EN

appraisal {substantiv}

volume_up
It is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Det är tydligt att bedömning och befordringsstruktur är oupplösligt sammankopplade.
This is not our appraisal; it is the appraisal of the International Air Transport Agency.
Detta är inte vår bedömning; det är IATA:s bedömning.
I welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
Jag välkomnar Ari Vatanens betänkande som en realistisk bedömning av EU:s säkerhet.
I was in Seattle... helping on an appraisal... ran into Peter...
Jag var i Seattle... hjälpte till med en utvärdering... sprang ihop med Peter...
Did the Union make a serious appraisal in Marrakech?
Har unionen gjort en seriös utvärdering av resultaten från Marrakech?
I should like begin with an appraisal of that agreement.
Jag vill börja med en utvärdering av detsamma.
The Commission is finalising its appraisal of those programmes and will report to the Spring European Council.
Kommissionen håller på att slutföra sin värdering av de här programmen och kommer att rapportera till Europeiska rådets vårmöte.
But an appraisal of the foundation's first three years also gives us the opportunity to explore the work of the Foundation in more detail.
Men värderingen av stiftelsens tre första verksamhetsår ger också en möjlighet att mera grundligt granska stiftelsens verksamhet.
The adoption of this clause is subject to the ordinary legislative procedure that should be considered a first step to any appraisal of the advisability ...
Antagandet av denna klausul är underställt det ordinarie lagstiftningsförfarande som ska ses som ett första steg mot en värdering av lämpligheten ...
In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
På den här punkten delar jag Karin Kadenbachs och andras uppskattning.
At the European Council, I gave an appraisal of the situation regarding the Constitutional Treaty.
Vid Europeiska rådets möte gjorde jag en uppskattning av situationen för konstitutionsfördraget.
We agree with Mr Rovsing's appraisal of communication failings and about the need to establish priorities and clarify the European Union's obligations.
Vi delar de uppskattningar Rovsings ger uttryck för om otillräckligheten i meddelandet och om nödvändigheten att fastställa prioriteringar och tydliggöra den Europeiska unionens åtaganden.
appraisal (även: assessment, estimate)

Användningsexempel för "appraisal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Det är tydligt att bedömning och befordringsstruktur är oupplösligt sammankopplade.
EnglishI welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
Jag välkomnar Ari Vatanens betänkande som en realistisk bedömning av EU:s säkerhet.
EnglishI endorse the critical appraisal of earmarking, for example, which puts us in fetters.
Jag delar den kritiska synen på exempelvis öronmärkning, som klavbinder oss.
EnglishIn this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
På den här punkten delar jag Karin Kadenbachs och andras uppskattning.
EnglishI am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
Jag tänker till exempel på bestämmelserna om utvärderingar på förhand.
EnglishThere is almost a total lack of analytical appraisal or special programmes to combat it.
Det saknas nästan helt och hållet analyser och särskilda program för att bekämpa den.
English   – Mr Schulz, this is a subject on which I believe the House has given its appraisal.
   – Herr Schulz! Det här är en fråga som jag tycker att kammaren har ställt sig bakom.
EnglishRail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Järnvägstrafiken måste tåla en ärlig granskning som väger nytta och kostnader.
EnglishI was in Seattle... helping on an appraisal... ran into Peter...
Jag var i Seattle... hjälpte till med en utvärdering... sprang ihop med Peter...
EnglishMrs Guy-Quint, we are at this moment making progress on programme appraisal.
Fru Guy-Quint! Vi gör för närvarande framsteg med programbedömning.
EnglishClearly, a far-reaching appraisal of the future of the CAP is essential.
En fördjupad diskussion om den gemensamma jordbrukspolitiken måste i alla fall genomföras.
EnglishAppraisal interviews are therefore a key part of our annual cycle.
En viktig del av vår årscykel är därför de personliga utvecklingssamtalen.
EnglishThat has meant a new grading structure and a new appraisal system.
Det har inneburit en ny arbetsvärdering och ett nytt utvärderingssystem.
EnglishMoreover, earlier expansions are also now to be included in the appraisal.
Numera ska också tidigare utvidgningar inkluderas i bedömningen.
EnglishI believe that, where this is concerned, we need an honest appraisal to be carried out.
Jag tror att vi vad gäller detta behöver en ärlig utvärdering.
EnglishThat appraisal cannot, however, be based on their personal convictions or religious beliefs.
Denna bedömning kan dock inte grunda sig på deras personliga övertygelser eller trosuppfattningar.
EnglishI would just like to focus briefly on the appraisal of the Convention method.
Ett par ord skulle jag vilja säga om konventmetoden.
EnglishWe should leave the matter of increasing the market share of biofuels for a later appraisal.
Frågan huruvida man skall öka biobränslenas andel på marknaden bör avgöras vid ett senare tillfälle.
EnglishSuch a self-appraisal will amount to a veritable cultural revolution.
En sådan process är detsamma som en sann kulturrevolution.
EnglishFinally, we should probably also carry out a political appraisal.
Slutligen bör vi förmodligen också göra en politisk bedömning.

Synonymer (engelska) till "appraisal":

appraisal
appraiser
appraising
English