EN

application for {substantiv}

volume_up
application for
Any application for accession will be examined in accordance with the provisions of the Treaty.
En ansökan om medlemskap behandlas i enlighet med fördragets bestämmelser.
Single application procedure for residence and work (debate)
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (debatt)
Application for a Study Break for Programme and Arena Students
Ansökan om studieuppehåll för program- och arenastudenter

Användningsexempel för "application for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
Ombudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
EnglishThe application of these rules will have to be monitored, which will not be easy.
Tillämpningen av dessa regler kommer att behöva övervakas, vilket inte blir lätt.
EnglishSecondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
För det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
EnglishSecondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Det finns för det andra ett trängande behov av att förenkla ansökningsförfarandet.
EnglishFor that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Av den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
När det gäller tillämpningsområdet tror jag att vi har funnit den bästa lösningen.
EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
De är en uppenbar tillämpning av kapitalistisk utveckling som leder till kris.
EnglishThat international pact forbids the arbitrary application of the death penalty.
Det internationella fördraget förbjuder ett godtyckligt tillämpande av dödsstraff.
EnglishSecondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
För det andra att uppnå en effektiv tillämpning av ursprungsreglerna för import.
EnglishI ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
Därför vill jag att begäran om återförvisning till utskottet ska dras tillbaka.
EnglishProtocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna
EnglishTheir application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
Tillämpningen av dessa på platsen förefaller ofta vara diffus och oproportionerlig.
EnglishThere can be no obstacles to the application of the law in the European Union.
Det får inte förekomma hinder för tillämpningen av lagen i Europeiska unionen.
EnglishThe amendments dismiss the application of the principle for reasons I do not share.
Ändringarna frångår tillämpningen av principen, av skäl som jag inte godkänner.
EnglishWe are therefore focusing on monitoring proper application of the existing Directive.
Vi fokuserar därför på att övervaka att det befintliga direktivet följs korrekt.
EnglishBosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
Såväl Bosnien och Hercegovina som Serbien överväger att lämna in en ansökan.
EnglishThis leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
Detta leder till en obalans mellan kostnader och nytta när standarderna tillämpas.
EnglishAll these legal instruments will have simultaneous application from 1 July 2005.
Alla dessa rättsliga instrument kommer att börja tillämpas samtidigt den 1 juli 2005.
EnglishAs a mechanical engineer which application you want, but with a clearer gauge.
– Som vilket maskiningenjörsprogram som helst, fast med en tydligare fordonsprofil.
EnglishEveryone here will be familiar with the history of this particular application.
Alla närvarande känner till historien om denna specifika medlemskapsansökan.