EN

appreciably {adverb}

volume_up
appreciably
volume_up
avsevärt {adv.} (mycket, påtagligt)
In this respect, your report bolsters our case appreciably, and for that I wish to thank both you and the European Parliament.
I detta avseende stärker ert betänkande vår sak avsevärt, och av den anledningen vill jag tacka både er och Europaparlamentet.
The Commission is well aware that the characteristics of sugar production in the outermost regions of the Community are appreciably different to what they are in the other regions.
Kommissionen är mycket väl medveten om att sockerproduktionens särdrag i gemenskapens yttersta randområden skiljer sig avsevärt från andra regioner.
appreciably
volume_up
väsentligt {adv.} (mycket, påtagligt)
Secondly, it was noted that the budgetary surplus had fallen appreciably.
För det andra har det konstaterats att budgetöverskottet har minskats väsentligt.
The Agency's budget for 2007 has been increased appreciably and now stands at a total of EUR 22.2 million.
Gränsförvaltningsbyråns budget för 2007 har utökats väsentligt och ligger nu på sammanlagt 22,2 miljoner euro.
appreciably
volume_up
märkbart {adv.} (mycket, påtagligt)
This is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
Detta är ett mycket känsligt ämne som varierar märkbart mellan medlemsstaterna.
True, that proposal contained an appreciably larger number of infrastructures than the current project.
Faktum är att det förslaget innehöll ett antal infrastrukturer som var märkbart bättre än de i det nuvarande projektet.
Her report appreciably builds on the Commission's proposals by suggesting the harmonisation of social regulations and the coordination of national social legislation.
Hennes betänkande förstärker märkbart kommissionens förslag genom att föreslå en harmonisering av sociala bestämmelser och en samordning av nationella, sociala rättigheter.

Användningsexempel för "appreciably" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
Detta är ett mycket känsligt ämne som varierar märkbart mellan medlemsstaterna.
EnglishSecondly, it was noted that the budgetary surplus had fallen appreciably.
För det andra har det konstaterats att budgetöverskottet har minskats väsentligt.
EnglishThe Agency's budget for 2007 has been increased appreciably and now stands at a total of EUR 22.2 million.
Gränsförvaltningsbyråns budget för 2007 har utökats väsentligt och ligger nu på sammanlagt 22,2 miljoner euro.
EnglishHowever large the deficits run by Member States as part of their overall debt, their ratings are not affected appreciably.
Hur stora underskotten i ländernas skuldsättning än är så påverkas inte deras rating nämnvärt.
EnglishOn the other hand, it may be because the amount of structural fund payments has increased appreciably in the last few years.
Skulden ligger tydligt hos medlemsstaterna och det är något som Europaparlamentet måste klargöra.
EnglishTrue, that proposal contained an appreciably larger number of infrastructures than the current project.
Faktum är att det förslaget innehöll ett antal infrastrukturer som var märkbart bättre än de i det nuvarande projektet.
EnglishOn the other hand, it may be because the amount of structural fund payments has increased appreciably in the last few years.
Det kan å andra sidan också bero på att strukturfondernas utbetalningsbelopp har ökat betydligt under de senaste åren.
EnglishIn this respect, your report bolsters our case appreciably, and for that I wish to thank both you and the European Parliament.
I detta avseende stärker ert betänkande vår sak avsevärt, och av den anledningen vill jag tacka både er och Europaparlamentet.
EnglishDoes the Commission consider that this freedom will also promote competition and thereby appreciably reduce the cost of insurance?
Anser kommissionen att denna valfrihet även kommer att gynna konkurrensen och därigenom leda till betydligt lägre försäkringsavgifter?
EnglishFor that reason, the Commission has decided to increase its assistance appreciably from 2007, especially in the fields of health and education.
Kommissionen har därför beslutat att förmodligen redan från 2007 öka sitt stöd, särskilt på hälso- och utbildningsområdet.
EnglishIt is information which, if it became public knowledge via traditional or electronic media, could appreciably influence share values or prices.
Om denna blir offentligt känd via traditionella eller elektroniska medier skulle detta kännbart kunna påverka kurser och priser.
EnglishWe are aware of the contribution that some of these guidelines may make towards appreciably and temporarily improving the workings of the financial system.
Vi vet att några av dessa riktlinjer kan bidra till en märkbar och temporär förbättring av finanssystemets funktionssätt.
EnglishWe are simplifying, we are making one European driving licence out of 110 national driving licences - and with the new Member States it is already appreciably more than 110.
Vi förenklar, vi skapar ett EU-körkort istället för 110 olika nationella körkort - och med de nya medlemsstaterna finns det redan betydligt fler än 110.
EnglishThe Commission is well aware that the characteristics of sugar production in the outermost regions of the Community are appreciably different to what they are in the other regions.
Kommissionen är mycket väl medveten om att sockerproduktionens särdrag i gemenskapens yttersta randområden skiljer sig avsevärt från andra regioner.
EnglishHer report appreciably builds on the Commission's proposals by suggesting the harmonisation of social regulations and the coordination of national social legislation.
Hennes betänkande förstärker märkbart kommissionens förslag genom att föreslå en harmonisering av sociala bestämmelser och en samordning av nationella, sociala rättigheter.
EnglishHow can we ask our producers to compete on price with imports that benefit from production costs that are held down through the use of production practices that appreciably impair quality?
Hur kan vi be våra producenter att konkurrera med priset med importerade produkter som gynnas av låga produktionskostnader eftersom de framställs på ett sätt som märkbart försämrar kvaliteten?

Synonymer (engelska) till "appreciated":

appreciated
appreciation