"apiculture" - Svensk översättning

EN

"apiculture" på svenska

volume_up
apiculture {substantiv}
EN

apiculture {substantiv}

volume_up
apiculture (även: bee-keeping, beekeeping)
Who cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
Vem bryr sig väl om att utvecklingen av biodling är katastrofal i flera regioner?
Biodling är en viktig näring.

Användningsexempel för "apiculture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWho cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
Vem bryr sig väl om att utvecklingen av biodling är katastrofal i flera regioner?
EnglishThat applies particularly to the inclusion of apiculture in the structural directive.
Detta i synnerhet då det gäller att inbegripa biodlingen i strukturdirektivet.
EnglishWhat is needed is an urgent programme to rescue bees and apiculture in the European Union.
Det som behövs är ett brådskande program för att rädda bin och biodlingen i EU.
EnglishWe made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
Vi krävde här i parlamentet enhälligt stöd för att bibehålla biodlingen.
English   – We agree with the motion for a resolution because it makes an effort to address the acute problems of apiculture.
. – Vi instämmer i förslaget till resolution, eftersom det tar itu med biodlingens akuta problem.
English   – We agree with the motion for a resolution because it makes an effort to address the acute problems of apiculture.
   .– Vi instämmer i förslaget till resolution, eftersom det tar itu med biodlingens akuta problem.
EnglishLast but not least, apiculture products are used not only for food consumption, but also become ingredients in products.
Sist men inte minst används biodlingsprodukter inte bara som livsmedel utan blir även ingredienser i andra produkter.
EnglishThe EU is highly dependent on imports in the apiculture sector, with 40% of the honey that we consume being imported.
EU är starkt beroende av import inom sektorn för biodlingsprodukter, och 40 procent av den honung som vi konsumerar importeras.
EnglishTherefore, we must support the future development of European apiculture, contributing to the preservation of biodiversity.
Vi måste därför stödja den framtida utvecklingen av biodlingen i EU, som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden.
EnglishApiculture is an important business.
EnglishThese measures can be included in three-year apiculture programmes that are prepared by Member States and cofinanced by the European Union budget.
Dessa åtgärder kan ingå i treåriga biodlingsprogram som utarbetas av medlemsstaterna och samfinansieras via EU:s budget.
EnglishIt must be understood that apiculture's health crisis is as dangerous to human survival as the financial crisis is to the real economy.
Man måste inse att hälsokrisen inom biodlingen är lika farlig för människans överlevnad som den finansiella krisen är för den reala ekonomin.
EnglishWere it not for Mrs Lulling's resolution, we in the European Parliament would undoubtedly be indifferently skirting around the problems associated with apiculture.
Om det inte vore för Astrid Lullings betänkande skulle vi i Europaparlamentet säkert helt likgiltigt undvika problemen för biodlingen.
EnglishThese problems must be solved by applying Community preference and tackling unfair competition from apiculture products originating in third countries.
Vi måste lösa dessa problem genom att tillämpa principen om gemenskapspreferens och bekämpa illojal konkurrens från jordbruksprodukter från tredjeländer.
EnglishAs rapporteur, I have therefore been concerned that at least ECU 3 million more be allocated in the 1998 budget to promote the development of apiculture.
Jag har därför som föredragande engagerat mig för biodlingens väl och ve, med resultat att åtminstone ytterligare 3 miljoner ecu kom in i budgeten för 1998.
EnglishAnd it seems to me that we can only infer from what has already been said that we need to discuss bees, or apiculture will come to nothing.
Och jag anser att man av vad som hittills sagts egentligen endast kan dra den slutsatsen att man måste föra bin på tal, eftersom det annars inte kan bli något av bihållningen.
EnglishAnd so we should attach great importance to this incidental effect on the natural environment and, above all, we should attach greater political value to apiculture.
Av den anledningen borde vi sätta större värde på denna följdeffekt för naturhushållningen, och vi borde framför allt politiskt uppvärdera bihållningen.
EnglishWhat I feel is very much lacking, however, and was not adopted from my amendments, is the financial recognition of apiculture's effect of creating common good.
En sak som inte antogs bland mina ändringsförslag och som jag känner saknas, är att man inte erkänner biodlingens effekter på vårt gemensamma väl rent ekonomiskt.
EnglishThe regulation on the single common market organisation provides for a series of measures aimed at improving conditions for producing and marketing apiculture products.
I förordningen om en samlad marknadsordning föreskrivs en rad åtgärder i syfte att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter.
EnglishFirstly, I wish to see that funding for research projects is maintained after 2012, and I would support the initiatives which encourage young beekeepers into the apiculture sector.
För det första vill jag se att finansieringen av forskningsprojekt bibehålls efter 2012, och jag vill stödja initiativen för att locka unga biodlare till biodlingssektorn.

Synonymer (engelska) till "apiculture":

apiculture
English