EN

apprehension {substantiv}

volume_up
There are reasons for apprehension in other areas, too.
På andra områden finns det också anledning till oro.
I know that there is some apprehension with regard to these figures.
Jag vet att dessa siffror väcker en viss oro.
I understand that this apprehension clearly played a role at times during the negotiations.
Jag förstår att den oron ibland spelade en tydlig roll under förhandlingarna.
Detta är ingen oskälig uppfattning.
apprehension (även: misgiving, mistrust, suspicion)
Transparency is hugely important in this regard and any apprehension among consumers that some information is being kept from them does enormous damage to consumer confidence.
Öppenhet är oerhört viktig i detta avseende och varje misstanke bland konsumenterna om att viss information undanhålls dem orsakar enorma skador på konsumenternas förtroende.
apprehension (även: capture, reach)
apprehension (även: awe)
Secondly, the current mood in Europe is one of apprehension: housing prices continue to tumble in some countries and people are hoarding their savings.
För det andra råder för närvarande en atmosfär av fruktan i Europa: bostadspriserna fortsätter att rasa i vissa länder, och människor håller på sina besparingar.
These 80 per cent include nuclear energy which is currently underestimated and continues to be overshadowed by apprehensions and dogma over the past two decades.
Dessa 80 procent innefattar kärnenergi som just nu underskattas och som fortsätter att överskuggas av de två senaste årtiondenas fruktan och dogmer.
apprehension (även: alarm, nervousness, solicitude)
If these proposals are put into practice, they should help turn understandable apprehension into legitimate expectation.
Om dessa förslag konkretiseras borde de göra det möjligt att omvandla den förståeliga ängslan till berättigad förväntan.
apprehension (även: fear, misgiving)
This question has also aroused apprehension in the debate in Sweden.
Även på denna punkt har det framförts farhågor i den svenska debatten.
Therefore I should like to lay these apprehensions to rest.
Jag skulle följaktligen vilja begrava dessa farhågor.
From the outset, Madam President, ladies and gentlemen, I can assure you that the Council fully shares your apprehension about the situation in Algeria, which we are following closely.
Först och främst vill jag säga att rådet helt och fullt delar er oro och era farhågor över situationen i Algeriet, som vi alla noga följer.
apprehension
apprehension (även: arrest)
apprehension

Användningsexempel för "apprehension" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHorses, like people, feel apprehension, fear, and are able to trust humans.
Hästar, precis som människor, kan känna oro, rädsla och tillit till människor.
EnglishI understand that this apprehension clearly played a role at times during the negotiations.
Jag förstår att den oron ibland spelade en tydlig roll under förhandlingarna.
EnglishThis question has also aroused apprehension in the debate in Sweden.
Även på denna punkt har det framförts farhågor i den svenska debatten.
EnglishI know that there is some apprehension with regard to these figures.
Jag vet att dessa siffror väcker en viss oro.
EnglishThere are reasons for apprehension in other areas, too.
På andra områden finns det också anledning till oro.
EnglishA permanent reduction of the fishing fleets is, of course, viewed with apprehension by fishermen and others in the industry.
En permanent minskning av fiskeflottan ifrågasätts naturligtvis av yrkesfiskare och industrin.
EnglishMr President, it was with great apprehension that we read the McCartin report, which, I regret, we did not discuss until yesterday afternoon.
Herr talman! Det var med stor oro vi tog del av McCartins betänkande.
EnglishIf these proposals are put into practice, they should help turn understandable apprehension into legitimate expectation.
Om dessa förslag konkretiseras borde de göra det möjligt att omvandla den förståeliga ängslan till berättigad förväntan.
EnglishDenmark is one such country, and thus all EU measures in the field of consumer legislation are regarded with apprehension.
Detta är fallet i Danmark, och därför betraktas alla EU-åtgärder på området för konsumentlagstiftning med misstänksamhet.
EnglishThis is not an unreasonable apprehension.
EnglishWe have noted increasing levels of apprehension and disquiet, even within regions where unemployment is quite low and prosperity very high.
Vi ser hur rädslan och oron ökar, även i de områden där arbetslösheten inte är hög och välfärden är väldigt stor.
EnglishIt causes concern and apprehension.
EnglishI view the prevailing political and social situation in Belarus with a certain amount of apprehension but, I should say, also with a great deal of hope.
Jag ser på den rådande politiska och sociala situationen i Vitryssland med viss oro men även - det bör sägas - med stor förtröstan.
EnglishThat is an archaic, centralist view, which reflects apprehension about Basque or Catalan actualities, or others, being reflected in European politics.
Det är en gammalmodig, centralistisk inställning, som fruktar en återspegling av verkligheter som den baskiska, katalanska och andra i den europeiska politiken.
EnglishSecondly, the current mood in Europe is one of apprehension: housing prices continue to tumble in some countries and people are hoarding their savings.
För det andra råder för närvarande en atmosfär av fruktan i Europa: bostadspriserna fortsätter att rasa i vissa länder, och människor håller på sina besparingar.
EnglishFrom the outset, Madam President, ladies and gentlemen, I can assure you that the Council fully shares your apprehension about the situation in Algeria, which we are following closely.
Först och främst vill jag säga att rådet helt och fullt delar er oro och era farhågor över situationen i Algeriet, som vi alla noga följer.
EnglishThe euro is now a reality that is becoming more and more concrete every day, but that does not mean we can regard it without particular apprehension and attention.
Euron är nu en realitet som blir allt mer konkret för var dag som går, men det innebär inte att vi ännu kan betrakta euron utan speciell vaksamhet och uppmärksamhet.
EnglishMr President, before it even opened, the Barcelona European Council created apprehension and suspicion in the minds of some people, who were afraid that it would go back on the Lisbon strategy.
Herr talman! Europeiska rådet i Barcelona väckte på förhand försiktighet och tvivel från vissa, som fruktade att Lissabonstrategin skulle försenas.
EnglishTransparency is hugely important in this regard and any apprehension among consumers that some information is being kept from them does enormous damage to consumer confidence.
Öppenhet är oerhört viktig i detta avseende och varje misstanke bland konsumenterna om att viss information undanhålls dem orsakar enorma skador på konsumenternas förtroende.
EnglishFurthermore, I understand the apprehension that some people initially expressed when they saw what we were doing in connection with the increased public concern about security after 11 September.
Jag förstår förresten den oro som vissa uttryckte i början då de såg vår verksamhet i sammanhang med det offentliga uppslag med avseende på säkerhet som uppstod efter den 11 september.

Synonymer (engelska) till "apprehension":

apprehension
apprehensiveness
apprehensible
apprehensively
apprehensive