EN

appropriately {adverb}

volume_up
appropriately
Secondly, industrial units which do not store red sludge appropriately should be included in the category of hazardous industrial plants.
För det andra bör industriella enheter som inte förvarar rött slam lämpligen innefattas i kategorin för farliga industriella enheter.

Användningsexempel för "appropriately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
För att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Kommissionen välkomnar betänkandet som korrekt återspeglar de viktigaste frågorna.
EnglishWe insist that the European Parliament must be appropriately involved in the work.
Vi insisterar på att Europaparlamentet måste vara ordentligt delaktigt i arbetet.
EnglishWe are bound to respond appropriately to this special protection granted to us.
Vi är skyldiga att besvara detta speciella skydd som ges oss på lämpligt sätt.
EnglishIf and when something happens, we expect the Commission to act appropriately.
Om och när något sker förväntar vi oss att kommissionen vidtar lämpliga åtgärder.
EnglishSimilarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
Likaså är det av yttersta vikt att gällande lagstiftning tillämpas på lämpligt vis.
EnglishThe Commission will ensure that the procedures are applied appropriately and fairly.
Kommissionen kommer att se till att förfarandena tillämpas lämpligt och rättvist.
EnglishTherefore, the problem you mentioned has been appropriately addressed by that Directive.
Det problem ni tog upp har därför behandlats på lämpligt sätt i det direktivet.
EnglishIt is a body which ensures that taxpayers' money is used appropriately.
Det är ett organ som garanterar att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt.
EnglishHowever, except in many speeches, this subject is not always dealt with appropriately.
Detta ämne hanteras emellertid inte alltid på rätt sätt, förutom i många anföranden.
EnglishWe reacted appropriately and rapidly, and we can be pleased with our efforts.
Vi reagerade korrekt och snabbt, och vi kan vara nöjda med våra insatser.
EnglishWe need institutions that are appropriately designed so that they operate effectively.
Vi behöver lämpligt utformade institutioner för att kunna fungera effektivt.
EnglishHowever, except in many speeches, this subject is not always dealt with appropriately.
Denna måste vara bindande, vi vill inte bara ha en läpparnas bekännelse till stadgan.
EnglishWe have the framework of the EU within which we can exchange information appropriately.
Vi har EU:s ram inom vilken vi kan utbyta information på ett lämpligt sätt.
EnglishOur joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Då skall vi också gemensamt dela upp dessa medel i enlighet med detta.
EnglishWe must therefore vote for the fund to be used appropriately for other Member States.
Vi måste därför rösta för att fonden används på vederbörligt sätt i andra medlemsstater.
EnglishIn other words, national healthcare services need to be delivered appropriately.
Den nationella sjukvården behöver med andra ord kunna erbjuda sina tjänster på lämpligt sätt.
EnglishWe want to make this clear and carry it through by using the treaty appropriately.
Detta vill vi göra tydligt och genomföra, i det att vi utnyttjar fördraget på lämpligt sätt.
EnglishIt is vital that workers feel safe and appropriately protected in the workplace.
Det är livsviktigt att arbetstagarna känner sig säkra och ordentligt skyddade på arbetsplatsen.
EnglishBusinesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.
Företagen måste reagera på lämpligt sätt på allt snabbare förändringar av ekonomiska trender.

Synonymer (engelska) till "appropriately":

appropriately
appropriate
appropriateness
English
appropriation
English