EN

appended {verb}

volume_up
1. "past simple"
appended (även: to enclose)
Commission declarations appended to debate
kommissionens vice ordförande.Kommissionens förklaringar bifogade till debatten
Without saying so she refers to the " aerosol declaration " which the Commission appended to the comitology decision of June 1999.
Utan att säga det, hänvisar hon till " aerosolförklaringen " som kommissionen bifogade till kommittéförfarandebeslutet från juni 1999.
Without saying so she refers to the "aerosol declaration" which the Commission appended to the comitology decision of June 1999.
Utan att säga det, hänvisar hon till " aerosolförklaringen" som kommissionen bifogade till kommittéförfarandebeslutet från juni 1999.

Användningsexempel för "appended" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is what I explain in the minority opinion appended to the Duff Report.
Det är vad jag redovisar i den reservation som finns fogad till Duffbetänkandet.
EnglishI have tried to convey this in the table appended to the report.
Jag har försökt att förmedla detta i den tabell som bifogats till betänkandet.
EnglishThe Commission has drawn up a comprehensive list and appended it as an annex.
Kommissionen har i bilagan ställt samman en omfattande lista.
EnglishIf the radix is 16, a leading x or X or 0x or 0X and an appended h or H is disregarded.
Om rot är lika med 16, ignoreras ett inledande x eller X eller 0x eller 0X och ett avslutande h eller H.
EnglishThere are two statements appended to the regulation which help to ensure its proper implementation.
Två uttalanden har lagts till förordningen som kommer att bidra till att den verkligen tillämpas.
EnglishCommission declarations appended to debate
kommissionens vice ordförande.Kommissionens förklaringar bifogade till debatten
EnglishThe proposal should take account of the wise recommendations appended to this draft resolution.
I detta förslag ska hänsyn tas till de kloka rekommendationer som har bifogats detta resolutionsförslag.
EnglishIt is the meaning of the protocol on the future of the institutions appended to the Amsterdam Treaty.
Och det är innebörden i protokollet om institutionernas framtid, en bilaga till Amsterdamfördraget.
EnglishIf the Radix is 2, an appended b or B is disregarded.
Om rot är lika med 2, ignoreras ett efterföljande b eller B.
EnglishThese difficulties were only recognised in the Maastricht Treaty by dint of their inclusion in an appended declaration.
I Maastrichtfördraget erkändes endast dessa svårigheter genom ett införande i en bilaga.
EnglishThe subdocuments are automatically assigned names made up of the name of the main document and appended consecutive numbers.
Deldokumenten får automatiskt namn, som består av huvuddokumentets namn och ett löpnummer.
EnglishThe file extension " *.DIC " is automatically appended.
Filnamnstillägget " *.DIC " bifogas automatiskt.
EnglishIn short, I entirely agree with the minority opinion of Mr Fabre-Aubrespy which is appended to the report.
Kort sagt, jag ansluter mig fullständigt till kollega Fabre-Aubrespys minoritetsståndpunkt som tillfogats betänkandet i en bilaga.
EnglishWhat is extremely interesting - and you certainly cannot say that of every report - is the justification part that has been appended.
Högintressant, och det kan man ju inte säga om varje betänkande, är den motiveringsdel som här är bifogad.
EnglishIf the row or column label does not match any that exist in the target area, it will be appended as a new row or column.
Om skrivsättet i en rad eller kolumn avviker från de andra, bifogas den i slutet av målområdet som ny rad eller kolumn.
EnglishThe following is appended to Part 20:
EnglishThe following is appended to Part 20:
EnglishWe welcome the fact that the report, with the proposals for amendments appended to it by the PPE-DE and Liberal Groups, has been rejected.
Det var positivt att betänkandet med de ändringsförslag som PPE-DE och den liberala gruppen hade lagt till förkastades.
EnglishI think that is a very important point, and a substantial annex will be appended to this regulation in order to ensure that this is done.
Jag anser detta vara en mycket viktig punkt, och en omfattande bilaga som reglerar detta bör läggas till denna förordning.
EnglishWithout saying so she refers to the "aerosol declaration" which the Commission appended to the comitology decision of June 1999.
Utan att säga det, hänvisar hon till " aerosolförklaringen" som kommissionen bifogade till kommittéförfarandebeslutet från juni 1999.