EN

appears {verb}

volume_up
appears
volume_up
tycks {vb} [tales.]
The Commission appears not to understand this and wants to change our system.
Kommissionen tycks inte förstå detta och vill förändra vårt system.
The situation appears to be especially problematic in the linguistic sector.
Situationen tycks vara särskilt problematisk inom språksektorn.
The work programme of the Netherlands Presidency appears to ignore this.
I det nederländska ordförandeskapets arbetsprogram tycks man ignorera detta.
I would now like to answer the other question raised that appears later in the list of questions.
Jag skulle nu vilja besvara den andra frågan som ställdes och som dyker upp senare i frågelistan.
The owners of Internet cafes employ monitoring staff to check whether any banned content appears on the users’ screens.
Ägarna till Internetkaféer använder sig av övervakningspersonal för att kontrollera om något förbjudet innehåll dyker upp på användarnas skärmar.
For example my good friend Mr Falconer appears as Falconero; my colleague from our party Mr Dührkop Dührkop is down as Donnerp Dührkop.
Min gode vän Falconer till exempel dyker upp som Falconero; min partikamrat fru Dührkop Dührkop förekommer som Donnerp Dührkop.

Användningsexempel för "appears" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt appears that this has helped us to understand better the dangers that we face.
Det tycks som om detta har hjälpt oss att bättre förstå de faror vi står inför.
EnglishAgain, it appears that the Pact is not the factor limiting investment in research.
Pakten verkar alltså inte vara den faktor som hindrar investeringar i forskning.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Dessutom räknas människoliv tydligen inte med och flyktingar bryr man sig inte om.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrika är ett bra exempel, för där verkar det till och med som om fattigdomen ökar.
EnglishNone of you, it appears, seems to understand the concept of international money.
Det verkar inte som att någon av er förstår konceptet med en internationell valuta.
EnglishI think this says quite a lot about the way the situation now appears in the world.
Jag tycker att det säger ganska mycket om hur situationen ser ut idag i världen.
EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Det som förefaller vara ett lovvärt mål kan dock även vara ett tveeggat svärd.
EnglishIt appears that the gentlemen have also choked on the paella of foreign policy.
Herrarna har uppenbarligen satt utrikespolitikens paella i vrångstrupen också.
EnglishThis is what appears to be useful and important to me, and I do not mind saying so.
Det anser jag vara nyttigt och viktigt, och det drar jag mig inte för att säga.
EnglishI am in a position to say to you that this practice appears to be continuing.
Jag kan berätta för er att det verkar som om denna metod fortsätter att användas.
EnglishTheir application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
Tillämpningen av dessa på platsen förefaller ofta vara diffus och oproportionerlig.
EnglishThe relevant European Union legislation appears to have been properly respected.
Den relevanta gemenskapslagstiftningen verkar ha respekterats i vederbörlig ordning.
EnglishWhat appears to be needed urgently is a period of consolidation, a pause for breath.
Vad som förefaller att krävas omgående är en konsolideringsfas, en andningspaus.
EnglishDespite this, Europe appears hopelessly divided in major crises, such as over Iraq.
Trots detta tycks EU vara hopplöst splittrat under större kriser, som Irakkrisen.
EnglishThis appears to me to be unadulterated egotism, despite the veneer of human rights.
Jag tycker det verkar vara ren egoism, trots hopkoket av mänskliga rättigheter.
EnglishThat would replace the last phrase that appears in the amendment at the moment.
Detta skulle ersätta den sista frasen som för närvarande finns i ändringsförslaget.
EnglishNow too there appears to be a need to review the previous IPCC's estimates.
Nu tycks det också finnas behov av att granska föregående IPCC:s uppskattningar.
EnglishNew legislation, however, appears to reflect a trend towards new restrictions.
Den nya lagstiftningen verkar emellertid återspegla en trend mot nya restriktioner.
EnglishBut we must not be content that it now appears in this recognition directive.
Men vi får inte vara nöjda med att det nu står i detta direktiv om erkännande.
EnglishOur right hemisphere appears to be where a lot of this patternicity occurs.
Vår högra hjärnhalva verkar vara där mycket av detta mönsterstrukturerande sker.