"appeal court" - Svensk översättning

EN

"appeal court" på svenska

EN

appeal court {substantiv}

volume_up
1. juridik
If he appeals, the Lord Advocate of Scotland will have to contend in our highest appeal court for the lawfulness of a defence policy based on weapons of mass destruction.
Om han överklagar måste Skottlands kronjurist strida i vår högsta appellationsdomstol om lagligheten i en försvarspolitik som grundas på massförstörelsevapen.

Användningsexempel för "appeal court" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf no action is taken, we have two months in which to appeal to the Court of Justice.
Om inga åtgärder vidtas har vi två månader på oss att överklaga till EG-domstolen.
EnglishWe do not wish to judge the Court of Appeal, but to highlight a lack of culture.
Vi vill inte döma högsta domstolen, utan understryka bristen på kultur.
EnglishIn the meantime, the sentence has been suspended by the Islamic Appeal Court of Sokoto.
Under tiden har straffet skjutits upp av den islamiska appellationsdomstolen i Sokoto.
EnglishFor the same reasons, my group is opposed to an appeal before the European Court of Justice.
Av samma skäl motsätter sig min grupp att man vänder sig till EG-domstolen.
EnglishI am assuming that in any case the Commission will go to the court of appeal.
Jag utgår från, att kommissionen i varje fall kommer att gå vidare till överklagandeinstansen.
EnglishI sat through the appeal court hearings and heard the judges.
Jag närvarade vid förhandlingen i appellationsdomstolen och lyssnade till domarna.
EnglishAn appeal to the Court of Justice shall be limited to points of law.
Ett överklagande till domstolen skall vara begränsat till rättsfrågor.
EnglishOf course, the aggrieved can appeal to the court in Strasbourg.
Naturligtvis kan den som drabbas vända sig till domstolen i Strasbourg.
EnglishThey were still preparing the case for her appeal in court.
De höll fortfarande på med att förbereda hennes överklagande till domstol.
EnglishHowever, an appeal brought before the Court of Justice overturned the original judgment.
När förstainstansrättens dom överklagades till EG-domstolen ändrades dock det ursprungliga utslaget.
EnglishThe British Court of Appeal has branded the detention of prisoners there as a legal black hole.
Storbritanniens appellationsdomstol har beskrivit kvarhållandet av fångarna där som ett rättsligt svart hål.
EnglishThe apparent reason was to prevent him from completing his appeal to the Court in Strasbourg.
Den uppenbara anledningen var att förhindra honom från att fullborda sin överklagan till Europadomstolen i Strasbourg.
EnglishOur colleague, Mr Berthu, has rightly tabled an appeal with the Court of Justice against this untimely change.
Vår kollega Berthu har med rätta lämnat in ett överklagande till EG-domstolen mot denna olämpliga ändring.
EnglishI am grateful that you wrote in the past, but last week his leave to appeal to the Supreme Court was turned down.
Jag är tacksam för att ni skrev förut, men förra veckan avslogs hans begäran om resning i högsta domstolen.
EnglishA ruling today by the UK Court of Appeal has blasted open the British Government's attempt at secrecy.
Ett utslag som gjordes av Storbritanniens appellationsdomstol har avslöjat den brittiska regeringens mörkläggningsförsök.
EnglishAgain, Mr Perry has used comments and quotes from the Jaffrey case in the Court of Appeal selectively.
Än en gång har Roy Perry använt kommentarer och citat från Jaffrey-målet vid appellationsdomstolen på ett selektivt sätt.
EnglishWe value the rights of citizens to appeal to the European Court of Justice where they perceive injustice.
Vi sätter värde på våra medborgares rätt att vända sig till EG-domstolen när de anser sig vara utsatta för en oförrätt.
EnglishOne of them is that we must not turn this House into a sounding board, let alone a supreme court of appeal.
Det ena uttalandet går ut på att Europaparlamentet inte får användas som megafon, eller bli en sista instans att överklaga till.
EnglishA preliminary ruling can only be requested by a court of appeal or by the highest legal authorities in a Member State.
Tolkningsbesked kan bara begäras antingen av en appellationsinstans eller av de högsta rättsinstanserna i en medlemsstat.
EnglishThere is no court of appeal.
Det finns alltså ingen instans för överklagande.

Synonymer (engelska) till "appeals court":

appeals court