EN

apart from {adverb}

volume_up
apart from
Apart from the political will not being there, the police will is not there either.
Frånsett att den politiska viljan saknas, saknas även viljan från polisens sida.
Virtually unaltered, apart from a few cosmetic changes.
Den är i stort sett oförändrad, frånsett några kosmetiska ändringar.
Apart from that, we do not have a truly specific strategy for fighting AIDS.
Frånsett detta har vi inte lagt upp någon egentlig strategi för att bekämpa aids.

Användningsexempel för "apart from" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishApart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
Bortsett från det är många inslag i direktivet helt och hållet utan skyldigheter.
EnglishApart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
Förutom detta ser vi alla fram emot att välkomna Kroatien hit till parlamentet.
EnglishApart from the political will not being there, the police will is not there either.
Frånsett att den politiska viljan saknas, saknas även viljan från polisens sida.
EnglishOverall, apart from these various points, we will vote for these two reports.
Bortsett från dessa olika punkter kommer vi att rösta för dessa två betänkanden.
EnglishHowever, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
Men även om vi nu delar denna känsla så är jag också av andra skäl mycket tacksam.
EnglishApart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
I övrigt har jag ingenting annat att erinra mot föredragandens utmärkta betänkande.
EnglishQuite apart from the multilingualism issue, this is also a very serious problem.
Bortsett från frågan om mångspråkighet är detta också ett mycket allvarligt problem.
EnglishApart from the fact that it not only involves economics and not only culture.
Obeaktat det faktum att det inte bara handlar om ekonomi och inte bara om kultur.
EnglishWe support Mr Desama, apart from two issues on which my group has tabled amendments.
Vi stöder Desama utom på två punkter som min grupp lämnat in ändringsförslag om.
EnglishQuite apart from the widespread destruction, it has caused panic and taken lives.
Bortsett från den omfattande förödelsen har den orsakat panik och tagit liv.
EnglishIs there such a regulation, apart from 25(2) to which you have already referred?
Finns det någon sådan bestämmelse, bortsett från 25.2 till vilken ni redan refererat?
EnglishThese reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
Dessa reformer är nödvändiga oavsett det vidare sammanhanget för Agenda 2000.
EnglishApart from that, we do not have a truly specific strategy for fighting AIDS.
Frånsett detta har vi inte lagt upp någon egentlig strategi för att bekämpa aids.
EnglishApart from that, Mr President, I should like to say a word about the Commission.
För övrigt, herr ordförande, måste jag ändå säga några ord om kommissionen.
EnglishApart from that, Mr President, a lot has been said about the credibility of Europe.
Bortsett från detta, herr talman, har det talats mycket om EU: s trovärdighet.
EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
Den utmärker oss tydligt framför alla andra kontinenter på ett positivt sätt.
EnglishIt is funny to listen to the debate here, apart from the murder case, of course.
Det är lustigt att lyssna på debatten här, förutom mordfallet naturligtvis.
EnglishApart from reformulating the criteria for the Solidarity Fund, what can the EU do?
Förutom att omformulera kriterierna för solidaritetsfonden, vad kan EU göra?
EnglishQuite apart from this, however, the conditions of competition are completely awry.
Men helt bortsett från detta är konkurrensvillkoren fullständigt snedvridna.

Liknande översättningar för "apart from" på svenska

from preposition
from konjunktion
Swedish
from adverb
Swedish
apart adverb