EN

to appoint [appointed|appointed] {verb}

volume_up
1. allmänt
In the coming weeks, Parliament will hear and then appoint the new Commissioners.
Under de kommande veckorna skall parlament utfråga och sedan tillsätta det nya kommissionskollegiet.
It would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Unionen borde tillsätta en kontaktperson med ansvar för det här området, dvs. dialog.
Could we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
Skulle vi inte kunna tillsätta en riktig medlare eller ett medlingsorgan i samordning med FN och Commonwealth?
Does Mrs Ashton intend to appoint more women as special representatives?
Tänker Catherine Ashton utnämna fler kvinnor till särskild representant?
Their task now is to appoint the President of the Central Bank as soon as possible.
Deras uppgift är att så snabbt som möjligt utnämna centralbankens ordförande.
When will the Commission appoint a Special Envoy for Tibet?
När kommer kommissionen att utnämna ett särskilt sändebud för Tibet?
Now, she is suddenly campaigning for the EU to determine which officials our foreign administration is to appoint.
Nu kämpar hon plötsligt för att EU skall bestämma vilka tjänstemän vår utrikesförvaltning skall anställa.
Så jag ber er att bestämma er för Tony Blair.
It must therefore be possible for this plenary to retain control over who is actually appointed to the offices in question.
Därför måste det vara möjligt att detta plenum behåller rätten att bestämma vem som faktiskt utses till respektive befattning.
The same authorities will also need to appoint qualified people, define administrative responsibilities and ensure that there is proper information and training for staff at all levels.
Samma myndigheter måste också se till att kvalificerade personer utnämns, fastställa administrativa ansvarsområden, ombesörja en bra information och personalutbildning på alla nivåer.
to appoint (även: to fix, to state)
It is not enough to state that an internal auditor must be appointed.
Det är inte tillräckligt att fastslå att en internrevisor måste tillsättas.
to appoint (även: to assign, to gibbet)
2. näringsliv
3. juridik

Användningsexempel för "to appoint" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Även i detta hänseende vill jag uppmana kommissionen att äntligen utse någon.
EnglishEach Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Varje medlemsstat och kommissionen skall var för sig utse två ledamöter i kommittén.
EnglishTheir task now is to appoint the President of the Central Bank as soon as possible.
Deras uppgift är att så snabbt som möjligt utnämna centralbankens ordförande.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Förslaget om att inrätta en EU-konsumentombudsman anser jag vara ytterst tveksamt.
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
ALDE:s huvudändringsförslag har varit att utse en Europeisk patientombudsman.
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Vi uppmanar även rådet att till sist utse ett särskilt EU-sändebud till Tibet.
EnglishEach Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Varje medlemsstat och kommissionen skall utse två ledamöter i kommittén.
EnglishWe MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
Vi parlamentsledamöter förbehåller oss rätten att utse dess verkställande direktör.
EnglishI shall now appoint the tellers to the various ballot boxes, selected in alphabetical order.
Jag ska nu fördela rösträknarna till de olika valurnorna i alfabetisk ordning.
EnglishSo, Mr President, you must appoint Mr Chance European Commissioner alongside Mr Pascal Lamy.
Herr talman! Vi bör utse en slumpens EU-kommissionär vid sidan av Pascal Lamy.
EnglishMr President-in-Office, you spoke of the important decision to appoint a Mr or Mrs CFSP.
Herr rådsordförande, ni talade om det viktiga beslutet att utse en herr eller fru GUSP.
EnglishBut it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
Dock har det tagit nästan ett år att utse någon till kontoret i Cardiff.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Dessa tillsätter tjänstemän för att genomföra demokratiskt fattade beslut.
EnglishDoes Mrs Ashton intend to appoint more women as special representatives?
Tänker Catherine Ashton utnämna fler kvinnor till särskild representant?
EnglishPlease ensure that there is a cross-party political balance when you appoint the Commissioners.
Jag ber er att sörja för en partipolitisk balans när ni utser kommissionärerna.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Han är inte lämplig för ett offentligt ämbete, och jag uppmanar rådet att inte utse honom.
EnglishConsequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
Därför var omröstningen om kommissionen en ren formalitet, ett ”administrativt ja”.
EnglishOr he should appoint a Mr CFSP so that he can be here and listen to what we have to say.
Eller så får han utnämna en herr GUSP för att kunna vara här och lyssna till vad vi säger.
EnglishParliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Parlamentet har rätt att antingen utse externa personer eller parlamentsledamöter.
EnglishEvery insurance company will, therefore, need to appoint a representative in each Member State.
Försäkringsbolagen kommer därför att behöva utse en representant i varje medlemsstat.

"appoint a guardian" på svenska

appoint a guardian
Swedish
  • utse en vårdnadshavare
  • utse en förmyndare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "appointed":

appointed
appointment