EN

appearance {substantiv}

volume_up
Is this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Är den här branschen med utseende och besatthet av utseende ett västerländskt fenomen?
Use this function to define the format and appearance of an outline numbering.
Med den här funktionen definierar du kapitelnumreringens typ och utseende.
The appearance of the dialog will depend on the selected category.
Dialogrutan ändras så att dess utseende motsvarar den valda kategorin.
appearance (även: emergence, salience)
I can still remember your appearance on German television!
Jag kommer ju alltjämt ihåg ditt framträdande i tysk TV!
It was indeed a great pleasure to have you here with us for your maiden appearance in plenary.
Det har verkligen varit ett stort nöje att ha er här hos oss för ett första framträdande i kammaren.
Third, and most shockingly, he said that his appearance before the committee was 'a cry for help '.
För det tredje, och det är det mest chockerande, sade han att hans framträdande inför utskottet var?
appearance
Beneath our poised appearance...... the truth is, we are completely...... out of control.
Bakom vårt samlade yttre...... är sanningen den att vi är fullkomligt...... hämningslösa.
Design protection covers only the outward appearance of products.
Mönsterskyddet omfattar bara produkternas yttre.
But what has Quasimodo himself done except go no further than the outward appearance of this beautiful creature.
Men vad gjorde han annat än att stanna upp vid varelsens yttre.
appearance (även: phenomenon, wonder)
Is this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Är den här branschen med utseende och besatthet av utseende ett västerländskt fenomen?
I am worried by the appearance of this profitable but repulsive phenomenon, which threatens the physical integrity of individuals.
.– Detta vinstgivande men motbjudande fenomen som hotar individens fysiska integritet bekymrar mig.
appearance (även: arrival, coming)
appearance (även: admission, entrance, entry, onset)
New as far as the Doha meeting was concerned was the appearance of the Group of 21 nations.
En nyhet på mötet i Doha var G21-gruppens inträde på arenan.
appearance (även: phenomenon)
We particularly applaud two firsts today - the appearance of the report in Braille in three languages, and the use of sign language in the debate.
I dag gläds vi särskilt åt två nya företeelser - utgivningen av betänkandet i blindskrift på tre språk, och användningen av teckenspråk vid debatten.
appearance
volume_up
inställelse {utr.} (vid förhandling)
This is the article which governs the appearance of officials before committees of inquiry.
Det är denna artikel som reglerar tjänstemännens inställelse inför undersökningskommittén.
Mr Santer will recall his appearance before the committee and the series of exchanges that we had with him concerning Parliament's supposed denial of funds for research.
Santer minns säkert sin inställelse inför tillfälliga undersökningskommittén om BSE och all den debatt vi hade med honom i anslutning till att parlamentet inte beviljade medel för undersökningen.
appearance (även: aspect, countenance, face, look)
appearance

Användningsexempel för "appearance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMost people find it easy to recognise objects based on their visual appearance.
Att känna igen föremål baserat på deras utseende är enkelt för de flesta människor.
EnglishIs this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Är den här branschen med utseende och besatthet av utseende ett västerländskt fenomen?
EnglishBut are we good at making the judgments on facial appearance and movement?
Men är vi bra på att göra bedömningar baserat på utseende och ansiktsrörelser?
EnglishUse this function to define the format and appearance of an outline numbering.
Med den här funktionen definierar du kapitelnumreringens typ och utseende.
EnglishSince we have this power of codecision, we should put in an appearance and use it.
När vi har den här beslutsbefogenheten, låt oss då även vara på plats.
EnglishOpens a dialog where you can determine the appearance of all pages in your document.
Med det här kommandot öppnar du en dialogruta där du kan styra utseendet för hela sidor.
EnglishThe Tutsis, who are also recognisably different in appearance from the Hutus, were the rulers.
Tutsierna, som även utseendemässigt skiljer sig från hutuerna, var de härskande.
EnglishThe preview shows how these selections effect the appearance of the memo.
I förhandsvisningsfältet ser du hur elementen påverkar PM:ets utseende när de markeras.
EnglishThe first of these is the appearance of fictional candidates in lists of candidates.
Först och främst är det förekomsten av påhittade namn på vallistorna.
EnglishSo our facial appearance is vital to us as we're trying to project ourselves to the world.
Så vårt utseende är viktigt för oss när vi försöker framhäva oss i världen.
EnglishOver nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.
Under hela den ofantligt långa tiden hade jordens utseende förändrats väldigt långsamt.
EnglishAccording to this law, an appearance in person will no longer be required for registration.
Enligt denna lag krävs det inte längre att man registrerar sig personligen.
EnglishThe appearance of them would have been different -- which it is in all social animals.
Deras utseende bör ha varit olika -- som det är hos alla sociala djur.
EnglishDr Heine made a last-minute appearance to announce the reasons for the embargo.
Heine dök upp i sista stund för att meddela skälen till embargot.
EnglishYou can define the appearance of the footer and the width of the page margins on this page.
På den här sidan definierar du utseendet för sidfoten och bredden på sidmarginalerna.
EnglishYou began by talking about your appearance as Minister of Budgets in 1988.
Ni talade inledningsvis om när ni var här som budgetminister år 1988.
EnglishIn the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Som Aristoteles hävdat är det inte utanpåverket som räknas, utan den inre betydelsen.
English- (LT) I welcome the appearance of this directive; it is a step in the right direction.
- (LT) Jag välkomnar detta direktiv; det är ett steg i rätt riktning.
EnglishBeneath our poised appearance...... the truth is, we are completely...... out of control.
Bakom vårt samlade yttre...... är sanningen den att vi är fullkomligt...... hämningslösa.
EnglishThe EU beef markets were shaken when mad cow disease made an appearance and became publicly known.
Marknaden för nötkött i EU rubbades när galna-ko-sjukan blev känd och offentlig.

Synonymer (engelska) till "appearance":

appearance
appearing