can reassure them as all of the symbols are in the public domain.
Kommissionen uttryckte oro om äganderätten till dessa symboler, och jag vill lugna den eftersom de alla är i offentlig ägo.
EnglishI fully support establishing a European Year against Violence, and reiterate its appropriateness and the need for such a Year.
Jag stöder till fullo inrättandet av ett europeiskt år mot våld och upprepar att detta är lämpligt och att det föreligger ett behov av ett sådant år.
EnglishThe second point is that one cannot generalise the applications as far as the appropriateness of return operations to Afghanistan is concerned.
Den andra punkten är att man inte kan uttala sig generellt om ansökningarna när det gäller huruvida återsändande till Afghanistan är lämpligt.
EnglishWe feel that these issues result from the IGC's appropriateness and its objectives, as well as from the matters which will inevitably be discussed there.
De relevanta frågorna, enligt vår mening, handlar om regeringskonferensens möjligheter och syften och de frågor som kommer att debatteras.
EnglishWe feel that these issues result from the IGC' s appropriateness and its objectives, as well as from the matters which will inevitably be discussed there.
De relevanta frågorna, enligt vår mening, handlar om regeringskonferensens möjligheter och syften och de frågor som kommer att debatteras.

Synonymer (engelska) till "appropriateness":

appropriateness
English
appropriately
appropriate
appropriation
English