EN

appointment {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Maarten B. Engwirda) (vote)
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda) (omröstning)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas) (omröstning)
appointment (även: addition)
Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either.
Inte heller en försenad tillsättning av kommissionen ligger i medborgarnas intresse.
What they have in common is that they are not subject to any kind of democratic control after their appointment.
Vad de har gemensamt är att de inte är underkastade något slags demokratisk kontroll efter sin tillsättning.
In the case of OLAF, the Director makes the final decision on the recruitment and appointment of staff.
I OLAF: s fall är det direktören som fattar det slutgiltiga beslutet om tillsättning av tjänster och utnämnandet av personer.
appointment (även: date, engagement)
They travelled to the region on 13 March to meet, by appointment, the board of management of the South Bolivar Agri-Mining Federation.
De reste till regionen den 13 mars för ett avtalat möte med styrelsen för South Bolivar Agri-Mining Federation (förbundet för jordbruk och gruvdrift i södra Bolivar).
His report was actually on the agenda for this morning, and this afternoon he had a private appointment, not a political one, that he could not put off.
Hans betänkande skulle ha diskuterats i dag på förmiddagen, och han hade i eftermiddag ett avtalat möte som inte var politiskt; det kunde inte skjutas upp.
Mr President, I again extend my congratulations to you on your appointment.
Jag vill återigen gratulera er till ert förordnande.
appointment
2. näringsliv
appointment
Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Maarten B. Engwirda) (vote)
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda) (omröstning)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas) (omröstning)

Användningsexempel för "appointment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
I artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
EnglishAppointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (
EnglishThat, Mr Barroso, is why my group cannot have any confidence in your appointment.
Därför, herr Barroso, kan min grupp inte känna något förtroende för er utnämning.
EnglishNinthly, we need a better procedure for the appointment of the Director-General.
För det nionde behöver vi bättre rutiner vid utnämningen av generaldirektör.
EnglishThere is some good news, such as Mr Dandari's appointment as Deputy Prime Minister.
Det finns vissa goda nyheter, t.ex. att Dandari utsetts till vice premiärminister.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Maarten B. Engwirda) (vote)
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Maarten B. Engwirda) (omröstning)
EnglishThe latter should play an active role in the selection and appointment of trustees.
De senare bör spela en aktiv roll vid val och utnämning av styrelseledamöter.
EnglishAs a result, I voted against his appointment as President of the Commission.
Jag har därför röstat emot godkännandet av honom som kommissionens ordförande.
EnglishIt is no coincidence that the consensus on his appointment has been so unanimous.
Det är ingen slump att utnämningen av honom har fått ett så enhälligt stöd.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Mr Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Lazaros Stavrou Lazarou - CY) (
EnglishThis appointment is therefore important with regard to the content of monetary policy.
Denna utnämning är därför viktig med tanke på den monetära politikens innehåll.
EnglishIn the spring, we debated this very subject further to Mr Stark's appointment.
I våras diskuterade vi just detta ämne i anslutning till utnämningen av Jürgen Stark.
EnglishAppointment of a Member of the European Court of Auditors (Mr Harald Wögerbauer - AT) (
Utnämning av en ledamot av Europeiska revisionsrätten (Harald Wögerbauer - AT) (
EnglishWe called for the appointment of a special EU representative on human rights.
Vi efterlyste en utnämning av en särskild EU-representant för mänskliga rättigheter.
EnglishParliament could be involved in the appointment and scrutiny of the board.
Parlamentet skulle kunna vara delaktigt i utnämningen och kontrollen av styrelsen.
EnglishI voted in favour of the appointment of Mr Leonard Orban as Romanian Commissioner.
(EN) Jag röstade för utnämningen av Leonard Orban som kommissionsledamot för Rumänien.
EnglishThis was on account of the elections and the appointment of the new Commission.
Det har med valet att göra, det har med tillsättandet av den nya kommissionen att göra.
EnglishWe are about to discuss the appointment of the Board of the Central Bank.
Vi skall just till att diskutera utnämningen av direktionen till centralbanken.
EnglishWe have the goodwill to do so, and we say 'yes' to the appointment of both of them.
Vi har den goda viljan att göra det, och vi säger ”ja” till utnämningarna av dem båda.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the long appointment process is drawing to a close.
Herr talman, ärade kolleger! Den långa utnämningsprocessen är på väg att avslutas.

Synonymer (engelska) till "appointment":

appointment
appointed