EN

appreciates {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
appreciates (även: enjoys)
The Commission appreciates the support for its originally proposed limit.
Kommissionen uppskattar stödet för dess ursprungliga förslag till begränsning.
The Commission appreciates the European Parliament's strong support for this objective.
Kommissionen uppskattar Europaparlamentets starka stöd till detta mål.
The Commission appreciates the Italian authorities' willingness to cooperate.
Kommissionen uppskattar de italienska myndigheternas vilja att samarbeta.

Användningsexempel för "appreciates" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs I said, our group greatly appreciates this discussion and active participation.
Som vi hörde nyss avslöjade Viviane Reding sina planer för i2010 i förra veckan.
EnglishThe Commission appreciates the anxieties which have given rise to this amendment.
Europeiska kommissionen erkänner oron som ligger till grund för denna ändring.
EnglishThe Commission appreciates the support for its originally proposed limit.
Kommissionen uppskattar stödet för dess ursprungliga förslag till begränsning.
EnglishThe Commission appreciates the Italian authorities' willingness to cooperate.
Kommissionen uppskattar de italienska myndigheternas vilja att samarbeta.
EnglishAs I said, our group greatly appreciates this discussion and active participation.
Som jag sade uppskattar vår grupp den här diskussionen och det aktiva deltagandet mycket.
EnglishI am aware that Mr Cashman himself appreciates the difficulties and shares our misgivings.
Jag är medveten om att Cashman själv inser svårigheterna och delar våra farhågor.
EnglishThe Council appreciates all similar efforts by the European Parliament to the same end.
Rådet uppskattar de åtgärder i den riktningen som Europaparlamentet vidtar.
EnglishI hope that the European Commission also appreciates the necessity of this.
Jag hoppas att Europeiska kommissionen också inser den nödvändigheten.
EnglishToday Sweden is a country that appreciates and takes a positive view of EU membership.
I dag är Sverige ett land som uppskattar och bejakar EU-medlemskapet.
EnglishThe Commission appreciates the European Parliament's strong support for this objective.
Kommissionen uppskattar Europaparlamentets starka stöd till detta mål.
EnglishWe already know now that the new President appreciates the serious nature of the problem.
Vi vet redan att den nya presidenten inser hur allvarligt problemet är.
EnglishI noticed recently that this Turkish Government increasingly understands and appreciates this.
Jag noterade nyligen att den turkiska regeringen alltmer inser och uppskattar detta.
EnglishThe public appreciates the socio-ecologically corrected free-market economy.
Allmänheten uppskattar en fri marknadsekonomi som regleras för sociala och miljömässiga ändamål.
EnglishMr Andrews is indicating to me that he appreciates the information which you have given him.
Andrews påpekar att han nu anser sig ha fått information genom ert svar.
EnglishThe Commission greatly appreciates Mr Pimenta's commitment to this subject.
Kommissionen uppskattar mycket Pimentas engagemang i denna fråga.
EnglishI think that Mr Grosch appreciates that opening.
Tack Kinnock för den inledningen som jag tror att Grosch uppskattade.
EnglishSeeing this, everyone appreciates that this distortion will be untenable.
Vid anblicken av detta inser alla att denna skevhet är ohållbar.
EnglishPoland appreciates different opinions and does not resent criticism.
Polen respekterar olika åsikter och tar inte illa vid sig av kritik.
EnglishAs he appreciates, this is a growing feeling within Parliament.
Som han kan förstå är detta en tilltagande uppfattning inom parlamentet.
EnglishThe answer could be yes, if the euro further appreciates in value.
Svaret skulle kunna vara ja om euron skulle värderas upp ytterligare.

Synonymer (engelska) till "appreciated":

appreciated
appreciation