EN approach
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

approach (även: course, fashion, kind, method)
volume_up
sätt {neut.}
This approach is successfully reflected in the report now under discussion.
Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.
A changes in the Community approach to the problems in those regions has been slow.
Gemenskapens sätt att ta itu med de här regionernas problem har utvecklats långsamt.
There is much to be praised in the approach to the problem suggested by the rapporteur.
Det finns mycket att hylla i det sätt att angripa problemet som föreslås av föredraganden.
approach
The Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
Gemelli försöker i sitt betänkande anlägga ett nytt synsätt, ett djärvt synsätt.
They constitute a balanced approach between a total prevention and a permissive approach.
De utgör ett balanserat synsätt mellan ett totalt stopp och en eftergivet synsätt.
We want a comprehensive and transversal approach to immigration problems.
Vi vill ha ett brett och övergripande synsätt på invandringsproblemen.
The EU must not be Dickensian in its approach to the way in which we approach trade.
EU får inte ha en dickensk inställning till sin handelsstrategi.
. - (DE) A differentiated approach to the enlargement strategy is needed.
Det behövs en differentierad inställning till utvidgningsstrategin.
I will therefore continue to take an open approach to the amendments.
Jag kommer därför att behålla en öppen inställning till ändringsförslagen.
The approach adopted by the ESDP is therefore quite a cautious approach.
Utvecklingsprogrammets tillvägagångssätt är därför ganska försiktigt.
I believe that the approach adopted by the Council is an appropriate approach.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
This proactive approach should become the hallmark of the authority.
Detta förebyggande tillvägagångssätt bör bli myndighetens ledstjärna.
approach (även: method, mode, plan, process)
volume_up
metod {utr.}
However, this approach must be complemented by measures on the ground.
Denna metod måste emellertid kompletteras med åtgärder på plats.
It is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
Det är viktigt att EU antar en metod för att förebygga översvämningsskador.
A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
En mer harmoniserad metod krävs för att unionen ska förbli konkurrenskraftig.
approach (även: apparition, idea, scene, sight)
volume_up
syn {utr.}
These are the first steps in adopting an ecosystem approach to fisheries management.
Dessa är de första stegen för att införa en ekologisk syn på fiskeriförvaltningen.
That is the central message of Parliament's approach to reforming the financial perspective.
Det är huvudbudskapet i parlamentets syn på reformen av budgetramen.
We are also committed to a multilateral approach to trade policy.
Vi har också tagit ställning till en multilateral syn på handelspolitiken.
approach
volume_up
angreppssätt {neut.} [form.]
It is therefore a purely commercial approach and focuses on the infrastructure.
Det är alltså ett rent kommersiellt angreppssätt och endast inriktat på infrastrukturen.
It is this sort of horizontal approach that will eventually provide the answer.
Det är detta slags övergripande angreppssätt som så småningom kommer att utgöra svaret.
I would therefore urge the critics to adopt a more creative approach.
Därför kräver jag att kritikerna tillämpar ett mer kreativt angreppssätt.
approach (även: run-up)
volume_up
ansats {utr.}
Instead, we prefer a gradual approach, where solutions are sought case by case.
Vi förordar i stället en stegvis ansats, där lösningar sökes från fall till fall.
(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.
Jag är imponerad över betänkandets övergripande ansats.
I believe that the Commission has adopted an excellent approach in the directive.
Jag tycker att den ansats kommissionen valt i direktivet är utmärkt.
approach (även: strategy, tack, tactic)
volume_up
taktik {utr.}
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
Européerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.
Det är av denna orsak som en strategiskt och utlösande taktik är viktig.
In order to achieve this, more of a Community approach needs to be adopted.
För detta ändamål måste man välja en mer gemenskapsinriktad taktik.
approach (även: advance, approximation)
I want to underline the very constructive approach taken by the new Member States.
Jag vill betona medlemsstaternas mycket konstruktiva närmande.
It is clear that we need a multi-disciplinary approach involving all the relevant actors.
Det står klart att vi behöver ett mångfacetterat närmande som innefattar alla relevanta aktörer.
In that respect we have been rightly critical of a piecemeal approach, improperly researched.
I det avseendet har vi med rätta varit kritiska mot ett gradvis närmande, oriktigt eftersökt.
approach (även: access, admittance)
approach (även: protocol)
A new committee on auditing is going to check the auditors ' approach to fraud.
En ny revisionskommitté skall granska revisorernas förhållningssätt till bedrägerier.
An isolated approach by the Commission would be unrealistic.
Ett förhållningssätt som bara tillämpas av kommissionen skulle vara orealistiskt.
The Commission regards this approach as useful and effective.
Kommissionen betraktar detta förhållningssätt som användbart och effektivt.
approach (även: drive)
volume_up
infart {utr.}
approach
As I am sure you know, the approach of winter will unleash a humanitarian disaster unless the situation improves soon.
Att vi närmar oss en humanitär katastrof inför den annalkande vintern, om inte läget snart förbättrats, behöver väl knappast påpekas.
Who would prefer to uphold increasing uncertainty and armed violence with an openly approaching tragic outcome?
Vem skulle hellre ha upprätthållit en situation med växande osäkerhet och väpnat våld med tydligt annalkande tragiska följder?
Only through a close integration of energy security and innovation can we avoid the approaching energy crisis that would also affect Europe.
Det är endast genom nära samordning av energiförsörjning och innovation som vi kan motverka den annalkande energikris som även skulle drabba Europa.
approach (även: outlook)
A discriminating approach is called for, especially as regards direct payments to farmers.
I synnerhet när det gäller direktbidrag till jordbrukarna krävs det ett differentierat betraktelsesätt.
On the other hand, just these few issues caused huge problems, owing to differences in approach.
Å andra sidan är dessa få frågor förknippade med stora problem, redan på grund av olika betraktelsesätt.
We should therefore all be pleased, since I believe that this is the right approach, as is being demonstrated in the case of the Mediterranean.
Vi bör därför alla vara nöjda, eftersom jag tror att detta är rätt betraktelsesätt, så som fallet Medelhavet visar.
approach
approach (även: inflow, inlet, intake)
volume_up
inlopp {neut.}
approach
approach
approach (även: attitude, bearing, carriage, gait)
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
The latter represents a new approach, and relates mainly to depopulation.
Den senare innebär en ny hållning som framför allt har med avfolkning att göra.
The approach of both the Commission and the Council was one of extreme caution.
Framför allt är det försiktighet som har präglat både kommissionens och rådets hållning.

2. sjöfart

approach

3. luftfart

approach
Around 75 % of aircraft are involved in accidents during approach, landing or take-off.
Ca 75 procent av flygplanen är inblandade i olyckor under inflygning, landning eller start.
approach

4. sport: "golf"

approach
volume_up
inspelsslag {neut.} (golf)

Användningsexempel för "approach" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishWe have an integrated area here and we therefore need to have a common approach.
Vi har ett integrerat område här och vi behöver därför ha en gemensam strategi.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishWe support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
Vi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
EnglishWe have deliberately chosen to base an approach on region-to-region negotiations.
Vi har medvetet valt att tillämpa en strategi med interregionala förhandlingar.
EnglishIf we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.
Om vi väljer den metoden kommer legitimitet och demokratisk kontroll att saknas.
EnglishThis is the first time that we have agreed on a common approach to communication.
Detta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.
EnglishWe fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
Vi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
EnglishA repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
En restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.
EnglishIt is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach '.
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min " medelvägsinställning ".
EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
I ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.
EnglishThe essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.
Kärnan i den socialdemokratiska strategin är uppbyggnaden av ett socialt Europa.
EnglishI believe that the right approach is not more competition, but more cooperation.
Jag anser att den bästa strategin inte är ökad konkurrens utan mer samarbete.
EnglishI think that we should have a better and stronger approach to tackling the crisis.
Jag anser att vi borde ha bättre och kraftfullare metoder för att hantera krisen.
EnglishA regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
En regional, sektorspecifik strategi kräver nyanserat språk i detta avseende.
EnglishThe approach was confirmed by the Thessaloniki European Council in June 2003.
Denna lösning bekräftades vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003.