EN

appointed {adjektiv}

volume_up
appointed
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Vad gäller delegationen är representanten utsedd, liksom den biträdande representanten.
He is a law professor and refuses to be defended by an officially appointed lawyer.
Han är professor i juridik och vägrar att låta sig försvaras av en officiellt utsedd advokat.
I am humbled by the trust I've been given in being appointed Nova's new CEO.
Det är ett stort förtroende att ha blivit utsedd till Novas nya vd.

Användningsexempel för "appointed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must ensure that bodies are appointed which can resolve this problem fairly.
Vi måste se till att organ utses som kan lösa detta problem på ett rättvist sätt.
EnglishThe Irish Government has never yet appointed a woman to the Court of Auditors.
Den irländska regeringen har ännu inte utnämnt någon kvinna till revisionsrätten.
EnglishThree years ago, a special parliamentary commission was appointed on Guantánamo.
För tre år sedan utsågs en särskild parlamentarisk kommission om Guantánamo.
EnglishI also thank you for having today appointed Giscard d' Estaing as its Chairman.
Jag tackar även för att ni i dag har kallat hit ordförande Giscard d'Estaing.
EnglishIn my country, it was not so long ago that only one female minister was appointed.
I mitt eget land var det inte så länge sedan man endast utsåg en kvinnlig minister.
EnglishThe members of the Economic and Social Committee shall be appointed for five years.
Ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter skall utses för en tid av fem år.
EnglishArticle 159 requires new Commissioners to be appointed as quickly as possible.
I artikel 159 krävs att nya kommissionärer skall utses så snart som möjligt.
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Jag instämmer med föregående talare som sade att den nya kommissionen måste utses.
EnglishIts external directors and members are appointed on a geographically balanced basis.
Dess direktörer och externa ledamöter väljs utifrån kriterier om geografisk balans.
EnglishThat has fallen and been replaced by an interim government appointed by the military.
Den har störtats och ersatts av en civil men av militären utnämnd övergångsregering.
EnglishEach side has appointed a negotiating team, most recently Kosovo on 13 August this year.
Båda parter har utsett ett förhandlingsteam, Kosovo senast den 13 augusti i år.
EnglishMost of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.
Ändå har invånarna där ingen demokratisk rätt att välja vem de ska styras av.
EnglishOr, as Margrit Shildrick, newly appointed professor at Gender Studies, puts it:
Eller som Margrit Shildrick, nyligen installerad professor vid Tema Genus, uttrycker det:
EnglishLet the Commissioners be appointed by, and be answerable to, the national parliaments.
Låt kommissionärerna utses av, och ansvara inför, de nationella parlamenten.
EnglishThis question ought to have been asked when the new Commission was appointed.
Denna fråga skulle ha behövt ställas när den nya kommissionen tillsattes.
EnglishI asked about Cathy Ashton, the High Representative, who was appointed last week.
(EN) Jag frågade om Catherine Ashton, unionens höga representant, som utsågs förra veckan.
EnglishIt is particularly gratifying that Mart Laar has been appointed as the new prime minister.
Särskilt glädjande är det att se att Mart Laar har utsetts till ny statsminister.
EnglishI am pleased to see that the appointed representatives are of a very high calibre.
Det gläder mig att kunna konstatera att de utsedda delegaterna är från allra högsta nivå.
EnglishThe assembly of donor countries has appointed Dr Hans Blix to be its chairman.
Församlingen för givarländerna har utsett Dr Hans Blix till ordförande.
EnglishAction has been taken, however, with a view to holding elections at the appointed time.
Förberedelser har emellertid gjorts för att val ska kunna hållas vid avsatt tidpunkt.

Synonymer (engelska) till "appointed":

appointed
appointment