"application of the law" - Svensk översättning

EN

"application of the law" på svenska

EN

application of the law {substantiv}

volume_up
application of the law (även: adjudication process)

Användningsexempel för "application of the law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere can be no obstacles to the application of the law in the European Union.
Det får inte förekomma hinder för tillämpningen av lagen i Europeiska unionen.
EnglishThis should make for improved application of Community law in the Member States.
Detta bör medge förbättrad tillämpning av gemenskapsrätt i medlemsstaterna.
EnglishThe Commission attributes high importance to the correct application of Community law.
Kommissionen fäster stor vikt vid den korrekta tillämpningen av gemenskapsrätten.
English24th Annual Report from the Commission on monitoring the application of Community law (
Kommissionens tjugofjärde årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (
EnglishThe Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
Kommissionen kan inte besluta om att avbryta tillämpningen av unionens lagstiftning.
EnglishThirdly, we have the problem of the uniform application of Community law.
I den tredje gruppen ingår problemet med en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten.
EnglishThe role of the Commission is that of monitoring the application of Community law.
Kommissionens roll är att övervaka tillämpningen av gemenskapsrätten.
EnglishThe European Commission should now continually monitor the application of the law.
Kommissionen bör nu kontinuerligt övervaka tillämpningen av lagen.
EnglishHow does the Commission intend that we should monitor the application of Community law?
Hur tänker kommissionen egentligen att vi skall övervaka tillämpningen av gemenskapsrätten?
EnglishAnnual report on monitoring the application of EU law (2009) (
Tjugosjunde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2009) (
EnglishAnd, of course, it is a question of the application of Community law.
Och det är naturligtvis en fråga om tillämpningen av gemenskapsrätten.
English25th annual report from the Commission on monitoring the application of Community law (2007) (
Kommissionens tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007) (
EnglishMadam President, I refer to the third item: Application of European Law.
(EN) Fru talman! Jag vill tala om det tredje betänkandet om tillämpningen av EU:s lagstiftning.
EnglishAs a result, the application of labour law is no longer monitored.
Till följd av detta övervakas inte längre arbetsrättens tillämpning.
EnglishThe Commission expects due process and non-selective application of the law.
Kommissionen förväntar sig att åtgärder vidtas i denna riktning och att lagen tillämpas utan undantag.
EnglishThe application of international law is a guarantee of immediate success for the Roadmap.
Att tillämpa internationell rätt är detsamma som att garantera en omedelbar framgång för färdplanen.
EnglishThe Commission's annual report concerns the issue of monitoring the application of Community law.
Kommissionens årsrapport handlar om hur tillämpningen av gemenskapsrätten skall kontrolleras.
EnglishThe application of Sharia law affects women in particular, especially poorer women.
Sharians tillämpning drabbar framför allt kvinnor, och särskilt kvinnor som lever under enkla förhållanden.
EnglishThese concern the simplification and application of Community law.
Två saker är emellertid väsentliga: förenkling och tillämpning av gemenskapsrätten.
EnglishUltimately, we regard the full application of Community law as having most especial priority.
När allt kommer omkring är ett fullt utnyttjande av gemenskapsrätten en viktig prioritering för oss.