EN

to appear [appeared|appeared] {verb}

volume_up
1. allmänt
We did hear that such a proposal might appear even within the next two years.
Vi fick höra att det kan komma ett förslag så snart som inom två år.
It would appear that a proposal is to be submitted in March.
Ett förslag lär komma att föreligga i mars.
   Mr President, two principles appear to be clashing where Turkey is concerned.
Det finns två principer som verkar komma i konflikt med varandra när det gäller Turkiet.
The last character before the opening bracket must appear the number of times indicated by the number in the brackets.
Det sista tecknet framför den inledande klammerparentesen måste förekomma så ofta efter varandra som siffran i parentesen anger.
The last character before the opening bracket must appear the number of times indicated by the numbers in the brackets.
Det sista tecknet framför den inledande klammerparentesen måste förekomma så ofta efter varandra som siffran i parentesen anger.
It appears almost as though the ultimate objective is that trapping should not take place in Europe.
Det verkar nästan som om det slutliga målet är att det inte skall förekomma fällfångst i Europa.
Turkey is obviously glad of any opportunity to appear at any forum on the European stage.
I Turkiet är man tydligen glad över varje tillfälle att framträda i ett europeiskt forum.
Now why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?
Varför skulle nu en vuxen man framträda bärande tomma bågar på näsan?
The next President of the Council to appear here after Mr Janša will be saying the opposite.
Nästa rådsordförande som kommer att framträda här efter Janez Janša kommer att säga motsatsen.
Mr Tomczak was expected and summoned to appear before a court 12 times, but he did not appear at court.
Witold Tomczak kallades och förväntades infinna sig inför rätten tolv gånger, men han kom aldrig.
However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions.
Denna begäran ställdes dock först då Tomczak underlåtit att infinna sig inför rätta inte mindre än tolv gånger.
All applicants, including children, are now supposed to appear in person at the consulate in order to be fingerprinted.
Alla sökande, även barn, ska enligt förslaget infinna sig personligen vid konsulatet för att lämna fingeravtryck.
to appear (även: to turn up)
I will be more than happy to appear before the committee in November.
Det ska bli ett nöje att infinna mig inför kommittén i november.
Mr Tomczak was expected and summoned to appear before a court 12 times, but he did not appear at court.
Witold Tomczak kallades och förväntades infinna sig inför rätten tolv gånger, men han kom aldrig.
However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions.
Denna begäran ställdes dock först då Tomczak underlåtit att infinna sig inför rätta inte mindre än tolv gånger.
to appear
This is the theorem that should appear on the frontispiece of the 'governance' package.
Detta bör framgå av styrningspaketets titelsida.
All the versions will therefore be revised so that the Committee on the Rules of Procedure appears.
Alla versioner kommer alltså att ses över för att " utskottet för arbetsordningen " skall framgå tydligt.
All the versions will therefore be revised so that the Committee on the Rules of Procedure appears.
Alla versioner kommer alltså att ses över för att " utskottet för arbetsordningen" skall framgå tydligt.
to appear
volume_up
inställa sig {vb} (infinna sig, anmäla sig)
It will, in some cases, become easier for the consumer to appear before a national court.
I vissa fall kommer det att bli lättare för konsumenten att inställa sig vid en nationell domstol.
The candidate for the Presidency of the Bank is prepared to appear before the European Parliament four times a year.
Ordförandekandidaten är beredd att inställa sig inför Europaparlamentet fyra gånger om året.
If Harry Trumann had had to appear before our jury, he would probably not have attained the highest grades.
Om Harry Truman hade varit tvungen att inställa sig inför vår jury, hade han förmodligen inte fått de höga betyg.
I do not wish to return to the issue of whether it was right or wrong for you to appear in an advert for the PSD in Portugal.
Jag vill inte återgå till frågan om huruvida det var rätt eller fel av er att figurera i en reklamannons för PSD i Portugal.
The problem we have had is that with reference to particular products derived from GM soya and maize appeared on the market before the novel foods directive came into place.
De problem som vi har haft har att göra med särskilda produkter framställda av genetiskt modifierad soja och majs som började figurera på marknaden innan det nya livsmedelsdirektivet kom på plats.
to appear
to appear (även: to emerge)
If it appears, however, that one or more Member States are solely responsible for the issue as a whole, I shall be unable to give you an answer on behalf of the Council.
Skulle det däremot framkomma att det endast är en eller flera medlemsstater som ansvarar för samtliga aspekter av frågan, ja då är det omöjligt för mig att svara er å rådets vägnar.
In this transitional phase, I can therefore agree that new Commission members should not appear officially before this Parliament until they have met with the relevant parliamentary committee.
Under denna övergångsfas kan jag därför hålla med om att nya kommissionsledamöter inte bör uppträda offentligt inför parlamentet förrän de har träffat det aktuella parlamentsutskottet.
This makes the contrast with King Gyanendra, seven years later, appear all the starker.
Detta får kontrasten till kung Gyanendra, sju år senare, att framstå allt skarpare.
I think that, in the specific case of micro-entities, the current rules could appear excessive.
Jag tror att de nuvarande kraven kan framstå som överdrivna just när det gäller mikroenheter.
So as not to appear to be the direct spokesperson for employers, the report tries to include some social clauses.
För att inte betänkandet skall framstå som en direkt talesman för arbetsgivarna, föreslås ett slags sociala klausuler.
We are inclined to think that good results are expected to appear on the horizon.
Vi tror oss snart kunna få se goda resultat dyka upp vid horisonten.
The speaking time would of course be deducted from Mr Pomés Ruiz if he were to appear.
Talartiden dras naturligtvis av från Pomés Ruiz om han skulle dyka upp.
And then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
Och sedan, inom 20 minuter, började de rätvinkliga trianglarna dyka upp på skärmarna.
2. "to seem"
My contribution may appear to be narrowly focused in European terms.
Mitt inlägg kommer kanske verka alltför snävt fokuserat ur en europeisk synpunkt.
It may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Det kan snarare verka som om vi ber rådet och medlemsstaterna om en tjänst.
The European Parliament must not appear to be exerting pressure.
Det får inte verka som om Europaparlamentet utövar påtryckningar.
I am grateful for the reply, however negative it would appear to be.
Jag är tacksam över svaret, hur negativt det än kan verka vara.
The amendments to the Staff Regulations appear to be of a purely administrative nature, but they are not.
Ändringarna i tjänsteföreskrifterna kan verka vara av rent administrativt slag, men så är det inte.
This almost made me out to appear unpunctual in front of Parliament, the Chamber and my colleagues watching.
Det var på håret att jag skulle verka vara en slarver i parlamentets och de övervakande kollegernas ögon.
3. juridik
The Union managed to appear consistent to the outside world, as visible responsibility.
I det sammanhanget lyckades EU att uppträda enhetligt utåt, en framträdande uppgift.
Dominant players may appear, even when there are open standards.
Dominerande aktörer kan uppträda, även när det finns öppna standarder.
A form of violence which has no precedent has also appeared in Europe, as has already been mentioned here.
Som redan nämnts har en form av våld som inte tidigare förekommit nu också börjat uppträda i EU.

Användningsexempel för "to appear" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishIncidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
Jag antar för övrigt att ni röstade, detta bör alltså finnas med i protokollet.
EnglishSuch conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
Sådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
EnglishAt present the underlying problems appear to exist on two levels at the same time.
För närvarande verkar de bakomliggande problemen existera samtidigt på två nivåer.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Ramdirektivet kommer att vara färdigt någon gång under hösten 2010 och våren 2011.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
De framtida generationerna, våra barn, verkar trots allt dra det kortaste strået.
EnglishThis adds a Placed closed tag to your listing, which will still appear on Google.
Detta lägger till taggen Platsen stängd till uppgifterna och visas på Google.
EnglishIf you have Google Instant enabled, results may dynamically appear as you type.
Om du har aktiverat Google Instant kan resultaten visas dynamiskt medan du skriver.
EnglishIn future the mix of energy sources will have to appear on the bill every year.
De olika energikällorna måste i framtiden specificeras på räkningen varje år.
EnglishAll users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
Alla användare från olika länder betalar dessa vägtullar om de använder detta nät.
EnglishIt would appear that, under these circumstances, consumer choice is limited.
Det verkar därmed som om dessa omständigheter begränsar konsumenternas valfrihet.
EnglishText entered here will only appear when you move the mouse cursor over the graphic.
Om du skriver in en text här, visas den om du pekar på ett grafikområde med musen.
EnglishThe composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
Till exempel kommer konkurrenskommissionären från en bakgrund av ohämmad kapitalism.
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Frasen ”unga människor” förekommer inte en enda gång i dessa allmänna riktlinjer.
EnglishOther countries outside the eurozone appear to be in a less-favoured position.
Andra länder utanför euroområdet verkar ha en mindre privilegierad situation.
EnglishMoreover, specific labelling for pregnant women would also appear to be ineffective.
Särskild varningsmärkning för gravida kvinnor tycks inte heller vara effektiv.
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Sökresultaten visas i fältet till vänster på sidan och som ikoner på själva kartan.
EnglishWe must be ready to prevent and punish these crimes as and when they appear.
Vi måste vara redo att både förhindra och bestraffa sådana brott när de visar sig.
EnglishIn this field, define the target frame in which the loaded URL is to appear.
I det här fältet anger Du den målram där det laddade URL-innehållet ska visas.
EnglishRecently two more appear to have been downed by Abkhazian security forces.
Nyligen tycks ytterligare två blivit nerskjutna av abchaziska säkerhetsstyrkor.

"appear genuinely" på svenska

appear genuinely
Swedish
  • visas genuint
  • verkar äkta
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "appearance":

appearance