"appropriate use" - Svensk översättning

EN

"appropriate use" på svenska

EN

appropriate use {substantiv}

volume_up
1. näringsliv

Användningsexempel för "appropriate use" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishIt is right and appropriate to use that clear and unambiguous language here as well.
Det är rätt och rimligt att även använda detta tydliga och otvetydiga språk här.
EnglishBecause of the terminology, I think that it is more appropriate to use English.
Låt mig fortsätta på engelska; jag tror att det är mer lämpligt på grund av terminologin.
EnglishAdequate and inadequate, in my view, are not particularly appropriate terms to use.
Tillräcklig och otillräcklig är enligt min mening inte särskilt lämpliga begrepp att använda.
EnglishOf course, it would have been more appropriate to use the WEU.
Naturligtvis hade det varit bättre om vi hade kunnat klara oss med VEU.
EnglishTo move the object completely, use the appropriate arrow key plus the (Option) (Alt) key.
Om Du vill flytta objektet, så använder Du motsvarande piltangent tillsammans med Alternativ Alt -tangenten.
EnglishIt would have been more appropriate to use these places to build factories with stricter regulations.
Det hade varit lämpligt att använda dessa platser för att anlägga fabriker med striktare normer.
EnglishSecondly, we have to see how the Commission can contribute to the appropriate use of the available funds.
För det andra måste vi se hur kommissionen kan bidra till lämplig användning av tillgängliga fonder.
EnglishPromotion will be appropriate when the use of biofuels makes a clear contribution to a better environment.
När användningen av biobränslen uteslutande bidrar till en bättre miljö är befrämjande på sin plats.
EnglishThis is not an appropriate use of European assistance.
Detta är inte en lämplig användning nationella medel.
EnglishWe have to be sure that appropriate use of these funds will contribute to solving some of these problems.
Vi måste vara säkra på att en riktig användning av dessa fonder bidrar till att lösa en del av de problemen.
EnglishThis is not an appropriate use of Community funds.
Detta är inte en lämplig användning av gemenskapsmedel.
EnglishI do not think it is appropriate to use that word.
Jag anser det inte vara lämpligt att använda det ordet.
EnglishI have tabled more than 20 amendments in order to ensure the appropriate labelling and safe use of chemicals.
Jag har lagt fram över tjugo ändringsförslag för att säkra en lämplig märkning och säker användning av kemikalier.
EnglishThis is not an appropriate use of national assistance.
EnglishOur actions here are guided by the precautionary principle and on balance I accept that its use is appropriate.
Våra åtgärder här styrs av försiktighetsprincipen, och på det hela taget accepterar jag att dess tillämpning är lämplig.
EnglishFires are frequent in these areas and it would therefore be a good idea, or rather appropriate to use these people to help prevent fires.
Det vore alltså bra, eller snarare lämpligt, att utnyttja dessa människor i kampen mot bränder.
EnglishSound agriculture, effective land use and an appropriate use of biomass can help reduce greenhouse gases.
Ett sunt jordbruk, en effektiv markanvändning och användning av biomassa i lämplig omfattning kan bidra till att minska växthusgaserna.
EnglishI would ask all of you to use the appropriate procedures laid down in the Rules of Procedure in order to make your points.
Jag vill be samtliga att använda de tillämpliga förfaranden som fastställs i arbetsordningen när ni gör era påpekanden.
English. - (DE) People's health is the greatest asset of our society and we should use appropriate means to promote and maintain it.
skriftlig. - (DE) Folkhälsan är vårt samhälles största tillgång, och vi bör främja och bevara den på lämpligt sätt.

Liknande översättningar för "appropriate use" på svenska

appropriate adjektiv
use substantiv