"apply to all" - Svensk översättning

EN

"apply to all" på svenska

EN

apply to all [exempel]

volume_up
apply to all
And these apply to all Member States, regardless of whether or not we adopt the goods package.
Dessa gäller alla medlemsstater, oavsett om vi antar produktpaketet eller inte.
The column settings for pages apply to all pages with the active Page Style.
Kolumninställningarna för sidor gäller alla de sidor där den aktuella sidformatmallen används.
I remain hopeful, however, that this does not apply to all members on the left of this House.
Jag hyser dock fortfarande hopp om att detta inte gäller alla medlemmar på vänsterkanten här i parlamentet.

Användningsexempel för "apply to all" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
De nya förfarandena kommer att tillämpas på all befintlig lagstiftning från dag ett.
EnglishHowever, this report says that the clause must apply in all countries equally.
I detta betänkande hävdas det dock att klausulen måste tillämpas lika i alla länder.
EnglishThey will apply to all those Norwegian salmon exporters who do not sign the agreement.
Dessa kommer att gälla alla norska laxexportörer som inte undertecknar avtalet.
EnglishThis format will also apply to all new values inserted within this range.
Alla värden som du matar in i det här området får den definierade formateringen.
EnglishWe believe that this principle should apply to all the EU's fisheries agreements.
Denna princip bör enligt vår uppfattning gälla för alla EU: s fiskeavtal.
EnglishMr President, I wish to say that the same criteria apply to all countries.
Herr talman! Jag vill konstatera att samma kriterier tillämpas på alla länder.
EnglishProduct labelling should be obligatory and apply to all the ingredients in a product.
Produktmärkning skall vara obligatoriskt och gälla för alla ingredienser i en vara.
EnglishWhy, then, should we impose standards that will not apply to all of them?
Så varför införa normer som inte kommer att vara giltiga för samtliga flygplatser?
EnglishEU legislation must apply to all workers in the EU, regardless of their country of origin.
EU-lagstiftningen måste gälla för alla arbetstagare i EU, oavsett ursprungsland.
EnglishWe believe that this principle should apply to all the EU' s fisheries agreements.
Denna princip bör enligt vår uppfattning gälla för alla EU:s fiskeavtal.
EnglishIn my opinion, in the accession process the same rules should apply to all countries.
Enligt min mening bör samma regler för anslutningsprocessen tillämpas för alla länder.
EnglishNone of them are panaceas and all of them must apply to all continents.
Inga av dem är patentlösningar och alla måste innefatta samtliga kontinenter.
EnglishThat means the same safety rules apply to all Community inland waterways.
Detta medför att samma säkerhetsregler gäller för gemenskapens alla inre vattenvägar.
EnglishTherefore, the new copyright would not apply to all pre-existing musical compositions.
En ny copyright skulle därför inte gälla för alla redan befintliga musikkompositioner.
EnglishThe Copenhagen criteria, as in the past, apply to all candidate states equally.
Köpenhamnskriterierna gäller liksom tidigare för alla kandidatländer.
EnglishNonetheless it should apply to all workers as an absolute principle, whoever they are.
Det bör dock ändå gälla alla arbetstagare som en absolut princip, oavsett vilka de är.
EnglishHowever, strict rules and codes of practice must apply to all such use.
Stränga regler och uppförandekoder måste dock gälla för all sådan användning.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Gälle inte detta egentligen alla länder som mottar stöd från oss?)
EnglishIt is wrong, however, that the standards for ammonia should not apply to all installations.
Av misstag är dock normerna för ammoniak inte tillämpliga för alla installationer.
EnglishIt is not possible to draw up one unambiguous rule which would apply to all situations.
Det går inte att här införa en enda regel som gäller för varje situation.

Liknande översättningar för "apply to all" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish