EN

to apply to {verb}

volume_up
Welcome to apply to our programs and courses or to contact us with questions.
Välkommen att söka till våra program och fristående kurser eller att kontakta oss vid frågor.

Användningsexempel för "to apply to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
Jag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
EnglishThird country imports have to meet the standards that we apply in the Community.
Import från tredjeländer måste uppfylla de normer som vi tillämpar i gemenskapen.
EnglishMay I remind you that this directive will apply to 1.5%-2% of workers in Europe.
Jag vill påminna om att direktivet berör 1,5-2 procent av arbetstagarna i Europa.
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
För de nya satellitstödda systemen gäller dock inte dessa tekniska begränsningar.
EnglishIf this applies to football, then it must surely apply to the financial markets.
Om detta gäller inom fotbollen måste det väl ändå även gälla finansmarknaderna.
EnglishTransparency must apply at each administrative level with regard to documents.
Det måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Om samtliga medlemsstater tillämpar kraven kommer resultatet att bli positivt.
EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Därför är invändningarna om att Europapatentet blir för dyrt inte tillämpliga.
EnglishThis would not, however, apply to Article 26, on international auditing standards.
Detta skulle dock inte gälla artikel 26 om internationella revisionsstandarder.
EnglishThe rules on mutual recognition apply only to licences originally issued in the EU.
Regeln om ömsesidigt erkännande av körkort gäller bara körkort från EU-länderna.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Markera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
EnglishThis would not, however, apply to Article 26, on international auditing standards.
Detta skulle dock inte gälla artikel 26 om internationella revisionsstandarder.
EnglishThis does not only apply to the Netherlands, but also to France, for example.
Detta gäller inte enbart Nederländerna, det gäller också till exempel Frankrike.
EnglishWe, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
Även vi vill ha en gemensam valuta på en gemensam marknad i vårt gemensamma Europa.
EnglishIf there were Community legislation, the Member States would be forced to apply it.
Om det finns gemenskapslagstiftning är medlemsstaterna tvungna att tillämpa den.
EnglishDoes the right to take industrial action also apply to public sector employees?
Gäller rätten att vidta strejkaktioner också anställda inom den offentliga sektorn?
EnglishWhat principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
Vilka principer gäller vid fördelningen av medel och vilket förfarande tillämpas?
EnglishWe must, however, apply new second-generation technologies to produce biogas.
Men vi måste tillämpa nya andra generationens tekniker för att framställa biogas.
EnglishA reinsurer’s authorisation will then apply for the whole of the European Union.
En återförsäkringsgivares tillstånd kommer då att gälla för hela Europeiska unionen.

Liknande översättningar för "to apply to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb
to allude to verb