"apart from the fact that" - Svensk översättning

EN

"apart from the fact that" på svenska

EN

apart from the fact that {adverb}

volume_up
apart from the fact that
Apart from the fact that we have managed to produce a reasonably good interim result, the agreement reveals a number of weaknesses in our system.
Frånsett att vi har lyckats framställa ett någorlunda bra interimsresultat, avslöjar avtalet ett antal svagheter i vårt system.
Apart from the fact that it is a case of fraud and of collective funds being misappropriated and directed towards private groups, it also constitutes a danger for the future.
Frånsett att detta är ett fall av bedrägeri och förskingring av offentliga medel till gagn för privata grupperingar utgör det en fara för framtiden.

Användningsexempel för "apart from the fact that" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishApart from the fact that it not only involves economics and not only culture.
Obeaktat det faktum att det inte bara handlar om ekonomi och inte bara om kultur.
EnglishAralar upholds the same ideals as your party, apart from the fact that it condemns terrorism.
Aralar har samma värderingar som ert parti, förutom att det fördömer terrorism.
EnglishHowever, quite apart from the fact that this aid is inadequate, the taxpayer was supposed to pay it.
Förutom att stödinsatserna är otillräckliga vill man dessutom få skattebetalarna att stå för dem.
EnglishQuite apart from the fact that this should be considered unethical, it can also present risks to public health.
Bortsett från att detta bör betraktas som oetiskt kan det också medföra risker för folkhälsan.
EnglishEven as a handout that would be derisory, quite apart from the fact that the issue of poverty does not call for charity.
Även som välgörenhet är det löjeväckande, och då är fattighetsproblemet ändå inte en fråga om välgörenhet.
EnglishIn that sense, we are maintaining our position, apart from the fact that it was confirmed in the Council's common position.
I detta avseende står vi fast vid vår egen hållning att den bekräftades i rådets gemensamma ståndpunkt.
EnglishApart from the fact that available substitutes are costly, we also know little about the risks of exposure to them.
Reachprogrammet. Förutom att tillgängliga ersättningsämnen är dyra, känner vi till lite om riskerna att exponeras för dem.
EnglishApart from the fact that this is wrong, it is also contrary to Community law and Parliament is not prepared to accept it.
Bortsett från att detta är fel, strider det också mot gemenskapens lagstiftning, och parlamentet tänker inte godta det.
EnglishI cannot agree to this, quite apart from the fact that the EU has no powers in this area - subsidiarité oblige!
Jag kan inte instämma i det, helt bortsett från att EU faktiskt inte har några befogenheter på detta område - subsidiarité oblige!
EnglishQuite apart from the fact that it is up to Member States - not us - to ratify the Lisbon Treaty, this is of course totally wrong.
Det är tvärtom upp till medlemsstaterna, inte oss, att ratificera Lissabonfördraget, så är det givetvis helt felaktigt.
EnglishApart from the fact that you did not mention the idea of having a broad-based government, you put it much better than me.
Bortsett från det faktum att ni inte nämnde tanken med att ha en brett förankrad regering, framställde ni det mycket bättre än jag.
EnglishHowever, in all honesty there has hardly been any progress, apart from the fact that a willingness to discuss the subject has been mentioned.
Men uppriktigt sagt har det knappast skett några framsteg alls, förutom att viljan att diskutera frågan har nämnts.
EnglishWith the death penalty, that opportunity is irretrievably lost - quite apart from the fact that the death penalty is flagrantly abused in some cases.
Men den chansen är ju oåterkalleligen förlorad - bortsett från det faktum att dödsstraffet ofta missbrukas.
EnglishWhat we in the EU are focusing on - apart from the fact that we must have a reduction target that is ambitious enough - is a financing plan.
Det som vi i EU fokuserar på - utöver ett tillräckligt ambitiöst mål för utsläppsminskning - är en finansieringsplan.
EnglishApart from the fact that this is an infringement of the Member States' self-determination by the EU, I am also opposed to the very idea of quotas.
Förutom att detta är ett övertramp av EU på medlemsstaternas självbestämmande, är jag även emot kvotering i sak.
EnglishThe fact that they are abandoning the sales ban is an absolute disgrace, apart from the fact that it was supposed to come into effect in 1998.
Det faktum att den överger försäljningsförbudet är en absolut skam förutom det faktum att det skulle ha trätt i kraft 1998.
EnglishApart from the fact that they would be awkward to set, it might mean that one sector is favoured and it might therefore distort competition.
Förutom att de är svåra att genomföra skulle det kunna innebära att någon sektor favoriseras och konkurrensen därmed snedvrids.
EnglishQuite apart from the fact that this is extremely dangerous, it means that the stability of a multifunctional European model of agriculture cannot be guaranteed.
Förutom att vara extremt farligt kan detta inte garantera en stabil multifunktionell europeisk jordbruksmodell.
EnglishApart from the fact that we have managed to produce a reasonably good interim result, the agreement reveals a number of weaknesses in our system.
Frånsett att vi har lyckats framställa ett någorlunda bra interimsresultat, avslöjar avtalet ett antal svagheter i vårt system.
EnglishApart from the fact that it is absurd for a report on 2006 to demand the presentation of accounts for 2007, I can reassure the authors.
Bortsett från att det är absurt att det i ett betänkande om 2006 krävs en presentation av redovisningen för 2007 kan jag lugna författarna.