EN

to apply [applied|applied] {verb}

volume_up
1. allmänt
The same conditions must apply to passenger transport as apply to freight transport.
Det som gäller inom godstrafiken måste också gälla för persontrafiken.
This should apply irrespective of the legal form of the infrastructure operator.
Det borde gälla oberoende av infrastrukturoperatörens rättsliga form.
This means that the codecision procedure needs to apply to the EURATOM Treaty too.
Det betyder att medbeslutandeförfarandet även bör gälla för Euratomfördraget.
This process should also apply to monitoring the principle of subsidiarity.
Detta förfarande borde även tillämpas på kontrollen av subsidiaritetsprincipen.
How will we apply these measures which, ultimately, will be impossible to apply?
Hur skall vi tillämpa dessa åtgärder som i slutändan inte kan tillämpas?
There are additional restrictions which apply to the United Kingdom and Portugal.
Ytterligare restriktioner tillämpas i Förenade kungariket och i Portugal.
We want to apply the existing arrangements for patents to computer-implemented inventions.
Vi vill använda det befintliga patentsystemet för datorrelaterade uppfinningar.
Click OK to apply the format to the selected range in the spreadsheet.
Klicka på OK för att använda formateringen på det markerade området i tabellen.
We must apply quite different principles, and that is the purpose of our resolution.
Vi måste använda oss av helt andra principer, och den vägen tjänar vårt beslut!
If " to apply " remains, then it is saying that Turkey has the right to apply for membership.
Om to apply står kvar säger man att Turkiet har rätt att ansöka om medlemskap.
If "to apply" remains, then it is saying that Turkey has the right to apply for membership.
Om to apply står kvar säger man att Turkiet har rätt att ansöka om medlemskap.
At The Swedish Research Council you can apply for grants for research projects.
Hos Vetenskapsrådet kan man ansöka om bidrag till forskningsverksamhet.
It is obvious, then, that the European Union should apply itself to improving the way in which the UN Commission operates.
Då är det uppenbart att EU bör ägna sig åt att förbättra det sätt på vilket FN:s kommission arbetar.
As is also envisaged in the sphere of research and development, we will apply a great deal more effort to moving this forward.
Inom området för forskning och utveckling planerar vi också att ägna mycket mer kraft åt att driva detta.
You are going to apply yourselves to that, by renationalising the CAP, by restricting expenditure, etcetera.
Ni kommer att ägna er åt att åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken och att sätta en högsta gräns för kostnaderna och så vidare.
These rules apply to many thousands of small and large banks and investment firms and must be designed to suit all their needs.
Dessa regler gäller för många tusen små och stora banker och investmentbolag och måste därför utformas för att passa alla deras behov.
The Committee on Industry did not adopt my view and, although not in favour of auctions in all cases, considers that they could be applied for commercial uses.
Utskottet för industrifrågor har inte antagit min synpunkt och, utan att det ansluter sig enhälligt för auktionsförfarande, anser utskottet att det kan passa vid kommersiell användning.
to apply
volume_up
applicera [applicerade|har applicerat] {vb} (placera, fästa, applicera)
But I think we can use their techniques and apply them to healthy food.
Men jag tror att vi kan använda oss av deras tekniker och applicera dem på hälsosam mat.
Let's see if we can apply the third side to it.
Låt oss se om vi kan applicera tredje sidan på det.
In my view the principle of subsidiarity should clearly apply here.
Enligt min uppfattning bör subsidiaritetsprincipen helt klart vara tillämplig här.
The regulation will apply to primary production - a major source of contamination.
Förordningen kommer att vara tillämplig på primärproduktionen, som är en stor smittkälla.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Men denna teori kan väl ändå knappast vara tillämplig på dagens situation i Europa.
to apply
volume_up
stryka på {vb} (placera, fästa, applicera)
to apply
volume_up
lägga på [la på/lade på|har lagt på] {vb} (placera, fästa, applicera)
The work involved in applying for subsidies at present uses up a lot of resources that could be used more productively.
Den tredje punkten är att vi avvisar tanken att EU skaffar sig egna resurser genom att lägga oss skatter eller avgifter.
This applies to the traditional providers of postal services, namely the former monopolies, whilst private postal service providers already have to add VAT to their bills.
Detta gäller de traditionella postoperatörerna, dvs. de tidigare monopolen, medan privata postoperatörer redan måste lägga mervärdesskatt på sina räkningar.
to apply
volume_up
sätta på [satte på|har satt på] {vb} (placera, fästa, applicera)
to apply (även: to resort)
Vi tänker inte tillgripa sanktioner.
Rather than indulging in a highly theoretical debate on a modus vivendi, I think we should apply a practical procedure.
Hellre än att gå in i en teoretisk debatt om ett modus vivendi, anser jag, att vi bör tillgripa en praktisk metod.
The European Commission and national governments should also apply other instruments to maintain the GMO-free chain.
Europeiska kommissionen och de nationella regeringarna måste också tillgripa andra instrument för att behålla de GMO-fria kedjorna.
to apply
volume_up
anbringa {vb} (placera, fästa, applicera)
Maybe they will apply to heaven if it is a weather problem.
De kanske kommer att vända sig till himlen om det uppstår ett väderproblem.
For France, the Commission decided on 18 July 2001 to apply to the Court for incomplete transposition.
För Frankrike, beslutade kommissionen den 18 juli 2001 att vända sig till domstolen om ofullständig införlivning.
Information centres must cooperate with each other and apply to insurance undertakings or vehicle registration bodies to obtain such information.
Informationscentrumen ska samarbeta och gemensamt vända sig till försäkringsbolag och bilregister för att inhämta de upplysningar som krävs.
2. näringsliv
to apply (även: to request)

Användningsexempel för "to apply" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
Jag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
EnglishThird country imports have to meet the standards that we apply in the Community.
Import från tredjeländer måste uppfylla de normer som vi tillämpar i gemenskapen.
EnglishMay I remind you that this directive will apply to 1.5%-2% of workers in Europe.
Jag vill påminna om att direktivet berör 1,5-2 procent av arbetstagarna i Europa.
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
För de nya satellitstödda systemen gäller dock inte dessa tekniska begränsningar.
EnglishIf this applies to football, then it must surely apply to the financial markets.
Om detta gäller inom fotbollen måste det väl ändå även gälla finansmarknaderna.
EnglishTransparency must apply at each administrative level with regard to documents.
Det måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Om samtliga medlemsstater tillämpar kraven kommer resultatet att bli positivt.
EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Därför är invändningarna om att Europapatentet blir för dyrt inte tillämpliga.
EnglishThis would not, however, apply to Article 26, on international auditing standards.
Detta skulle dock inte gälla artikel 26 om internationella revisionsstandarder.
EnglishThe rules on mutual recognition apply only to licences originally issued in the EU.
Regeln om ömsesidigt erkännande av körkort gäller bara körkort från EU-länderna.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Markera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
EnglishThis would not, however, apply to Article 26, on international auditing standards.
Detta skulle dock inte gälla artikel 26 om internationella revisionsstandarder.
EnglishThis does not only apply to the Netherlands, but also to France, for example.
Detta gäller inte enbart Nederländerna, det gäller också till exempel Frankrike.
EnglishWe, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
Även vi vill ha en gemensam valuta på en gemensam marknad i vårt gemensamma Europa.
EnglishIf there were Community legislation, the Member States would be forced to apply it.
Om det finns gemenskapslagstiftning är medlemsstaterna tvungna att tillämpa den.
EnglishDoes the right to take industrial action also apply to public sector employees?
Gäller rätten att vidta strejkaktioner också anställda inom den offentliga sektorn?
EnglishWhat principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
Vilka principer gäller vid fördelningen av medel och vilket förfarande tillämpas?
EnglishWe must, however, apply new second-generation technologies to produce biogas.
Men vi måste tillämpa nya andra generationens tekniker för att framställa biogas.
EnglishA reinsurer’s authorisation will then apply for the whole of the European Union.
En återförsäkringsgivares tillstånd kommer då att gälla för hela Europeiska unionen.

"apply a gel" på svenska

apply a gel
Swedish
  • applicera en gel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"apply generally" på svenska

apply generally
Swedish
  • gäller i allmänhet
Mera chevron_right

"apply generously" på svenska

apply generously
Swedish
  • tillämpa generöst
  • applicera generöst
Mera chevron_right