"application for asylum" - Svensk översättning

EN

"application for asylum" på svenska

EN

application for asylum {substantiv}

volume_up
application for asylum
- Does the Commission agree that separate consideration of each individual application for asylum on its own merits is an essential prerequisite for the organisation of any such joint flight?
- Anser kommissionen att en enskild bedömning på egna meriter av varje asylansökning är en förutsättning för anordnande av en gemensam flygning?

Användningsexempel för "application for asylum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll 122 assumed that they were awaiting a decision about their application for asylum.
Alla 122 utgick från att de väntade på ett beslut om deras asylansökan.
EnglishThe examination of an application for asylum cannot be legally delayed.
Prövningen av en ansökan om asyl kan inte rent rättsligt uppskjutas.
EnglishThe basis of Eurodac is that an application for asylum should only be dealt with in one Member State.
Grunden för Eurodac är att en asylansökan bara skall behandlas i ett medlemsland.
English201 Macedonians submitted an application for asylum in the whole of 2009.
Under hela 2009 lämnade 201 makedonier in en asylansökan.
English201 Macedonians submitted an application for asylum in the whole of 2009.
Under hela 2009 lämnade 201 makedonier in en asylansökan.
EnglishThe Polish document which the others had signed, was not as they thought, an application for asylum.
Den handling på polska som de övriga hade undertecknat var inte, som de trodde, en asylansökan.
EnglishIt will help us to determine which Member State is responsible for dealing with an application for asylum in the EU.
Det hjälper oss att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för behandlingen av en asylansökan i EU.
EnglishThis proposal makes it possible for an application for asylum to be rejected on the basis of a combination of different exceptions.
Detta förslag möjliggör avslag på en asylansökan på grundval av en kombination av olika undantag.
EnglishThe procedure must offer all applicants the possibility of presenting their application for asylum as soon as possible.
Asylförfarandet måste erbjuda varje asylsökande möjligheten att lämna in sin asylansökan så snart som möjligt.
EnglishBoth the Commission proposal and the report admit that illegal entry can lead to an application for asylum being approved.
Såväl kommissionens förslag som betänkandet erkänner att den olagliga inresan kan leda till att en asylbegäran beviljas.
EnglishAs if the Member States were babes in arms and as if their officials had never processed a single application for asylum in their lives.
Som om medlemsstaterna var spädbarn eller som om deras tjänstemän aldrig i sitt liv hade behandlat en enda asylansökan.
EnglishWe therefore question the basis of the Eurodac system, the aim of which is that an application for asylum should only be dealt with in one country.
Vi ifrågasätter därmed grunden för Eurodacsystemet, vars syfte är att en asylansökan bara skall behandlas i ett land.
EnglishOn the other hand, I disagree on a key point: the application of asylum procedures to other situations of subsidiary protection.
Å andra sidan instämmer jag inte i en av nyckelfrågorna, nämligen tillämpningen av asylförfarandet på andra situationer av subsidiärt skydd.
EnglishEvery application for asylum must be dealt with separately, regardless of whether the asylum seeker has previously sought asylum in another EU country.
Varje ansökan om asyl måste behandlas för sig, oavsett om den asylsökande tidigare har sökt asyl i något annat EU-land.
Englishcriteria and mechanisms for determining which Member State is responsible for considering an application for asylum or subsidiary protection;
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om asyl eller alternativt skydd,
EnglishThis French initiative defines the obligations of carriers who bring foreigners whose application for asylum has been rejected into the Union.
Det franska initiativet anger skyldigheter för transportörer som till unionen befordrar utlänningar som har fått avslag på sina asylansökningar.
EnglishThe Member States that play the biggest role in the applicant's entry into the EU should be responsible for examining his or her application for asylum.
De medlemsstater som spelar den största rollen i den asylsökandes inresa till EU ska ansvara för att pröva hans eller hennes asylansökan.
EnglishWe must remember that we are saying to refugees that only one country of the European Union is going to consider their application for asylum.
Jag tror att man här i dag bör påminna sig om att vi till flyktingarna säger att endast ett land i Europeiska unionen kommer att bedöma asylansökan.
EnglishWe think that every application for asylum should be dealt with separately, regardless of whether the asylum seeker has previously sought asylum in another EU country.
Vi anser att varje ansökan om asyl skall behandlas för sig, oavsett om den asylsökande tidigare har sökt asyl i något annat EU-land.
English. - (PL) In 2003-2005 some 17 000 citizens of third countries were sent to another EU Member State to have their application for asylum examined there.
skriftlig. - (PL) Mellan 2003 och 2005 skickades ungefär 17 000 tredjelandsmedborgare till en annan medlemsstat för att få sin asylansökan utredd där.

Liknande översättningar för "application for asylum" på svenska

asylum substantiv
application substantiv