EN

applies {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"

Användningsexempel för "applies" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
Detta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
EnglishUpgrading the transport infrastructures applies in particular to rail transport.
Uppgraderingen av transportinfrastrukturer gäller särskilt järnvägstransporterna.
EnglishThis also applies when a document containing formulas with macro calls is loaded.
Detta gäller också om ett dokument, som innehåller makroanrop i formler, laddas.
EnglishThe Torremolinos Convention therefore currently applies only to 15 % of vessels.
I nuläget tillämpas alltså Torremolinoskonventionen endast på 15 % av fartygen.
EnglishIf this applies to football, then it must surely apply to the financial markets.
Om detta gäller inom fotbollen måste det väl ändå även gälla finansmarknaderna.
EnglishNeither qualification applies to the programme the Commission has put before us.
Inte något av adjektiven passar på det program som kommissionen har förelagt oss.
EnglishThe principle of proportionality applies to private as well as international law.
Proportionalitetsprincipen kan tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
EnglishThe same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
För övrigt utgör nationella arbetarskyddsbestämmelser inga undantag från detta.
EnglishThis applies equally to any weakening or broadening of the scope of the directive.
Detta gäller även alla försvagningar eller utökningar av direktivets omfattning.
EnglishThis applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Detta gäller särskilt fängslandet av fredliga medborgare på politiska grunder.
EnglishThe same applies to the strategic repression of the opposition and civil society.
Detsamma gäller det strategiska förtrycket av oppositionen och civilsamhället.
EnglishThe same thing applies to relations with third countries of origin and of transit.
Samma sak händer också med förbindelserna till tredje ursprungs- och transitland.
EnglishThis applies equally to all candidate countries, and so it also applies to Turkey.
Samma sak gäller för alla kandidatländer, alltså gäller detta även för Turkiet.
EnglishThe same applies to the Commission which establishes its priorities every year.
Samma sak gäller för kommissionen som också fastslår sina prioriteringar varje år.
EnglishThis also applies, of course, to sustainable regional agriculture programmes.
Detta gäller naturligtvis även för program för ett uthålligt regionalt lantbruk.
EnglishIf multiple paragraphs are selected, the command applies to all the paragraphs.
Om flera stycken är markerade gäller kommandot för samtliga markerade stycken.
EnglishThis applies particularly to America, but it will also be the case in Europe.
Detta gäller i synnerhet för USA, men det kommer också att bli fallet i Europa.
EnglishThe present directive applies to more than 14 million workers and 820 employers.
Det nuvarande direktivet berör mer än 14 miljoner arbetstagare och 820 arbetsgivare.
EnglishThe same applies to our relations with Parliament’ s Committee on Petitions.
Samma sak gäller våra förbindelser med parlamentets utskott för framställningar.
EnglishAnd the same applies to reorganization of work and the reduction of working time.
Samma sak gäller för övrigt också för arbetsorganisation och arbetstidsförkortning.