EN

appreciated {adjektiv}

volume_up
appreciated (även: estimated, valued)
I have appreciated enormously the cooperation with Members of the European Parliament.
Jag har uppskattat samarbetet med ledamöterna av Europaparlamentet väldigt mycket.
SATS was founded in 2008 by CASTT and has since then been very appreciated.
SATS startades 2008 av CASTT och har sedan dess varit väldigt uppskattat.
We greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Vi har mycket uppskattat hans sakkunniga ledning under behandlingen av detta ämne.
appreciated (även: dear, estimated, prized)
– The internship is very appreciated by the students, says Carina Lundmark.
– Praktiken är väldigt uppskattad av studenterna, säger Carina Lundmark.
Det är trevligt att vara uppskattad iallafall.
I shall say that he was greatly appreciated for his qualities as a human being and for his competence in the field of European politics.
Han var mycket uppskattad för sina mänskliga sidor och sin kunskap om europeiska frågor.

Användningsexempel för "appreciated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would like to say how much we have appreciated Mr Seppänen's constructive approach.
Jag vill nämna hur mycket vi uppskattar Esko Seppänens konstruktiva inställning.
EnglishA few words about the thesis from you or your supervisor will be appreciated.
Några korta ord om avhandlingen av dig eller din handledare brukar uppskattas.
EnglishThis much appreciated report deals with the results of those deficiencies.
I detta mycket uppskattade betänkande tar man itu med följderna av de bristerna.
EnglishWe have the opportunity of working here, but not always is our work appreciated.
Vi har förmånen att få arbeta här, men vårt arbete uppskattas inte alltid.
EnglishBoth the Commission and I personally have always greatly appreciated your work.
Både kommissionen och jag personligen har alltid värderat ert arbete högt.
EnglishI have appreciated enormously the cooperation with Members of the European Parliament.
Jag har uppskattat samarbetet med ledamöterna av Europaparlamentet väldigt mycket.
EnglishHopefully, I think the new governance structures have been appreciated by most of us.
Förhoppningsvis uppskattas de nya styrningsstrukturerna av de flesta av oss.
EnglishThat aid was significant and it was very much appreciated in our country.
Den hjälpen var betydelsefull och den uppskattades oerhört mycket i vårt land.
EnglishMore generally, Parliament’s strong support for our efforts is greatly appreciated.
Parlamentets starka stöd för våra ansträngningar röner stor uppskattning rent allmänt.
EnglishThe role of women is inestimable; yet their abilities and potential are not appreciated.
Kvinnors roll är ovärderlig, men ändå värdesätts inte deras förmåga och potential.
EnglishWe must therefore be vigilant, and the European Parliament has fully appreciated this.
Vi måste därför vara vaksamma och Europaparlamentet har helt förstått detta.
EnglishWe could thus have yet better appreciated the extent of mobility within the Community.
Vi skulle då kunna bedöma den fria rörligheten inom gemenskapen ännu bättre.
EnglishThe social role of sport, including its role in social integration, is also appreciated.
Idrottens sociala roll, även för den sociala integrationen, värdesätts också.
EnglishIt must be appreciated that shipping is one of the cleanest ways of transportation.
Vi måste inse att sjötransporterna är ett av de renaste transportslagen.
EnglishMore generally, Parliament ’ s strong support for our efforts is greatly appreciated.
Parlamentets starka stöd för våra ansträngningar röner stor uppskattning rent allmänt.
EnglishIt proved to be very successful and a form that many alumni appreciated!
Det visade sig vara väldigt lyckat och en form som många alumner uppskattade!
EnglishSATS was founded in 2008 by CASTT and has since then been very appreciated.
SATS startades 2008 av CASTT och har sedan dess varit väldigt uppskattat.
EnglishWe greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Vi har mycket uppskattat hans sakkunniga ledning under behandlingen av detta ämne.
English. - Mr President, I very much appreciated this debate.
ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman! Jag uppskattar verkligen den här diskussionen.
English– The internship is very appreciated by the students, says Carina Lundmark.
– Praktiken är väldigt uppskattad av studenterna, säger Carina Lundmark.

Synonymer (engelska) till "appreciated":

appreciated
appreciation