"appropriate action" - Svensk översättning

EN

"appropriate action" på svenska

EN

appropriate action {substantiv}

volume_up
appropriate action
This proposal was welcomed by the European Parliament, but, unfortunately, no appropriate action has so far been taken in the Council.
Detta förslag välkomnades av Europaparlamentet, men tyvärr har ingen lämplig åtgärd hittills vidtagits i rådet.
Once we receive your appeal, we'll do our best to inform you quickly and will proceed with appropriate action as necessary.
När vi har fått din överklagan gör vi vårt bästa för att informera dig snabbt och vi går vidare med en lämplig åtgärd om det behövs.
It is expected that this committee will report in October, by which time we will be in a position to consider what appropriate action can be taken under comitology.
Det förväntas att denna kommitté skall lämna en rapport i oktober och vid den tiden kommer vi att ha möjlighet att överväga vilken lämplig åtgärd som kan vidtas enligt kommittéförfarandet.

Användningsexempel för "appropriate action" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn fact, everyone did take the appropriate action, and we should welcome this.
Slutligen agerade alla faktiskt som de borde, och det skall vi vara glada över.
EnglishRejecting the Commission's proposal is the most appropriate course of action.
Att förkasta kommissionens förslag är det mest ändamålsenliga handlingssättet.
EnglishAs a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action'.
Till följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
EnglishAs a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action '.
Till följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
EnglishThe exceptional circumstances require us to take fast, appropriate action.
Exceptionella omständigheter kräver att vi snabbt vidtar lämpliga åtgärder.
EnglishHere, it would be appropriate to take action within the framework of the MARPOL Convention.
Det är i det sammanhanget lämpligt att agera inom ramen för Marpolkonventionen.
EnglishIf you submit a content report, we will review your report and take action if appropriate.
Om du skickar in en innehållsrapport granskar vi den och vidtar åtgärder vid behov.
EnglishThe Commission has already committed itself to taking appropriate action in that direction.
Kommissionen har redan engagerat sig för att vidtaga lämpliga åtgärder i den riktningen.
EnglishI do not understand why we do not realise that this is his policy and take appropriate action.
Jag förstår inte varför vi inte tror på denna politik och agerar därefter.
EnglishI agree that the European Commission had to take appropriate action in this field.
Jag håller med om att Europeiska kommissionen var tvungen att vidta lämpliga åtgärder på detta område.
EnglishIt will form a reserve, and you can have the money once you have taken appropriate action'.
Det kommer att skapa en reserv och ni kan få pengarna när ni har vidtagit lämpliga åtgärder.”
EnglishWe would like to suggest appropriate action to remedy these failures concerning implementation.
Vi föreslår lämpliga åtgärder för att komma till rätta med dessa brister i genomförandet.
EnglishWe expect the Commission to give us a prompt answer and then to take the appropriate action.
Vi förväntar oss att kommissionen ger oss ett snabbt svar och sedan vidtar lämpliga åtgärder.
EnglishOn the basis of that information, it will take appropriate action.
Denna information kommer att ligga till grund för lämpliga åtgärder.
EnglishMr Van Orden, we have taken note of your comments and we shall take whatever action is appropriate.
Herr Van Orden! Vi har noterat era synpunkter och kommer att vidta nödvändiga åtgärder.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Jag tror att president Mwai Kibaki och premiärminister Raila Odinga kommer att vidta lämpliga åtgärder.
EnglishRevising the financial perspectives would therefore be the most appropriate course of action.
En översyn av budgetplanen skulle därför vara den bästa vägen.
EnglishOur Group is in the process of taking appropriate precautionary action.
I vår grupp håller vi på och vidtar lämpliga åtgärder.
EnglishOn the basis of that information, it will take appropriate action.
– Eftersomfrågeställaren är frånvarande, utgår fråga nr 44.
EnglishAt the end of the day, the Commission, as guardian of the treaties, is obliged to take appropriate action.
När allt kommer omkring måste kommissionen, som fördragens väktare, vidta lämpliga åtgärder.

Liknande översättningar för "appropriate action" på svenska

appropriate adjektiv
action substantiv