"API" - Svensk översättning

EN

"API" på svenska

volume_up
API {substantiv} [förkortning]
SV
volume_up
apis {substantiv}
EN

API {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "Advanced Programming Interface", IT
API
volume_up
API  [förk.] (en regeluppsättning för hur en v)
No particular API technology or single API will be laid down.
Ingen särskild eller enda giltig API-teknik skall krävas.
You can use access this KML file using the Google Maps API.
Du kan öppna KML-filen med Google Maps API.
We were surprised at this figure of 25.7 API that was pulled out for the definition of heavy crude oil.
Vi blev överraskade av API-talet på 25,7 som togs fram för definitionen av tung råolja.

Användningsexempel för "API" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo if we have a directive on API data, then why do we need more?
Så om vi har ett direktiv om förhandsinformation om passagerare, varför behöver vi då mer?
EnglishWe were surprised at this figure of 25.7 API that was pulled out for the definition of heavy crude oil.
Vi blev överraskade av API-talet på 25,7 som togs fram för definitionen av tung råolja.
EnglishThe provisions do not include a requirement for any particular API technology or a single API.
Bestämmelserna innehåller inte krav på någon särskild gränssnittsteknik eller ett enda gränssnitt.
EnglishThe API is flexible and functional -- you can use it to build an application that meets your needs.
API:n är flexibel och funktionell och kan användas för att skapa program som uppfyller dina behov.
EnglishNo particular API technology or single API will be laid down.
Ingen särskild eller enda giltig API-teknik skall krävas.
EnglishWe specifically need to look at API data and ESTA in this context.
Vi behöver särskilt se på API-uppgifter och det elektroniska systemet för resetillstånd (Esta) i detta sammanhang.
EnglishThird point; the use of a non-standardised API technology may give a company power on the market.
Den tredje delfrågan: användningen av en icke-standardiserad API-teknik kan ge ett företag inflytande på marknaden.
EnglishThe Google AdWords API lets developers build applications that interact directly with the Google AdWords server.
Med Google AdWords-API:n kan utvecklarna skapa program som samverkar direkt med Google AdWords-servern.
EnglishYou can use access this KML file using the Google Maps API.
EnglishYou can also create your own custom buttons using the Google Toolbar API Getting StartedGuide.
Du kan även skapa egna anpassade knappar med hjälp av guiden Kom igång med programmeringsgränssnittet för Google Verktygsfält.
EnglishGoogle Maps Supports the following KML elements (that is, KML queries in the Search box and GGeoXml objects in the Maps API):
Google Maps stöder följande KML-element (dvs. KML-frågor i sökrutan och GGeoXml-objekt i Maps API):
EnglishTurning now to the issue of digital TV, I really regret the Council' s position on API for digital receivers.
Sedan till frågan om digital-TV. Jag beklagar verkligen rådets ställningstagande gällande API för digitalmottagare.
EnglishArticle 18 of the framework directive demands that Member States encourage the use of an open API.
I artikel 18 i ramdirektivet krävs att medlemsstaterna uppmuntrar användningen av ett öppet gränssnitt för tillämpningsprogram.
EnglishFirst part: How does the Commission intend to promote and organise migration from existing APIs to a single API?
Första delen: Hur tänker kommissionen främja och organisera övergången från nuvarande gränssnitt till ett enda gränssnitt?
EnglishYour developer token is a unique combination of letters, numbers, and characters that identifies your AdWords API activity.
Ditt utvecklartoken är en unik kombination av bokstäver, siffror och tecken som identifierar din AdWords-API-aktivitet.
EnglishSubject: Migration to an open API
EnglishIt is therefore important that we should have an API, an Applications Programme Interface, which can be used as part of this integrated environment.
Då är det viktigt att vi får ett API, Applications Programme Interface, som kan användas i denna helhet.
EnglishOnce you've registered as a developer, you can access the AdWords API Center to manage your token and budget settings.
När du har registrerat dig som utvecklare får du tillgång till AdWords API-center där du kan hantera dina token- och budgetinställningar.
EnglishThe Google AdWords Application Programming Interface (API) is designed for developers representing large, tech-savvy advertisers and third parties.
Google AdWords-API:n är utformad för utvecklare hos stora och teknikkunniga annonsörer och tredjepartsföretag.
EnglishSearch engine providers: See the SearchBox API to learn how you can integrate Chrome Instant search functionality with your search engine.
Sökmotorleverantörer: Se SearchBox API om du vill veta mer om hur du kan integrera sökfunktionen Chrome Instant med din sökmotor.