EN

appealed {perfektparticip}

volume_up
appealed
The 21 men have appealed and an appeal verdict is provisionally expected on 4 June.
De 21 männen har överklagat och utslaget av överklagandet väntas preliminärt till den 4 juni.
The sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
Domen har ännu inte verkställts, eftersom Gerhard Haderer har överklagat den.
The sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
Domen har ännu inte verkställts, eftersom Gerhard Haderer har överklagat den.

Användningsexempel för "appealed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
Domen har ännu inte verkställts, eftersom Gerhard Haderer har överklagat den.
EnglishThe sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
Domen har ännu inte verkställts, eftersom Gerhard Haderer har överklagat den.
EnglishAnd so they appealed to Lord Blackstone to say these airplanes were trespassing.
De vädjade därför till Lord Blackstone - att han skulle säga att flygplanen inkräktade.
EnglishWe have appealed to the Iranian Government to cooperate unconditionally with the IAEA.
Vi har vädjat till den iranska regeringen att villkorslöst samarbeta med IAEA.
EnglishAll three sentences have been appealed against, so the judgments are still not final.
Samtliga dessa tre fall har överklagats så domarna är ännu inte slutgiltiga.
EnglishI regret that you did not respond to the person who appealed to the Rules.
Jag beklagar att ni inte gick in på frågan från någon som åberopade arbetsordningen.
EnglishWe appealed yesterday to the PDP Party to attend meetings of the dialogue in future.
Vi vädjade i går till PDP-partiet om att delta i framtida möten inom ramen för dialogen.
EnglishThe government of Mozambique has appealed for humanitarian aid from third countries.
Regeringen i Moçambique har vädjat om humanitär hjälp från tredje land.
EnglishMy last point is that you appealed to us most sympathetically regarding the World Cup match.
Avslutningsvis hade ni en mycket sympatisk vädjan till oss beträffande VM-matchen.
EnglishThe government of Mozambique has appealed for humanitarian aid from third countries.
Många människor har dött, många har försvunnit och många har skadats.
EnglishSome have appealed to Lithuanian institutions but their complaints fell on death ears.
En del har vädjat till litauiska institutioner, men deras klagomål har mötts av döva öron.
EnglishThe 21 men have appealed and an appeal verdict is provisionally expected on 4 June.
De 21 männen har överklagat och utslaget av överklagandet väntas preliminärt till den 4 juni.
EnglishIn 2004, when times were hard for Boeing, the US broke that agreement and appealed to the WTO.
När det var svåra tider för Boeing 2004 bröt USA detta avtal och klagade inför WTO.
EnglishThe procedure regarding MasterCard is being appealed before the Court of Justice.
Förfarandet i fallet MasterCard har överklagats till domstolen.
EnglishMrs Aung San Suu Kyi has appealed to the western democracies to give her more help.
Aung San Suu Kyi har uppmanat de västerländska demokratierna att hjälpa henne på ett bättre sätt.
EnglishI have twice appealed at least for a mission to be sent there.
Jag har vid två tillfällen vädjat om att man åtminstone ska sända ett uppdrag dit.
English(PL) In September 2006 the European Parliament appealed for an end to trade in seal products.
(PL) I september 2006 vädjade Europaparlamentet om ett slut på handeln med sälprodukter.
EnglishRigoberta Menchu is someone who appealed strongly to the indigenous population.
Rigoberta Menchu är en person som i mycket hög grad har talat till den inhemska befolkningens fantasi.
EnglishHow many people could be awaiting judgments having appealed against denied asylum applications?
Hur många människor kan vänta på dom efter att ha överklagat ett avslag på sin asylansökan?
EnglishRather than defending anyone, I merely appealed to Mr Basescu.
Snarare än att försvara någon, vädjade jag endast till Traian Basescu.