EN approaches
volume_up
{verb}

1. "third pers. sing. simple present"

approaches
As enlargement approaches, the committee's work should continue.
Allteftersom utvidgningen närmar sig borde utskottets arbete fortsätta.
This report approaches those problems in fundamentally the wrong way.
Betänkandet närmar sig dessa problem på ett i grund och botten felaktigt sätt.
As the deadline approaches, we find that the glass is both half full and half empty.
När nu tidsfristen närmar sig, finner vi att glaset är både halvfullt och halvtomt.
approaches
(NL) Madam President, the glorious date of 9 July approaches.
Den underbara dagen den 9 juli nalkas. Sydsudan kommer officiellt att bli självständigt.
Can I also add that as Christmas approaches we all need a holiday, not least those of us who are approaching a European election and a second referendum on the Lisbon Treaty.
Får jag också tillägga att vi alla behöver semester när julen nalkas, inte minst de av oss som närmar oss valet till Europaparlamentet och en andra folkomröstning om Lissabonfördraget.

Användningsexempel för "approaches" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must compare the approaches to see which is effective in countering addiction.
Vi måste jämföra vilken strategi som fungerar för att motverka narkotikaberoende.
EnglishThis is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
Detta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
EnglishThe Kok report outlines two approaches to reducing the cost of enlargement.
För att minska kostnaden för utvidgningen anger man i Koks betänkande två vägar.
EnglishIn response to these approaches, I should like to make the following points.
Som svar på dessa framställningar, skulle jag vilja göra följande kommentarer.
EnglishHe tells us that we now know the outcomes of these two differing approaches.
Hans ord säger oss att vi nu känner till resultaten av dessa två olika strategier.
EnglishThe Committee on Women's Rights is completely behind these new approaches.
Utskottet för kvinnors rättigheter sluter helt upp bakom detta nya handlingssätt.
EnglishPut your mail on the Internet so that we can study all approaches from lobbyists.
Lägg ut er post på Internet så att vi kan studera alla kontakter som tas av lobbyister.
EnglishThere are some approaches in this area which are worthy of further discussion.
Det finns vissa metoder på detta område som är värda att diskutera vidare.
EnglishThere are good approaches and opportunities in many countries, including Germany.
Det finns i många länder bra initiativ och möjligheter, också i Tyskland.
EnglishOf course across the new Member States the approaches to drugs are different.
Förhållningssättet till narkotika är naturligtvis annorlunda i de nya medlemsstaterna.
EnglishI would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
Jag vill säga från början att jag är emot båda dessa extrema strategier.
EnglishOur Committee is earnestly discussing the various approaches to solving the problems.
Vårt utskott diskuterar ivrigt de olika förslagen till lösning av problemen.
EnglishI think that this analysis will give us new, interesting results and approaches.
Jag anser att en sådan analys kommer att leda oss till nya och intressanta infallsvinklar.
EnglishI see many similar approaches on the issue of the amendment of the Regulation.
Som jag ser det finns det många snarlika synpunkter i fråga om ändringar i förordningen.
EnglishWe therefore propose to work together on new approaches for the future.
Vi kommer alltså att tillsammans fundera över andra resonemang inför framtiden.
EnglishTo succeed in improving the situation, several approaches are needed.
För att kunna förbättra den här situationen krävs att man antar flera riktlinjer.
EnglishTherefore, we are also looking for innovative approaches on how to do this.
Vi letar därför också efter innovativa strategier om hur detta ska göras.
EnglishThe Commission and Parliament now seek to follow the same approaches.
Det är samma handlingslinje som kommissionen och parlamentet nu försöker tillämpa.
EnglishThe Commission's four guidelines set out approaches that I find very welcome.
Kommissionens fyra riktlinjer ger här förslag som jag varmt välkomnar.
EnglishThere comes a time when changes are needed, along with new plans and approaches to action.
Det kommer en tid då ändringar behövs, liksom nya planer och handlingsvägar.