EN

apparatus {substantiv}

volume_up
Such coordination would require an enormous new apparatus.
För en sådan samordning skulle man behöva bygga upp en ny jättelik apparat.
The new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
Det nya kravet på total övervakning leder till en allt större apparat med social kontroll.
Vi har nu en apparat som fungerar.
apparatus
Almost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
Nästan alla teknikområden är förknippade med användningen av programmerbar apparatur.
We have used the apparatus for analysing extractives in wood and for carbohydrate analysis.
Vi använder apparaturen bla för analys av extraktivämnen i trä men även analys av ingående komponenter i vedpolymerer efter kontrollerad nedbrytning såsom kolhydratanalys.
I am also pleased that financial assistance will be available to those who will find it necessary to install such apparatus in their vessels.
Det gläder mig också att ekonomiskt stöd kommer att finnas tillgängligt för dem som kommer att tvingas att installera sådan apparatur i sina fartyg.
apparatus (även: gear, handle, instrument, kit, pawn, tool)
The very thought of it is absurd, considering the helpless attempts by Iran's theocratic regime to suppress the civil disorder which has seized the whole country using a repressive apparatus.
Själva tanken är absurd med tanke på de hjälplösa försök som Irans teokratiska regim gjort för att undertrycka det civila kaos som råder i hela landet med hjälp av repressiva redskap.
He was an inventor who had produced a very ingenious device which made any electrical apparatus standard across Europe.
Han var en uppfinnare som hade framställt en mycket sinnrik anordning som bidrog till att standardisera alla elektriska apparater i hela Europa.
apparatus (även: machinery)
They do seem to get snarled up in the Commission apparatus, but I do not want to go into that now.
Det visar sig att dessa har kört fast någonstans i kommissionens maskineri, men det skall jag inte gå närmare in på nu.
The EU is very good at extending its competences and adding to its bureaucratic apparatus but has little to show for its activity and expenditure.
EU är mycket bra på att utöka sina befogenheter och sitt byråkratiska maskineri, men har inte mycket att komma med när det gäller praktiskt arbete och insatser.
apparatus (även: gear, gearing, tackle)

Användningsexempel för "apparatus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlmost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
Nästan alla teknikområden är förknippade med användningen av programmerbar apparatur.
EnglishIt extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
Det utvidgar produktkategorin till att innefatta bland annat medicinsk utrustning.
EnglishHowever, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
Men ett politiskt parti är ju något annat och mycket mer än en partiapparat.
EnglishReinforcement of the government apparatus should take centre stage in aid provision.
I det stödet borde förstärkandet av statsapparaten få en central plats.
EnglishIs the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Är EU-apparaten alltför ohanterlig och byråkratisk för att kunna sköta den här uppgiften?
EnglishWe are seeing today the extremes to which the lack of an effective fiscal apparatus leads.
Vi ser i dag vilka ytterligheter som bristen på ett effektivt finanssystem leder till.
EnglishIn other words, both in London and in Stockholm there is a consolidated regulatory apparatus.
Med andra ord finns det en konsoliderad tillsynsapparat i både London och Stockholm.
EnglishThe new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
Det nya kravet på total övervakning leder till en allt större apparat med social kontroll.
EnglishIt seems that the representatives of the government apparatus state one thing and do another.
Det verkar som om regeringens företrädare säger ett och gör ett annat.
EnglishAlmost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
Genom att alltför förenklat utesluta databehandling utesluter ni signalbehandling och digital teknik.
EnglishIt is not only the applicant countries which need an efficient government apparatus.
Herr ordförande! Det är inte bara anslutningsländerna som behöver en väl fungerande myndighetsapparat.
EnglishSuch coordination would require an enormous new apparatus.
För en sådan samordning skulle man behöva bygga upp en ny jättelik apparat.
EnglishIn other words, both in London and in Stockholm there is a consolidated regulatory apparatus.
Detta exempel har följts av Sverige, eller kanske det är tvärtom.
EnglishA crucial element in this is a properly functioning government apparatus in the developing countries.
Avgörande i det sammanhanget är en ordentligt fungerande statsapparat i utvecklingsländerna.
EnglishThey are, in fact, about giving the apparatus of statehood to the EU.
Detta handlar faktiskt om att ge EU ställning som stat.
EnglishThat would mean an immense extension of the apparatus of officialdom.
Det skulle betyda att kommissionen sväller upp enormt.
EnglishIn other words, the security apparatus which should guarantee stability, is divided over two camps.
Med andra ord är den säkerhetsapparat som egentligen borde garantera stabilitet uppdelad på två läger.
EnglishThis follows almost two decades of the development of the Barcelona Process and its political apparatus.
Detta kommer närmare två årtionden efter utvecklingen av Barcelonaprocessen och dess politiska apparat.
EnglishFinally, European immigration policy has been reduced by the Member States to its repressive apparatus.
Medlemsstaterna har slutligen inskränkt EU:s invandringspolitik till att gälla det repressiva maskineriet.
EnglishIndeed, the IOPCF apparatus looks particularly perverse.
Fipol-mekanismen förefaller i sig fullständigt grotesk.

Synonymer (engelska) till "apparatus":

apparatus
English