EN

appropriate {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
This kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
Work is continuing to develop an appropriate treatment for loans of this type.
Arbetet fortsätter med att utveckla en lämplig behandling av lån av denna typ.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
Det är ingen lämplig plats för att avveckla Gemensamma forskningscentrets anläggningar.
Nor is it appropriate in the context of the ongoing discussions over Lamfalussy.
Det är inte heller passande i sammanhanget av de pågående diskussionerna om Lamfalussy.
The appropriate political levels are national governments and the eurozone.
De passande politiska nivåerna är nationella regeringar och euroområdet.
Indeed, the Human Rights Agency would be a more appropriate title for this body.
Egentligen skulle Byrån för mänskliga rättigheter vara ett mer passande namn för detta organ.
There needs to be appropriate organization concerning the introduction of the Euro.
Riktig organisation gällande introduktionen av den gemensamma valutan behövs.
We therefore believe that Parliament's amendment offers an appropriate way of resolving this problem.
Hithörande parlamentariska förslag är därför en bra ansats till en riktig lösning.
We must nevertheless insist that the provision of information remains relevant and appropriate.
Men vi måste likväl insistera på att informationen förblir relevant och riktig.
appropriate (även: applicable, pertinent)
This EU action is both proportionate and appropriate.
Denna EU-åtgärd är både proportionerlig och tillämplig.
Masters’ students at the Institute of Technology, please select the appropriate course in the Student Portal.
Mastersstudenter vid tekniska högskolan väljer tillämplig kurs i Studentportalen.
The Commission can only ensure that appropriate rules exist.
Kommissionen kan bara se till att det finns tillämpliga regler.
appropriate (även: apropos, apt, telling)
A political project is always the result of a priority, of an emphasis and, above all, of an appropriate and correct mindset.
Ett politiskt projekt är alltid resultatet av en prioritering, av en betoning, och, framför allt, av ett träffande och korrekt tänkesätt.
Mr President, the Austrian Emperor's remark quoted by Mr Schmid is a very appropriate description of the draft joint action by the Council to combat child pornography.
Det yttrande av den österrikiske kejsaren som Schmid citerade karaktäriserar mycket träffande bekämpandet av barnpornografi.
appropriate (även: decent, due, proper)
During the negotiation phase the lack of appropriate transparency was deplored in the report.
Man beklagar i betänkandet bristen på tillbörlig insyn under förhandlingsskedet.
This, I think, is an issue that should be given appropriate attention.
Jag anser att detta är en fråga som bör ägnas tillbörlig uppmärksamhet.
There is no doubt in my mind that this amounts to better lawmaking with an appropriate sense of responsibility.
Jag tvivlar inte på att detta kommer att leda till bättre lagstiftning med en tillbörlig ansvarskänsla.
appropriate (även: well-chosen, choice)
The list of expectations is very appropriate, though perhaps not complete.
Listan över förväntningar är mycket välvald även om den kanske inte är fullständig.
There is no shortage of information; rather, what is lacking is clear, brief and appropriate information.
Det råder ingen brist på information, det som däremot saknas är tydlig, kortfattad och välvald information.
2. näringsliv
The island regions need research into appropriate differentiated treatments.
Öregionerna måste få en anpassad och ändamålsenlig behandling.
To make fair competition possible an appropriate and efficient system of supervision needs to be set up.
För att möjliggöra en rättvis konkurrens måste en ändamålsenlig och effektiv kontroll skapas.
The second point is the composition of the ACP-EU delegation, which is not of course particularly appropriate.
Den andra punkten är sammansättningen av AVS-EU-delegationen, som inte är särskilt ändamålsenlig.

Användningsexempel för "appropriate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
Ett sådant resultat kan inte uppnås utan lämpliga regler och enhetliga villkor.
EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Finns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
EnglishI believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
EnglishUnfortunately, this noble idea has not been backed up by an appropriate budget.
Olyckligtvis har denna fina tanke inte fått uppbackning av en tillräcklig budget.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishWe believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Vi anser det inte vara lämpligt att diskutera saken så väldigt sent på kvällen.
EnglishIt would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
Därför skulle det inte vara lämpligt att nu nämna detta separat i förordningen.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Vi måste vara helt säkra på att vi fortsätter att reagera på ett lämpligt sätt.
EnglishThis kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
EnglishAmendment No 48, which I tabled, is in the more appropriate place, in my view.
Ändringsförslag 48, som jag har ingivit, är enligt min mening mer ändamålsenligt.
EnglishIt might also be appropriate to incorporate a safety net into the overall package.
Det kunde också vara vettigt att inkludera ett säkerhetsnät i det totala paketet.
EnglishThis is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
Detta är ett viktigt, om än kortsiktigt, mål som fordrar adekvat ekonomiskt stöd.
EnglishAs it happens, we already have an appropriate legal basis for the social dialogue.
Saken är den att vi redan har en lämplig rättslig grund för den sociala dialogen.
EnglishIt would, however, seem appropriate to mention another date too: 11 September 2001.
Det är dock på sin plats att nämna ett annat datum också: den 11 september 2001.
EnglishIn fact, everyone did take the appropriate action, and we should welcome this.
Slutligen agerade alla faktiskt som de borde, och det skall vi vara glada över.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Den ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
EnglishIt will do so when it judges it appropriate and you will make your decisions.
Den kommer att svara när den finner det lämpligt och ni kan då fatta era beslut.
EnglishIt is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
Det är alltså fullständigt logiskt att dra de politiska slutsatserna av detta.
EnglishThis report is about the limitations of technology which is, perhaps, appropriate.
Detta betänkande handlar om teknikens begränsningar vilket är passande, kanske.
EnglishWe do not believe that regulatory change is appropriate at the current time.
Vi anser inte att det är lämpligt med lagstiftningsförändringar i det här läget.

"appropriate gesture" på svenska

appropriate gesture
Swedish
  • lämplig gest
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"appropriate guidance" på svenska

appropriate guidance
Swedish
  • lämplig vägledning
Mera chevron_right

"appropriate guidelines" på svenska

appropriate guidelines
Swedish
  • lämpliga riktlinjer
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "appropriate":

appropriate
appropriately
appropriateness
English