EN

appropriated {adjektiv}

volume_up
appropriated
volume_up
bestämd {adj.} (avsatt för ngt)
appropriated (även: dedicated)

Användningsexempel för "appropriated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe funds appropriated are not sufficient and the staffing is certainly inadequate.
De avsatta medlen är inte tillräckliga och personalen är helt otillräcklig.
EnglishI notice, however, that only EUR 1.215 million is being appropriated for these inspections.
Jag har dock sett att det bara avsätts 1 215 miljoner euro för dessa kontroller.
EnglishIn round figures, that would mean a further EUR 25 000 million appropriated to this budget.
Detta skulle innebära i runda siffror 25 miljarder euro mer till denna budget.
EnglishIn my opinion, the principle should be that new funds should be appropriated for new tasks.
Enligt min uppfattning bör principen vara att med nya uppgifter så anslås nya medel.
EnglishMr President, EUR 280 million is being appropriated to public health care.
Herr talman! Det är 280 miljoner euro som anslås till folkhälsoområdet.
EnglishOverall, too much money has been appropriated to far too many projects.
Sammantaget har för mycket pengar anslagits till alltför många projekt.
EnglishWe appropriated land for trails and trains to shortcut through the heart of the Lakota Nation.
Vi tillskansade oss mark för spår och tåg för att ta en genväg rakt igenom Lakotanationens marker.
EnglishThe percentage of these funds directly appropriated to tourist development projects must be increased.
Den procentuella andel av dessa fonder som direkt är avsedd för turismutvecklingsprojekt måste ökas.
EnglishThat is some EUR 654 million more than the amount appropriated to the first version of the programme.
Det är omkring 654 miljoner euro mer än det belopp som anslogs till den första versionen av programmet.
EnglishOne should at least check whether this 10 % can be appropriated for the customs administrations in the first place.
Man borde åtminstone granska om dessa 10 procent för tullförvaltningen över huvud taget skall anslås.
EnglishNo fewer than EUR 950 million have been appropriated to the Erasmus Mundus II programme for the period 2009-2013.
Inte mindre än 950 miljoner euro har redan avsatts för Erasmus Mundus II-programmet för perioden 2009-2013.
EnglishI endorse this report because it calls for comparable funds to be appropriated for agriculture in the post-2013 budget.
Jag stöder betänkandet därför att det efterlyser oförändrade budgetanslag till jordbruket efter 2013.
EnglishAs rapporteur, I have proposed that we quadruple the amount that is intended to be appropriated in the Community budget.
Som föredragande har jag föreslagit att vi ska fyrdubbla det belopp som ska anslås i gemenskapsbudgeten.
EnglishAn amount has also been appropriated from Parliament’s budget to a campaign concerning the new Constitutional Treaty.
Från parlamentets budget har även ett belopp anslagits för en informationskampanj om utkastet till konstitution för Europa.
EnglishGreek governments allow burned areas to be developed and for national land to be appropriated and EU funds are inelastic.
Grekiska regeringar tillåter byggande i brända områden och att statligt ägd mark säljs ut, och EU-fonderna är osmidiga.
EnglishIn the 2005 budget, EUR 17.5 million has, moreover, been appropriated to increasing the remuneration paid to MEPs’ secretariats.
I budgeten för 2005 har 17,5 miljoner euro dessutom anslagits för löner som utbetalas till ledamöternas sekretariat.
EnglishWe also object to the large sum of money – approximately EUR 225 million – appropriated for these efforts for the period 2005-2006.
Vi vänder oss också mot den stora summa pengar som anslås för 2005–2006 för dessa insatser, omkring 225 miljoner euro.
EnglishIt is, however, the first case in the last 60 years in which a large country has appropriated part of a small one through military action.
Men det är första gången de senaste 60 åren ett stort land annekterar delar av ett litet land med militära medel.
EnglishIn the 2005 budget, EUR 17.5 million has, moreover, been appropriated to increasing the remuneration paid to MEPs’ secretariats.
Från parlamentets budget har även ett belopp anslagits för en informationskampanj om utkastet till konstitution för Europa.
EnglishWe also object to the large sum of money – approximately EUR 225 million – appropriated for these efforts for the period 2005-2006.
Vi vänder oss också mot den stora summa pengar som anslås för 2005 – 2006 för dessa insatser, omkring 225 miljoner euro.

Synonymer (engelska) till "appropriately":

appropriately
appropriate