"any good" - Svensk översättning

EN

"any good" på svenska

any good
SV
  • något bra

Användningsexempel för "any good" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Do we have any good reason to think the premises are true?
So do we have any good reason to believe that that assumption is even remotely right?
It doesn't do any good to burst the oil bubble if all the money just moves into a food bubble.
It won't do any good to make the panels cheaper if the savings just increase the profit of the installers.
And, like any good religious experience, the ultimate effect of hyperlong art is to alter your experience of time.
It is now our turn otherwise we shall end up in a war which will do anybody any good.
They, both seem to be doing more harm to cricket than any good.
We haven't seen any good news for a long time that would give some feeling of hope that things may start changing.
And what about the questions -- the 10 or 20 any good selling agent will ask you under these circumstances?

Användningsexempel för "any good" på svenska

EnglishDelaying the directive by wrangling over unrealistic targets does nobody any good.
Att försena direktivet genom att käbbla om orealistiska mål är inte bra för någon.
EnglishIt is not doing any good to any of our farmers, whether they be French or British.
Det är inte bra för några jordbrukare, vare sig de är franska eller brittiska.
EnglishIt is not going to do any good to think we can rewrite the Nice Treaty for Croatia.
Det tjänar ingenting till att tro att vi kan skriva om Nicefördraget för Kroatien.
EnglishWhen did they past publish any of the good news that comes from that committee?
När offentliggjorde de senast någon av de goda nyheterna från den kommittén?
EnglishAny information is good on this and my intention is to make it more visible.
All information om detta är bra och jag har för avsikt att göra det mera synligt.
EnglishI do not think the European Parliament has done any good by accepting this paragraph.
Jag tror inte att Europaparlamentet har gjort något gott genom att anta denna punkt.
EnglishAccording to this way of thinking, nuclear spent fuel is just the same as any other good.
Enligt detta sätt att se är använt kärnbränsle detsamma som vilken vara som helst.
EnglishHowever, these enormous sums of money are not doing the Afghan people any good.
Men dessa enorma summor hjälper inte det afghanska folket ett dugg.
EnglishAfter a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
Efter ett dussintal matcher säger han ”ni förlorar varje gång, ni kommer aldrig att bli bra.
EnglishBut, ladies and gentlemen, nothing is any good unless it results in action.
Men, ärade kolleger, ingenting blir bra så länge det inte genomförs.
EnglishWorking at night certainly does not do our health any good.
Så vitt vi vet har inga klagomål eller uttalanden lämnats in i detta avseende.
EnglishConcealing the scale of the fraud will not do any good.
Att dölja bedrägeriernas omfattning kommer inte att leda till något positivt.
English. ~~~ Has it done any good?
Kanske tittar du på historien och ser om det har gjort någon nytta.
EnglishIn Germany, though, we have a proverb to the effect that ‘good intentions do not always do any good’.
Men i Tyskland har vi ett ordspråk med innebörden att ”goda föresatser inte alltid gör gott”.
EnglishThis would not have done us any good, and indeed it is not doing us any good now.
Detta skulle inte ha varit till någon nytta för oss då, och är sannerligen inte till någon nytta för oss nu heller.
EnglishOne of the advantages of vector graphics is that they look good in any scale when printed.
Vektorgrafikobjekt har bland annat den fördelen att de ser bra ut vid utskrift oavsett vilken skala de har.
EnglishChatting it up with my dad isn't gonna do anyone any good at all.
Att babbla med min pappa skulle inte göra någon skillnad.
EnglishThere you are, Mrs Jackson, it is an ill wind that blows nobody any good!
Som ni ser skadar det inte alltid att försöka!
EnglishTo date, we have not been very good at any of these.
Vi har till dags dato inte varit särskilt bra på något av detta.
EnglishThis does neither of them any good.
I båda länderna minskar den regionala stabiliteten och det kan inte vara bra, för något av de två länderna.

Liknande översättningar för "any good" på svenska

any pronomen
any adverb
good adjektiv