"apprenticeship" - Svensk översättning

EN

"apprenticeship" på svenska

EN

apprenticeship {substantiv}

volume_up
apprenticeship
apprenticeship

Användningsexempel för "apprenticeship" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDo you have trouble deciding which apprenticeship will be most interesting for you?
Tycker du att det är svårt att bestämma vilken praktikplats som passar dig bäst?
EnglishIt is time to promote apprenticeship as a modern and dynamic form of training.
Det är dags att främja lärlingskap som en modern och dynamisk utbildningsform.
EnglishWe also want to promote Leonardo-type apprenticeship programmes at European level.
Vi vill också främja lärlingsprogram av typen Leonardo på EU-nivå.
EnglishHarmonizing apprenticeship systems also means broader aims for harmonization in examinations.
Lärlingssystemens harmonisering handlar också om en mera omfattande strävan att harmonisera examina.
EnglishWe have to be able to give them a paid apprenticeship for a lengthy period, perhaps even up to two years.
De måste kunna ges en betald lärlingsplats under en längre tid, kanske ända upp till två år.
EnglishIt is also important to promote existing opportunities for international exchanges in apprenticeship.
Viktigt är det också att främja möjligheterna för sådana som är i lärlingsutbildning att få delta i internationellt utbyte.
EnglishApprenticeship in parliamentary government, in parliamentary democracy, takes place first of all in this context of exchange.
Lärandet om parlamentariskt styre, om parlamentarisk demokrati, sker först och främst i denna miljö av utbyte.
EnglishApprenticeship training in Europe
EnglishOn the contrary, sex education is an apprenticeship preparing children for freedom, for responsibility and for respect for their own bodies and those of other people.
Sexualundervisning handlar tvärtom om att lära ut frihet, ansvar och respekt för sin egen och andras kropp.
EnglishIn Italy, for instance, the relationship between universities and businesses does not provide proper training and apprenticeship opportunities.
I Italien, till exempel, finns det inte någon ordentlig yrkesutbildning eller några praktikmöjligheter mellan universiteten och företagen.
EnglishProgress in a large number of areas must still be made in order to support and develop apprenticeship, which is dogged by a poor image in many European countries.
Stora framsteg återstår att göra för att stödja och utveckla lärlingskap, som har dåligt rykte i många europeiska länder.
EnglishAfter a maximum period of four months' unemployment, all young people are to be offered a job, an apprenticeship or other training opportunities.
Efter en arbetslöshetsperiod på högst fyra månader ska alla ungdomar erbjudas en arbetsplats, en lärlingsplats eller andra utbildningsmöjligheter.
EnglishThis report disgracefully calls for employers to be able to terminate apprenticeship contracts should the apprentices be deemed unsuited to their employment.
I detta betänkande kräver man helt skamlöst att arbetsgivarna ska kunna upphäva lärlingsavtal om lärlingen bedöms vara olämplig för sitt yrke.
EnglishThere are two dimensions to sandwich courses and apprenticeship training: the financial and the socio-economic, and they complement each other.
Inom de varvade utbildningarna, däribland lärlingsutbildningen, kan man se två dimensioner som kompletterar varandra: den ekonomiska och den socio-ekonomiska.
EnglishIn order to facilitate their mobility, we should free them of unnecessary costs and make their residence compatible with their periods of study or apprenticeship.
För att underlätta deras rörlighet måste vi undvika onödiga kostnader och göra deras uppehälle förenligt med deras studie- och lärlingsperioder.
EnglishWe need a programme of further training for those EU citizens who have interrupted their education either at school, during an apprenticeship or at university.
Vi behöver ett fortbildningsprogram för de EU-medborgare som har avbrutit sin utbildning i skolan, inom ett lärlingsprogram eller på universitetet.
EnglishIn this context, the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly is an important step, since we all know that democracy is also a form of apprenticeship.
I detta sammanhang är den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet ett viktigt steg, eftersom vi alla vet att demokrati också är ett slags lärande.
EnglishThis will ensure that they are offered employment, training, further education or an apprenticeship within four months of leaving school or of becoming unemployed.
Garantin innebär att ungdomarna ska få erbjudande om jobb, utbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.
EnglishThe main responsibility for the harmonization of exams and the training and apprenticeship periods that go with them belongs to the authorities in the Member States of the Union.
Huvudansvaret för harmoniseringen av examina samt de därmed förknippade praktikant- och lärlingsperioderna ligger hos myndigheterna i unionens medlemsstater.
EnglishHere we share the House's wish to see a special initiative to promote an apprenticeship scheme, without at this stage defining the instrument to be used.
Vi delar därför parlamentets oro inför möjligheten av en särskild aktion med siktet inställt på att befrämja lärlingsskapet, utan att man i denna fas definierar instrumentet för samma aktion.