"appropriate for" - Svensk översättning

EN

"appropriate for" på svenska

EN

appropriate for {adjektiv}

volume_up
appropriate for
That can be made available to you, and the matter can then be discussed at the appropriate level.
Det kan ni erhålla, och sedan kan man diskutera det på den nivå som är lämplig för ändamålet.
The Commission considers a rate not exceeding 50% to be appropriate, as a general rule, for all kinds of investment.
Kommissionen anser att som allmän regel är en bidragsnivå som inte överskrider 50 procent lämplig för alla typer av investeringar.
The question remains whether the common position offers a balanced solution that is appropriate for both large and small companies.
Frågan återstår om den gemensamma ståndpunkten ger en väl avvägd lösning som är lämplig för både stora och små företag.

Användningsexempel för "appropriate for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
Ett sådant resultat kan inte uppnås utan lämpliga regler och enhetliga villkor.
EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Finns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
EnglishI believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
EnglishUnfortunately, this noble idea has not been backed up by an appropriate budget.
Olyckligtvis har denna fina tanke inte fått uppbackning av en tillräcklig budget.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishWe believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Vi anser det inte vara lämpligt att diskutera saken så väldigt sent på kvällen.
EnglishIt would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
Därför skulle det inte vara lämpligt att nu nämna detta separat i förordningen.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Vi måste vara helt säkra på att vi fortsätter att reagera på ett lämpligt sätt.
EnglishThis kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
EnglishAmendment No 48, which I tabled, is in the more appropriate place, in my view.
Ändringsförslag 48, som jag har ingivit, är enligt min mening mer ändamålsenligt.
EnglishIt might also be appropriate to incorporate a safety net into the overall package.
Det kunde också vara vettigt att inkludera ett säkerhetsnät i det totala paketet.
EnglishThis is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
Detta är ett viktigt, om än kortsiktigt, mål som fordrar adekvat ekonomiskt stöd.
EnglishAs it happens, we already have an appropriate legal basis for the social dialogue.
Saken är den att vi redan har en lämplig rättslig grund för den sociala dialogen.
EnglishIt would, however, seem appropriate to mention another date too: 11 September 2001.
Det är dock på sin plats att nämna ett annat datum också: den 11 september 2001.
EnglishIn fact, everyone did take the appropriate action, and we should welcome this.
Slutligen agerade alla faktiskt som de borde, och det skall vi vara glada över.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Den ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
EnglishIt will do so when it judges it appropriate and you will make your decisions.
Den kommer att svara när den finner det lämpligt och ni kan då fatta era beslut.
EnglishIt is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
Det är alltså fullständigt logiskt att dra de politiska slutsatserna av detta.
EnglishThis report is about the limitations of technology which is, perhaps, appropriate.
Detta betänkande handlar om teknikens begränsningar vilket är passande, kanske.
EnglishWe do not believe that regulatory change is appropriate at the current time.
Vi anser inte att det är lämpligt med lagstiftningsförändringar i det här läget.