EN

apprehensive {adjektiv}

volume_up
   Mr President, please believe that as a Spaniard and as a Valencian, I was extremely apprehensive about this report.
Som spanjor och Valenciabo var jag mycket orolig för detta betänkande.
I am also apprehensive about what will happen as regards movement of capital when the common tax base is established.
Jag är också orolig för vad som kommer att hända med rörligheten för kapital när det gemensamma skatteunderlaget fastställs.
Secondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.
För det andra är jag orolig över förslaget om att införa ett föregående marknadstest som utförs av en oberoende övervakare.
apprehensive (även: sympathetic)
apprehensive (även: judicious)

Användningsexempel för "apprehensive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am very apprehensive about this enforced increase in the appropriations.
Jag är mycket rädd för en sådan krystad höjning av bemyndigandena.
English   Mr President, please believe that as a Spaniard and as a Valencian, I was extremely apprehensive about this report.
   – Herr talman! Som spanjor och Valenciabo var jag mycket orolig för detta betänkande.
EnglishThis situation nevertheless makes me very apprehensive.
Jag finner trots detta denna situation mycket oroande.
EnglishBut this is, of course, a very apprehensive start.
Det är dock naturligtvis en mycket begränsad början.
EnglishWhat we are apprehensive about is additional obligations being imposed in respect of the environmental impact reports.
Det som oroar oss är ytterligare åligganden som genomdrivs på grundval av rapporter om miljöpåverkan.
EnglishThis Parliament is increasingly apprehensive about the progress that has been made in the European Union with regard to the Lisbon ambition.
Parlamentet ser med oro på utvecklingen när det gäller målen från Lissabon.
EnglishDue to lack of experience, the new Member States in particular are apprehensive of using PPPs.
På grund av brist på erfarenhet så är i synnerhet de nya medlemsstaterna misstänksamma mot att använda offentlig-privata partnerskap.
EnglishIt should be pointed out, however, that there are also aspects of this new Convention that make us rather apprehensive.
Men det är viktigt att framhålla att det även förekommer sådant i den nya konventionen som väcker en viss oro.
EnglishWhile expressing support for transparency, France and Italy are apprehensive regarding the implications of disclosure for talks on other free trade agreements.
Nederländerna, Polen, Estland, Finland, Sverige och Österrike stödjer detta krav.
EnglishI am also apprehensive about what will happen as regards movement of capital when the common tax base is established.
Jag är också orolig för vad som kommer att hända med rörligheten för kapital när det gemensamma skatteunderlaget fastställs.
EnglishBush, I must say I am somewhat apprehensive.
När jag lyssnar till det språk som president George W. Bush för närvarande använder måste jag säga att jag är något orolig.
EnglishSecondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.
För det andra är jag orolig över förslaget om att införa ett föregående marknadstest som utförs av en oberoende övervakare.
EnglishOtherwise, I am apprehensive that we will find ourselves in a rather awkward position, and that would be in no one's interest.
I annat fall är jag rädd att vi kommer att befinna oss i en ganska besvärlig situation och det är inte i någons intresse.
EnglishMr President, please believe that as a Spaniard and as a Valencian, I was extremely apprehensive about this report.
Jag vet att han inte har talat än, men han har haft vänligheten att tala om det för mig i förväg – allt som krävs är lite intelligens.
EnglishIt is therefore understandable that some people are apprehensive about the high-speed nature of modern times.
Nuförtiden handlar allt om rörelse och allt rör sig snabbare. Det är därför förståeligt att vissa människor är oroliga över att allt går så fort i dag.
EnglishHowever, it should be acknowledged that despite the benefits of the single currency, some consumers are considerably apprehensive.
Det måste dock medges att trots de många fördelarna med den gemensamma valutan så är åtskilliga konsumenter inte så litet oroliga.
English      Mr President, yesterday the President of the Commission said that none of us want to have to speak of Europe as being timid and apprehensive.
    –  Herr talman! I går sade kommissionens ordförande att ingen av oss vill tala om EU som lättskrämt och ängsligt.
EnglishMany strive towards freer market conditions, while others were very apprehensive about the disintegration of the social dimension offered by the postal services.
Många strävar efter friare marknadsförhållanden, andra har varit mycket oroliga för att postföretagens sociala service rivs upp.
EnglishThe fact that the various nations proved incapable of overcoming their national self-interest makes us extremely apprehensive about the outcome of the Johannesburg Conference.
Att länderna visade sig oförmögna att övervinna sin ensidiga egoism gör att vi ser fram mot resultaten från Johannesburgskonferensen med stor oro.
EnglishIt does make us rather apprehensive, Commissioner, to find that the Commission as Guardian of the Treaties has to be referred explicitly to the need to observe MEPs ' rights.
Det stämmer till eftertanke, fru kommissionär, om man för kommissionen som fördragens väktare uttryckligen måste påpeka att ledamöternas rättigheter måste iakttas.

Synonymer (engelska) till "apprehensive":

apprehensive
apprehensiveness
apprehensible
apprehensively
apprehension