EN

to appreciate [appreciated|appreciated] {verb}

volume_up
1. allmänt
I appreciate that I am rather springing this on the Commissioner.
Jag kan förstå att jag överrumplar kommissionären litet med detta.
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Sanningen att säga kan jag förstå det, på villkor att oppositionen förblir fredlig.
You can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
Ni kan förstå vilken effekt detta förmodligen kommer att få på landets reala ekonomi.
I would appreciate a statement from the Commissioner on that particular point.
Jag skulle uppskatta ett uttalande från kommissionären om denna specifika fråga.
I would appreciate clarification by the Commission on this point.
Jag skulle uppskatta ett klargörande av kommissionen angående detta.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
Jag är säker på att ni efter Seattle kommer att uppskatta betydelsen av dessa avtal.
And I would ask you to appreciate the significance of what we have accomplished.
Och jag vill be er att till fullo inse betydelsen av det vi har uppnått.
We need to appreciate that 35 % of intra-Community transport goes by sea.
Vi måste därvid inse att 35 % av de interna transporterna går över havet.
But at the same time we have to appreciate that mobility cannot be an absolute right.
Samtidigt måste vi dock inse att rätten till rörlighet inte kan vara en absolut uppgift.
to appreciate (även: to esteem)
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
Jag var säker på att våra besökare skulle sätta värde att veta vad vi talar om.
I see no reason for its suppression and hope very much that you will appreciate the entirely valid reasons I have set out as to why it should be approved.
Jag ser inget skäl till att förbjuda den och hoppas verkligen att ni kommer att sätta värde de fullkomligt giltiga skälen till varför den bör godkännas, som jag har lagt fram.
to appreciate
2. ekonomi
to appreciate

Användningsexempel för "to appreciate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
Å andra sidan tror jag att man verkligen borde se intresset i energieffektivitet.
EnglishWe appreciate the Presidency’s interest in the trade and neighbourhood policies.
Vi uppskattar ordförandeskapets intresse för handels- och grannskapspolitiken.
EnglishI would appreciate a statement from the Commissioner on that particular point.
Jag skulle uppskatta ett uttalande från kommissionären om denna specifika fråga.
EnglishI appreciate the effort to include the protection of patient safety in the report.
Jag uppskattar insatserna för att införa skydd av patientsäkerhet i betänkandet.
EnglishWe all support, and appreciate the need for, determination in fighting terrorism.
Vi alla stöder och anser att det behövs beslutsamhet i kampen mot terrorismen.
EnglishI especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
I synnerhet uppskattar jag det besvär man gjorde sig med samarbetet med Ryssland.
EnglishWe appreciate the Presidency’ s interest in the trade and neighbourhood policies.
Vi uppskattar ordförandeskapets intresse för handels- och grannskapspolitiken.
EnglishI would also appreciate information on a number of matters I feel are important.
Jag skulle också uppskatta information om ett antal frågor som jag anser är viktiga.
EnglishTo be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Sanningen att säga kan jag förstå det, på villkor att oppositionen förblir fredlig.
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Vi uppskattar satsningen på ett förbättrat konsumentskydd på den inre marknaden.
EnglishYou are closest to the EU’ s citizens, and they both need and appreciate you.
Ni är den som är närmast EU-medborgarna, och de både behöver och uppskattar er.
EnglishYou will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
Ni är säkert medveten om, herr kommissionsledamot, att vårt mål är ökad öppenhet.
EnglishMy question, to which I would appreciate an answer, is this: is there a mechanism?
Och min fråga som jag ber er att svara är: Existerar det någon drivande kraft?
EnglishI felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
Jag var säker på att våra besökare skulle sätta värde på att veta vad vi talar om.
EnglishI would appreciate it if you would come back to me with clarification on that point.
Jag skulle uppskatta om ni kunde återkomma till mig med ett klargörande om detta.
EnglishYou are closest to the EU’s citizens, and they both need and appreciate you.
Ni är den som är närmast EU-medborgarna, och de både behöver och uppskattar er.
EnglishIndeed, we should appreciate that our own Member States are members of the EEA.
Vi borde verkligen uppskatta att våra egna medlemsstater är medlemmar i EES.
EnglishAfter Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
Jag är säker på att ni efter Seattle kommer att uppskatta betydelsen av dessa avtal.
EnglishI know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
Jag vet att du förstår den poängen, och jag anser att vi behöver känna till den.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Det uppskattar jag mycket och det vill jag gärna ha sagt här i parlamentet.

"appreciate a gift" på svenska

appreciate a gift
Swedish
  • uppskattar en gåva
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"appreciate greatly" på svenska

appreciate greatly
Swedish
  • uppskattar mycket
Mera chevron_right

"appreciate the gesture" på svenska

appreciate the gesture
Swedish
  • uppskattar gesten
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "appreciated":

appreciated
appreciation